WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Належність і допустимість доказів - Реферат

Належність і допустимість доказів - Реферат

міститься категоричних тверджень щодо цих фактів), а правила про допустимість доказів, які мають позитивний характер, вказують, що для встановлення деяких обставин необхідні визначені докази.
Схвально оцінюючи погляди М. С. Строговича на виділення позитивного і негативного способів законодавчого регулювання допустимості доказів, автори курсу "Теорія доказів у радянському кримінальному процесі" разом з тим не погоджуються з тим, що "правила про допустимість доказів мають головним чином негативний характер". Вони вважають, що правила про допустимість доказів - це правила про належну форму доказів, а негативний метод має тут допоміжний характер2. По цьому питанню існує й інша точка зору, відповідно до якої, "формулюючи правила про допустимість, законодавець здійснює це насамперед у позитивній формі для того, щоб скерувати сам процес доказування3.
Автори другого видання "Теорії доказів..." виділяють наступні умови допустимості фактичної інформації, що є в справі:
а) популярність і можливість перевірки її походження;компетентність і поінформованість осіб, від яких вона виходить і які її збирають;
б) дотримання загальних правил доказування;
в) дотримання правил збирання даних визначеного виду,Що гарантує їх від неповноти і перекручувань;
г) дотримання правил, що гарантують повноту і точністьфіксації зібраної інформації в справі;
д) відмова від включення в неї здогадів і припущень.
Г. М. Рєзнік вважає, що "визнати доказ припустимим - це означає зробити висновок про дотримання вимог закону, які пред'являються до його процесуальної форми, що містить у собі: а) джерело; б) умови; в) способи одержання і закріплення відомостей про обставини справи". На відміну від раніше розглянутої концепції С. А. Шейфера (джерело - процесуальна форма), запропонована містить всі елементи допустимості в понятті "процесуальна форма".
У літературі була висловлена точка зору, відповідно до якої можна надавати доказове значення результатам використання апаратури, призначеної для реєстрації зміни фізіологічних параметрів допитуваних, у випадках, коли за допомогою цієї апаратури встановлюється не вірогідність або хибність показань, а "місцезнаходження трупа, знарядь злочину, викрадених речей, що саме по собі могло б бути доказом у справі, незалежно від джерела отриманих даних"5. Таке твердження є принципово неправильним, по-перше, тому, що однією з умов допустимості доказів є законне джерело фактичних даних, а по-друге, тому, що засоби, які слугують тільки позапроцесуальним орієнтиром місцезнаходження доказу, не будучи самі по собі доказами, можуть бути використані лише як оперативні засоби їх одержання6. Крім того, зазначена пропозиція змушує нас згадати американську доктрину "плоди отруєного дерева" щодо мотивів необхідності дотримання вимог законності стосовно джерела фактичних даних і процесуальної форми їх одержання.
У 1986 р. Н. В. Сибільова визначила допустимість доказів як визнану законодавцем можливість використання даного джерела як процесуального носія інформації про фактичні дані, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, а також процесуального закріплення цієї інформації уповноваженими на те особами або органами у встановленому законом порядку (за допомогою дій) при дотриманні норм моральності.
Виявлення властивостей допустимості охоплює оцінку:
а) відповідності джерела фактичних даних частині 2ст. 65 УПК України;
б) повноважень суб'єкта кримінально-процесуальноїдіяльності на процесуальне закріплення доказів встановленим у законі способом, а також законності й етичності реалізованих тактичних прийомів1. У наведеному визначеннідопустимість доказів відповідає запропонованим Н. В. Си-більовою трьом критеріям допустимості судових доказів, асаме: процесуальності, етичності, науковості.
