WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Приймання, реєстрація, облік та розгляд в підрозділах податкової міліції заяв, пові¬домлень та іншої інформації про злочини - Реферат

Приймання, реєстрація, облік та розгляд в підрозділах податкової міліції заяв, пові¬домлень та іншої інформації про злочини - Реферат

надійшла у письмовій формі, на ЇЇ лицевій стороні проставляється спеціальний штамп, що містить назву підрозділу податкової міліції, дату реєстрації, порядковий номер реєстраційного запису і прізвище чергового. Записи здійснює черговий підрозділу податкової МІЛІЦІЇ.
У разі встановлення в процесі розслідування раніше невідомого підрозділам податкової міліції злочину працівник, який проводить дізнання або слідство, складає рапорт, який реєструється в КОЗП, з позначкою "Додатково виявлено під час розслідування кримінальної справи №11. Ці документи розглядаються як безпосереднє виявлення органом дізнання або слідчим ознак злочину. Якщо реєстрацію інформації про злочини з будь-яких причин було затримано, то поряд з часом її надходження до чергової частини зазначається дата і точний час її початкового одержання працівником податкової міліції. У таких випадках термін прийняття рішення за нею обчислюється саме з цього моменту. За фактом затримання реєстрації інформації керівником підрозділу призначається службова перевірка, за результатами якої приймається рішення про вину та відповідальність посадових осіб.
Інформація про злочини, що надійшла до канцелярії підрозділу податкової міліції поштою, телеграфом, телефаксом тощо, реєструється як вхідна кореспонденція; про неї доповідається начальникові підрозділу податкової міліції або особі, яка виконує його обов'язки. Керівник дає письмові вказівки щодо реєстрації заяви чи повідомлення у черговій частині і приймає рішення про порядок її перевірки. Передавання такої інформації для її розгляду без реєстрації у черговій частині забороняється. Анонімні листи, що містять відомості про скоєння злочину, приготування чи спробу вчинити його, не реєструються, а передаються у відповідні служби підрозді-лу податкової міліції для використання при розкритті злочинів або для запобігання злочинам.
Забороняється приймати та реєструвати в канцелярії (у секретаря) письмові заяви чи повідомлення про злочини, подані в підрозділ податкової міліції особисто заявником або посадовою особою. Вони реєструються тільки у черговій частині.
Коли розгляд інформації про злочини не входить до компетенції підрозділу податкової міліції або вона свідчить про вчинок, скоєний на території обслуговуваній іншим підрозділом податкової міліції, вона після реєстрації пересилається за належністю, про що робиться відповідний запис в КОЗП. Разом з цим обов'язково вживаються заходи, потрібні для запобігання або припинення злочину, а також збереження його доказів.
При направленні інформації про злочин для розгляду за територіальністю або підслідністю, відмітка про це в КОЗП робиться тільки працівником, на якого покладено відповідальність за обліково-реєстрацій ну роботу, на підставі копії супровідного листа з вихідним номером канцелярії підрозділу податкової міліції, що потім зберігається у справі з документами про листування за заявами та повідомленнями про злочини.
Персональна відповідальність за додержання правил ведення КОЗП і повноту реєстрації інформації про злочини покладається на начальника підрозділу податкової міліції та чергового підрозділу податкової міліції.
Інформація про злочини, що надійшла в чергову частину підрозділу податкової міліції доповідається начальнику підрозділу. Розгляд її організовується згідно з вимогами КПК України. За кожною заявою, повідомленням та іншою інформацією про злочини начальник підрозділу податкової міліції або особа, яка виконує його обов'язки, зобов'язані дати письмові вказівки конкретним виконавцям про вирішення їх у встановленому порядку, вжити відповідних заходів для опрацювання не розглянутої вчасно інформації, а ту, що не підтвердилася, додати до справи.
При виявленні ознак адміністративного проступку рішення прий-мається згідно з вимогами КпАП України.
За інформацією про злочини, що є приводом до порушення кри-мінальної справи згідно з вимогами КПК України приймається одне із таких рішень: про порушення кримінальної справи або оформлення протокольного провадження; про відмову у порушенні кримінальної справи; про передачу заяви чи повідомлення за належністю, про що особа, яка прийняла одне з названих рішень, письмово повідомляє заявника. Рішення приймається в терміни, встановлені КПК. Забороняється направляти заяви та повідомлення про злочини до справ канцелярії (секретаря) підрозділу податкової міліції, а також приймати по них будь-яке рішення, не передбачене КПК України.
При надходженні іншої інформації про злочини черговий вживає заходів щодо її термінової перевірки. Вказана інформація може бути підставою для виїзду на місце події, вжиття заходів щодо забезпечення збереження слідів, кінофотознімання та відеозапису тощо. Якщо під час перевірки будуть одержані заяви чи повідомлення про злочин, або встановлені інші підстави для прийняття рішень в порядку застосування ст. 97 КПК України, то перевірка повинна продовжуватися.
У випадках непідтвердження зареєстрованої Інформації про злочини черговий по підрозділу податкової міліції за вказівкою начальника або особи, яка виконує його обов'язки, матеріали передає до канцелярії (секретаря) підрозділу податкової міліції для зберігання у спеціальній справі.
Терміни розгляду інформації про злочини контролюються черговим по підрозділу податкової міліції. Щодобово він складає рапорт про нерозглянуту у встановлений термін інформацію про злочини, і при здаванні чергування доповідає начальнику підрозділу податкової міліції або особі, яка виконує його обов'язки, для вжиття відповідних заходів. У разі використання ПЕОМ, замість рапорту можливе подання зведених даних, підготовлених за допомогою комп'ютера, про стан розгляду та прийняття рішень по інформації про злочини.
Матеріали про підмову у порушенні кримінальної справи реєст-руються у Журналі обліку матеріалів, на підставі яких винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи. Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи складається в трьох примірниках, з яких перший зберігається в матеріалах справи, другий протягом доби надсилається відповідному прокуророві, а третій видається за вимогою особі, інтереси якої ця постанова зачіпає, або її представникові. Якщо для перевірки обґрунтованості прийнятого рішенняпро відмову в порушенні кримінальної справи прокурор вимагає надання йому матеріалів, то вони надсилаються працівником, що здійснює облік, негайно.
Організація приймання, реєстрації, обліку та розгляду заяв, по-відомлень та іншої інформації про злочини покладається на начальника підрозділу податкової міліції.
ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України.
2. Закон України "Про міліцію" //Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. №4. Ст.20.
3. Закон України "Про державну службу" //Відомості Верховної Ради України. 1993. №52. Ст.490.
4. Закон України "Про боротьбу з корупцією" //Відомості Верховної Ради України. 1995. №34. Ст.266.
5. Закон України "Про дорожній рух" // Відомості Верховної Ради України. 1993. №31. Ст.338.
6. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затв. розпорядженням Президента України від 7 жовтня 1992 р. // Голос України. 1992. 20 жовтня.
7. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом ОВС: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1991р. №114.
8. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст X., 2000.
9. Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. К., 1993. Підручники, навчальні посібники, монографії.
10. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник. К., 1995.
11. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник/За ред. А.Т.Комзюка. X.. 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...