WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституційне право як наука і навчальна дисципліна - Реферат

Конституційне право як наука і навчальна дисципліна - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Конституційне право як наука і навчальна дисципліна
ПЛАН
1. Поняття і предмет науки конституційного права України
2. Система науки конституційного права
3. Функції науки конституційного права
4. Методологія науки конституційного права
5. Конституційне право як навчальна дисципліна
Поняття і предмет науки конституційного права України
Наука конституційного права - це система ідей, концепцій, теорій, тобто вчення про конституційне право як галузь національного права.
Як галузева юридична наука конституційне право своїм предметом має насамперед державний лад країни як суверенної демократичної правової держави, головним завданням якої є побудова цивілізованого суспільства.
Іншими словами об'єктом наукового дослідження цієї галузі є конституційні (державно-правові) відносини, відповідні правові норми та інститути, державно-політичні, соціально-економічні й інші інституції, зу-мовлені природою та змістом влади народу України, а також політичні і правові погляди й уявлення.
Проникнення в суть і зміст науки конституційного права передбачає усвідомлення насамперед таких її визначальних понять, як предмет, методологія, завдання, функції, система, джерела, взаємозв'язок з іншими науками, її роль у розбудові державності незалежної України.
Завдання науки конституційного права України
Головним завданням науки конституційного права України є проникнення в сутність конституційного права України, його принципів та соціального призначення, причому об'єктом особливої уваги мають бути фундаментальні, основоположні суспільні відносини, які визначають обличчя нашого суспільства, найголовніші характеристики нашої державності.
У цьому плані найістотнішим завданням є глибоке і всебічне вивчення головного правового інституту конституційного права України - інституту основ її конституційного ладу.
Це - основа самого буття й успішного функціонування Української держави і суспільства, його фактичної та юридичної конституції. Тут принципове значення має усвідомлення того, кому належить влада в країні, який механізм її реалізації. Завдання науки конституційного права полягає насамперед в тому, щоб всебічно проаналізувати таку властивість влади, як суверенітет.
Усвідомлення й розв'язання проблем державного, національного та народного суверенітету мають не тільки теоретичне (наукове), а й практичне значення, оскільки ці проблеми зв'язані з такими питаннями, як консолідація народу України, досягнення ним національної злагоди, забезпечення само-ідентифікації різноманітних етносів на території України, зміцнення дер-жавності тощо.
Система науки конституційного права
Система науки конституційного права визначається її предметом, а також певною послідовністю вивчення конституційно-правової проблематики. Однак система галузі й система науки - поняття не тотожні: остання значно ширша й різноманітніша.
Система науки конституційного права складається з таких підрозділів:
- загальні питання науки: про її предмет, методологію, про предмет конституційного права як галузі права, сутність і особливість конституційних норм та інститутів, конституційно-правових відносин; про систему конституційного права як галузі права, методи правового регулювання, джерела та місце галузі в системі національного права України;
- вчення про Конституцію України. Тут принципово важливими є питання конституціоналізму, теорії Конституції України, її сутності, найважливіших структурних та функціональних характеристик, механізму її реалізації й окремих інститутів і конституційних норм. Принципове значення має вивчення проблем, пов'язаних з охороною Конституції;
- загальні засади конституційного ладу України. В цьому розділі досліджуються фундаментальні основи організації й діяльності українського суспільства і держави, причому головними із них є положення про те, що Україна є суверенною, демократичною, правовою і соціальною державою, яка відповідає перед людиною та суспільством за свою діяльність; конституційний лад України ґрунтується на принципі пріоритету прав і свобод людини й громадянина; Україна є парламентсько-президентською республікою, де вся повнота влади належить народові, який є єдиним джерелом державної влади, здійснюваної за принципом її поділу на зако-нодавчу, виконавчу та судову.
- конституційно-правовий статус особи. Цей розділ науки - найважливіший. Він стосується сутності правового статусу особи, основою якого є громадянство, конституційні права й свободи громадян України. Зав-дання науки тут полягає в тому, щоб з теоретичних позицій віднайти найкращі механізми закріплення і реалізації громадянських, політичних, економічних, соціальних, культурних та екологічних прав і свобод людини й громадянина в Україні. Причому найголовнішим елементом таких механізмів є гарантії прав і свобод громадян;
- форми безпосередньої демократії. Цей розділ охоплює проблеми виборчого права, референдумів та інших форм безпосереднього народовладдя;
- організація державної влади. Це - найоб'ємніше завдання, воно передбачає дослідження інститутів державної влади - законодавчої, виконавчої та судової влади, інституту президентства, їх організації й діяль-ності;
- територіальний устрій. Дослідження цього розділу передбачає аналіз принципів територіального поділу, статусу адміністративно-територіальних одиниць, зокрема Автономної Республіки Крим;
- місцеве самоврядування. Дослідження цього напряму стосується проблеми статусу територіальних громад, органів та інших суб'єктів місцевого самоврядування.
Функції науки конституційного права
Сутність, зміст, соціальне науково-пізнавальне та навчальне призначення науки конституційного права розкривається в її функціях. Ці функції визначаються насамперед її предметом. Серед них пріоритетною є політична функція, головне призначення якої - формування справжніх політичних переконань та орієнтацій. І це цілком закономірно, оскільки об'єктом науки конституційного права є політичні відносини, політика, сер-цевиною і сутністю якої є влада.
Важливою є також методологічна функція, головний зміст та призначення якої - спрямування, орієнтація інших галузей права.
Ідеологічна функція науки конституційного права полягає в тому, що вона вивчає ідеї, духовні цінності у процесі здійснення народовладдя в Україні, реалізації Конституції (Основного Закону) України. Норми та інс-титути конституційного права справляють значний ідеологічний вплив на всі грані нашого життя, формують наш світогляд, певні поведінкові стереотипи.
Евристично-прогностична функція (Поняття "Евристика" - знаходжу, виникло у стародавній Греції як метод навчання, що його заснував Сократ. Це термін, яким позначають галузь знання про творчу діяльність, пов'язану з пошуками шляхів відкриття нового в судженнях, ідеях, способах діяння) тут полягає у пошуках фундаментальних вирішень питань, які стоять перед наукою конституційного права, прогнозуванні йпошуках того прогресивного і цінного, що має велике значення для майбутнього.
Важлива також

 
 

Цікаве

Загрузка...