WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Договір страхування: поняття та умови - Реферат

Договір страхування: поняття та умови - Реферат


Реферат на тему:
Договір страхування: поняття та умови
Відмова держави від монополії на проведення страхування, прийняття основних нормативних актів, що регламентують страхову діяльність, започаткували розвиток сучасного страхового ринку України.
З поширенням ринкових відносин відбувається освоєння нових видів підприємництва з одночасним зростанням підприємницьких та інших багатоманітних ризиків, що пов'язано з підвищеною ймовірністю матеріальних збитків.
З іншого боку, розвиток ринкових відносин обумовлений подальшим розшаруванням членів суспільства за рівнем добробуту, що створює соціальну напруженість, яка дедалі посилюється.
Страхування взагалі, а договір страхування зокрема є тими універсальними засобами, завдяки яким стає можливим дійове забезпечення майнових інтересів фізичних і юридичних осіб, послаблення соціальної напруженості, акумулювання значних грошових коштів.
Враховуючи ключову роль договору страхування у регулюванні страхових відносин, інтерес науковців до цього правового інституту має перманентний характер.
В той же час необхідно зауважити, що питанням розробки правової конструкції договору страхування більша увага приділялась вченими-юристами до Жовтневої революції 1917 р., що було зумовлено підготовкою Цивільного кодексу. Широко відомі тогочасні погляди на поняття договору страхування таких вчених, як Гойбарх А. Г., Ідельсон В. Р., Побєдоносцев К. П., Шершеневич Г. Ф. та ін.
За часів Радянського Союзу договору страхування, зокрема, були присвячені праці Агаркова М. М., Граве К. А., Дзери О. В., Лунца Л. А., Мена Є., Райхера В. К., Рибнікова С. А., Серебровського В. І., Шимінової М. Я.
Наразі поняття договору страхування видається сталим, загаль-нозрозумілим і очевидним. Зусилля вітчизняних вчених юристів в основному спрямовані не на комплексне дослідження правової конструкції договору страхування, а на більш поглиблене з'ясування окремих ознак чи видів такого договору (Білоусов Є. М., Никифорак В. М., Пилипенко С. А., Янишен В. П.).
На наш погляд, кардинальна зміна суспільних відносин вимагає з'ясування юридичної природи договору страхування саме в сучасних умовах з метою подальшого вдосконалення правового регулювання страхових відносин.
Розглядаючи певні основні складові договору страхування як правового інституту, а саме - поняття та істотні умови, можна зауважити таке.
Поняття договору страхування доцільно розкривати, на нашу думку, аналізуючи, зокрема, позицію законодавця стосовно формулювання визначення договору страхування.
Законодавче визначення договору страхування міститься у ст. 371 Цивільного кодексу Української РСР (далі - Цивільний кодекс), ст. 16 Закону України "Про страхування" (далі - Закон) та ст. 979 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ).
Ст. 979 ЦКУ (ст. 16 Закону практично ідентична) визначає договір страхування як договір, за яким одна сторона (страховик) зобов'язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.
Привертає до себе увагу, що на відміну від ст. 371 Цивільного кодексу, яка визначає два види договору страхування, а саме договір майнового страхування і договір особистого страхування, у ст. 16 Закону та ст. 979 ЦКУ наводиться єдине поняття договору страхування.
Такий підхід законодавця до введення єдиного визначення поняття договору страхування видається не зовсім вдалим і виправданим та має певні недоліки.
По-перше. Навіть якщо розглядати тільки майнове і особисте страхування (без урахування страхування відповідальності, страхування підприємницького ризику), то відразу стає очевидною різна юридична природа цих видів страхування (не кажучи вже про різні наслідки настання чи ненестання страхового випадку).
Як зазначав Г. Ф. Шершеневич, "юридичний аналіз страхування майна і особи виявив між ними ряд істотних відмінностей. Перш за все було відзначено, що страхування майна базується завжди на наявності збитків, страхування особи - тільки на можливості їх".
Намагаючись зробити більш змістовною конструкцію договору страхування, законодавець вводить в ЦКУ спеціальну статтю 980 "Предмет договору страхування", за якою предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, які не суперечать закону і пов'язані:
з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням (особисте страхування);
з володінням, користуванням і розпоряджанням майном (майнове страхування);
з відшкодуванням шкоди, завданої страхувальником (страхування відповідальності).
Тобто, коли ідеться про договір страхування, ми, по суті, маємо справу з трьома основними договорами страхування: а) договір страхування особи, б) договір страхування майна і в) договір страхування відповідальності. Кожний з наведених договорів страхування має свої особливості, і, мабуть, об'єктивно важко сформулювати просте і чітке визначення договору, яке враховувало б специфіку всіх договорів страхування.
На складність створення єдиного визначення поняття договору страхування вказував також Серебровський В. І.: "Різноманітні спроби з'ясувати для всіх видів страхування ознаки і встановити родове поняття договору страхування показують, що чим ширше і різноманітніше коло досліджуваних явищ знаходиться в полі зору дослідника і чим більш загальні ознаки доводиться йому брати для створення родового поняття, яке охоплювало б ці явища, тим менш виразним і чітким стає виведене ним поняття".
На наш погляд, різна юридична природа окремих видів страхових відносин і, одночасно, договорів страхування вимагає не тільки повернення до диференціації договорів страхування, а й законодавчого визначення нових видів договорів страхування, що зумовлено економічними потребами суспільства (наприклад, договір страхування відповідальності, договір страхування підприємницького ризику).
По-друге. Зі змісту ст. 979 ЦКУ випливає, що предметом договору страхування є тільки страховий випадок і страхова виплата - страховик зобов'язується у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику. В той же час у ст. 9 Закону зазначено, що страхова виплата - це грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування. У такому випадку з визначення договору страхування зникає уявлення про предмет договору - майнові інтереси страхувальника, адже страхова виплата є наслідком, а причиною її виплати при майновому страхуванні є те, що страхувальник зазнав збитків в результаті обумовленої події або дії (страхового випадку). За аналогією важко уявити визначення договору купівлі-продажу, де предметом договору буде лише ціна. Отже, існуюче визначення договору страхування вимагає, на нашу думку, певного уточнення.
Крім того, певним недоліком у правовому регулюванні страхових відносин взагалі є та обставина, щозаконодавець ніяким чином імперативно не визначає коло інтересів, які у будь-якому випадку не повинні підлягати страхуванню.
Щодо істотних умов договору страхування можна зауважити таке.
Відповідно до ст. 982 ЦКУ істотними умовами договору страхування є предмет договору страхування, страховий випадок, розмір грошової суми, в межах якої страховик зобов'язаний провести виплату у разі настання страхового випадку (страхова сума), розмір страхового платежу і строки його сплати, строк договору та інші умови, визначені актами цивільного законодавства.
Розглянемо окремі істотні умови страхового договору більш докладно.
Предмет договору страхування визначено у ст. 980 ЦКУ, яка вже була наведена4.
Необхідно зазначити, що при аналізі предмета договору страхування привертає до себе увагу та обставина, що законодавець взагалі не вживає поняття страхового інтересу, застосовуючи поняття "майнові інтереси". Проте страховий інтерес займає важливе місце як категорія в системі страхових відносин. Загальновизнано, що за відсутності страхового інтересу відсутня і можливість настання або завдання шкоди (збитків), а в такому випадку страхування втрачає сенс. Враховуючи різні точки зору, які наводились і наводяться в науковій літературі стосовно природи страхового інтересу, останній, на наш погляд, вимагає пильної уваги.

 
 

Цікаве

Загрузка...