WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Cоціально-правова держава як головна передумови ефективної реалізації прав людини - Дипломна робота

Cоціально-правова держава як головна передумови ефективної реалізації прав людини - Дипломна робота

- М., 1966. - С. 170-181.
20. Загальна теорія держави і права / Навч. Посіб. Н.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков та інші; за ред. В.В. Копеєчикова. - К.: Юрінком Інтер, 2000.
21. Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українськогоо досвіду. - К., 1999. - 248 с.
22. Кант И. Сочинения на немецком и русском языках. Т.I. - М., 1994. - с.285.
23. Карпачова Н.І. Стан дотримання тазахисту прав і свобод людини в Україні: Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. - Видання друге. - Харків: Консум, 2001. - 464 с.
24. Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосударственном праве. - М., 1995. - 132 с.
25. Катаєв С. Концепція модернізації в сучасному українському суспільствознавстві // Людина і політика. - 2000. - №2.
26. Кистяковский Б. А. Государство правовое и социалистическое.//Вопросы философии. - 1999. - №6. - С. 143-152.
27. Коментар до Конституції України. - К.: Інститут законодавства Верхової Ради України, 1996. - 483 С.
28. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щоддо жінок. Український центр прав людини. Українська правнича фундація. - К., 1995.
29. Конституційне право України. /За ред. В. Ф. Погорілка. - К., 1999. - 325 С.
30. Конституційне право України / За ред. В.Л. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. - К.: Український центр правничих студій, 1999. - 375 с.
31. Конституционное (государственное) право: Справочник / Под ред. В.И. Лафитского. - М., 1995. - М., 1995. - 191 с.
32. Корнієнко В. Еволюція політичного ідеалу (від плюралізму до синтезуючої єдності). - Вінниця, 1999.
33. Корнієнко В. Реалізація ідеалу соціально-правової держави в українському суспільстві. //Право України. - 2001. - №2. - С. 47-51.
34. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2000. - 320 с.
35. Лисенков С.Л. Конституція України / Матеріали до вивчення. - К., 1997.
36. Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной системе. - М.: Спрак, 1997, с. 240-246.
37. Лысенков С.Л. Гарантии прав и свобод личности в Советском обществе: Дисс. На соискание ученой степени канд. Юр. Наук. - К., 1976. - 204 с.
38. Малеин Н. С. Повышение роли закона в охране личных и имущественных прав граждан // Сов. гос. и право.- 1974.- № 6.- С. 41-48.
39. Малько А. В. Государство: проблемы правового ограничения. - Саратов, 1994. - С. 73-87.
40. Мальцев Г. В. Буржуазный эгалитаризм. М., 1984. 260 С.
41. Марцеляк О.В. Статус Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. - Харків: 1998. - С. 9.
42. Медведчук В. В. Конституційний процес в Україні і організація державної влади та місцевого самоврядування. - К., 1996. - 140 С.
43. Международное сотрудничество и права человека. - М., 1989. - 162 с.
44. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. - К., 1995.
45. Новицкий М. Что такое права человека. Справочник для правозащитных организаций. - Варшава: Изд-во Хельсинкской федерации прав человека, 1997. - С. 17.
46. Новгородцев П. Кризис современного правосознания. - М. 246 С.
47. Нор В., Стецюх П. Конституція - Основний Закон України в запитаннях і відповідях. - Львів - Київ: Кальварія - Абрис, 1996. - 48 с.
48. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева .- 2-е изд. перероб. и доп. - М.: Юристъ, 1996 - 472 с.
49. Общая теория прав человека / Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор Лукашева Е.А. - М., 1996. - 509 с.
50. Орзіх М.Ф. Міжнародно-правові стандарти прав людини в Україні // Право України. - 1992. - №4.
51. Патей-Братасюк М. Громадянське суспільство: сутність, генеза ідеї, особливості становлення в умовах сучасної України. - Тернопіль, 1999. - с.3
52. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник. - К., 1997. - 520 С.
53. Права людини в Україні: Щорічник. 1993.- К., 1995.- С. 77-85.
54. Права человека. Учебник для вузов. /Под ред. Е.А. Лукашева/ - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998, с. 305.
55. Права человека в современном мире / Отв. Ред. Рагозин Н.П. - Донецк, 1995. - 292 с.
56. Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі, 2000, №1. - С. 178.
57. Проблеми загальної теорії права і держави. Підручник для вузів. Під загальної ред. В. С. Нерсесянца. - М.: Норма-Инфра М, 1999. 832 с.
58. Рабінович П. М. Основи державної теорії права та держави.- К., 1994.- С. 7.
59. Рабінович Л. М. Права людини та їх юридичне забезпечення.- К., 1992.- С. 5.
60. Рабінович П. М. Соціальна держава //Мала енциклопедія етнодержавознавства /НАН України, Інститут держави і права ім.. В. П. Корецького. - К., 1996. - 431 С.
61. Рабінович П., Лобода Ю. Соціальна сутність держави: теоретико-методологічні засади дослідження. //Право України. - 2001. - №8. - С. - 41-44.
62. Сіленко А. Нові моделі соціального захисту в країнах Заходу та Центрально-східної Європи // Людина і політика. - 2000. - №1.
63. Сіленко А. Політико-правові аспекти розвитку соціальної сфери: забезпечення прав людини // Право Україїни. - 1999. - №11. - с.31.
64. Теория государства и права. Курс лекций. /Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. - М., 1997. - 275 С.
65. Фукуяма Ф.. Конец истории ? // Вопросы философии. - 1990. - № 3.
66. Хайєк Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. - М., 1992. - 352 С.
67. Хаманева Н.Ю. Охрана прав граждан в зарубежных станах: Институт омбудсмена. - М., 1991. - 54 с.
68. Харт Х. Л. Концепція права. - К., 1998. - 231 С.
69. Шестакова Е. Реформирование системы социальной защиты населения в странах Восточной Европы // МЭ и МО. - 1997. - №1. - с.46.
70. Шульга А. Н. Теория государства и права. Пособие для подготовки к государственному экзамену по ТГП. - Х., 2000. - 132 С.
71. Щетинин Б. В. Проблему теории советского государственного права.-М., 1994.- С. 207-208.
72. Якушик В. Проблемы типологии правового государства. //Философская и социологическая мисль. - 1993. - №9. - С. 179-181.
73. Glazer Limits of Social Policy. - Cambridge, 1988. - P. 5.
74. Gilbert Neil. Welfare Justice: Restoring Social Equie. - New Haven and London, 1995. - P. 79.
75. Epstein William M. The Dilemma of American Social Welfare: Transaction Publishers. - New Brunswick-London, 1993. - P. 101.
76. Florio, James. New Jersey's Different Approach // Public Welfare. - 1992. - № 50 (2). - P. 7.
77. Maxime T. The Right to Individual Complaint to the United Nation for Violations of Human Rights // International Human Rights Law. Theory and Practice. - Montreal: The Canadian HR Foundation, 1992. - Р.403.
78. World Summit for Social Development Denmark, National Report. - Copenhagen, 1995. - P.71-72.

 
 

Цікаве

Загрузка...