Заслуговують на увагу по розглянутій тематиці роботи Н. М. Кипніс і В. В. Золотих. "Допустимість, - пише Н. М. Кип-ніс, - це властивість доказу, що характеризує його з погляду законності джерела фактичних даних (відомостей, інформації), а також способів одержання і форм закріплення фактичних даних, що містяться в такому джерелі, у порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законом, тобто уповноваженими на це особою або органом у результаті проведення ними слідчої дії при строгому дотриманні кримінально-процесуального закону, що визначає форми даної слідчої дії".
Як властивості доказу допустимість містить у собі чотири критерії (елементи, аспекти):
1) належний суб'єкт, правомочний проводити процесуальні дії, спрямовані на одержання доказів;
2) належне джерело фактичних даних (відомостей, інформації), що складають зміст доказу;
3) належна процесуальна дія, застосована для одержання доказів;
4) належний порядок проведення процесуальної дії (судової або слідчої), яка використовується як засіб одержання доказів1.
З огляду на те, що будь-яка діяльність людини містить у собі суб'єкт діяльності, сам процес діяльності та його результат, то, природно, і стосовно кримінального судочинства основними об'єктами перевірки у викладених нижче В. В. Золотих правилах визначено: ознаки належного суб'єкта, ознаки належної процесуальної діяльності; ознаки належного закріплення результатів процесуальної діяльності.
Оскільки для встановлення умов належної перевірки необхідно визначити не тільки її об'єкти, але і процедуру самої перевірки, запропоновану нижче систему правил складають правила, що визначають допустимість доказів, а також правила, що визначають процедуру розгляду питання про допустимість доказів.
До першої групи правил (що визначають допустимість доказів) відносяться:
перше правило - про належного суб'єкта - доказ повинен бути отриманий належним суб'єктом;
друге правило - про належне джерело - доказ повинен бути отриманий ізналежного джерела;
третє правило - про належну процедуру - доказ повинен бути отриманий з додержанням належної правової процедури;
четверте правило - про "плоди отруєного дерева" - доказ не повинен бути отриманий на підставі неприпустимого доказу;
п'яте правило - про неприпустимість свідчення, заснованого "на чутках" (доказ повинен містити дані, походження яких відомо і які можуть бути перевірені);
шосте правило - про "несправедливе упередження" - доказову силу доказу, що перевіряється, не повинна перевищувати небезпека несправедливого упередження. Шосте правило В. В. Золотих відносить тільки до судового розгляду за участю присяжних.
Цікаву, на наш погляд, точку зору стосовно інституту допустимості доказів у кримінальному судочинстві України висловив А. С. Сизоненко, який проаналізував по цьому питанню чинне законодавство України і запропонував доповнити його низкою норм, які б закріплювали підстави визнання доказу недопустимими.
Дійсно, у будь-якому випадку є недопустимими і не повинні мати юридичної сили докази, отримані:
1) із домаганням показань обвинуваченого та інших осіб,які беруть участь у справі, шляхом застосування насильства,погроз та інших незаконних заходів з боку особи, яка провадить дізнання або досудове слідство, прокурора чи суду(ч. Зет. 22КПК);
2) неналежним суб'єктом внаслідок порушення вимог закону про підслідність (ст. 112 КПК), підсудність (глава 2КПК); у результаті проведення слідчих дій без дорученняслідчого (ч. З ст. 114 УПК), прокурора (п. 4 ч. 1 ст. 227 КПК),особою, яка підлягає відводу (статті 56, 58,60 КПК), слідчим,який не прийняв справу до свого провадження, тощо;
3) з недопущенням чи ненаданням своєчасно захисника,а також іншим грубим порушенням права підозрюваного,обвинуваченого, підсудного на захист особою, яка провадитьдізнання, слідчим, прокурором або суддею (ст. 21 КПК);
4) без роз'яснення особам, які беруть участь у слідчій дії,наданих їм законом прав (ст. 53 КПК) або з введенням їх воману щодо характеру й обсягу останніх;
5) із джерел доказів, не зазначених у ч. 2 ст. 65 КПК, заДопомогою слідчих дій, не передбачених КПК, або шляхомпроведення слідчих дій на порушення кримінальної справи(за винятком огляду місця події, накладення арешту на кореспонденцію , зняття інформації з каналів зв' язку), а такожУ результаті показань,

 
 

Цікаве

Загрузка...