WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціально-економічні ознаки юридичної особи як учасника адміністративно-правових відносин - Реферат

Соціально-економічні ознаки юридичної особи як учасника адміністративно-правових відносин - Реферат

встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік" від 26 грудня 2002 р. № 372-IV11, розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2003 року становить 185 гривень на місяць, а з 1 липня 2003 року - 237 гривень на місяць. Отже, мінімальний розмір статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю має становити у відповідні періоди 18 500,00 грн. та 23 700,00 грн.
Держава повинна врегулювати зазначене питання шляхом законодавчого закріплення мінімального розміру статутного фонду для юридичних осіб різних організаційно-правових форм. А при створенні юридичної особи в організаційно-правовій формі, яка не передбачена законом, - встановити мінімальний розмір статутного фонду.
Такі юридичні особи, як організації, заклади, установи, є організаційними структурами, що не займаються підприємницькою діяльністю. Фінансування робіт, пов'язаних з їх діяльністю, здійснюється за рахунок асигнувань, що виділяються з державного бюджету або з місцевого бюджету адміністративно-територіальних одиниць. Джерелами фінансування діяльності громадських організацій є членські внески, пожертви та інші законні джерела.
Ще однією соціально-економічною ознакою юридичної особи є економічна єдність.
Юридична особа повинна мати самостійний баланс чи кошторис. Усі належні юридичній особі основні засоби, оборотні активи, кошти відображаються в самостійному балансі (кошторисі). До майнового комплексу юридичної особи включається майно її структурних підрозділів (філій, представництв, цехів, відділів тощо), яке також має відображатися в зазначених облікових документах.
Зауважимо, що відокремлений підрозділ юридичної особи наділений правом вести бухгалтерський облік і складати окремий баланс, однак цей баланс не матиме значення самостійного. Пояснюється це тим, що в балансі юридичної особи відображається ряд витрат, пов'язаних з функціонуванням підрозділу, і ці витрати не можуть відображатися в балансі самого підрозділу. Баланс юридичної особи повинен бути повним та завершеним.
Формою майнової відокремленості та економічної єдності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та неприбуткових юридичних осіб є кошторис, в якому відображається надходження та витрачання фінансових коштів.
Баланс та кошторис не слід змішувати з комплексними балансами, в яких відображаються витрати та результати діяльності не однієї, а декількох юридичних осіб.
Економічна єдність проявляється також у формуванні фондів юридичної особи (статутного фонду, резервного фонду, фонду оплати праці, інноваційного фонду та інших фондів). Обов'язковість створення певних фондів юридичної особи визначається законодавством або засновниками юридичної особи. Наприклад, в акціонерному товаристві обов'язково створюється статутний фонд, який не може бути менше за суму, яка дорівнює 1250 мінімальним заробітним платам, а також резервний фонд у розмірі, визначеному установчими документами, але не менше 25 % статутного фонду товариства. Ці фонди є єдиними для юридичної особи, тобто забезпечують діяльність як юридичної особи, так і її структурних підрозділів. Економічна єдність проявляється також у тому, що певна юридична особа може утворити лише один фонд певного виду, адже існування юридичної особи з двома, скажімо, статутними фондами, є неприпустимим.
Діяльність юридичної особи нерозривно пов'язана з людською працею. Саме тому юридична особа характеризується наявністю штату, трудового колективу, яким визнаються усі громадяни (наймані працівники), які своєю працею беруть участь у її діяльності за трудовим договором (контрактом, угодою), а також на основі інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з роботодавцем (юридичною особою). Засновники (учасники) юридичної особи можуть брати участь в юридичній особі особистою працею. В такому разі за відсутності інших працівників трудовий колектив такої юридичної особи збігатиметься з колом її засновників (учасників).
Найманим працівником, відповідно до чинного законодавства, є фізична особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі та організації, в їх об'єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю.
Стаття 2521 Кодексу законів про працю України передбачає, що повноваження трудового колективу визначаються законодавством. Зокрема, стаття 15 Закону України "Про підприємства в Україні" встановлює, що трудовий колектив такої юридичної особи, як підприємство:
розглядає і затверджує проект колективного договору;
розглядає і вирішує згідно із статутом підприємства питання самоврядування трудового колективу;
визначає та затверджує перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг тощо.
Зазначимо, що трудовий колектив державного або іншого підприємства, в якому частка держави або місцевої Ради депутатів у вартості майна становить більше ніж 50 %, наділений рядом повноважень. Він зокрема:
разом з власником вирішує питання про вступ і вихід підприємства з об'єднання підприємств;
погоджує пропозиції щодо передачі з державної у комунальну власність майна, закріпленого за підприємством, об'єктів соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів підприємства;
приймає рішення про оренду підприємства, створення на базі трудового колективу органу для переходу на оренду і викупу підприємства.
Трудовий колектив можетакож перетворитися на власника юридичної особи. Так, при частковому викупі майна підприємства трудовий колектив набуває права співвласника, а після повного викупу підприємства трудовий колектив набуває прав колективного власника.
Зважаючи на наведене, наявність трудового колективу теж є, на нашу думку, важливою соціально-економічною ознакою юридичної особи.
Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що юридична особа є суб'єктом правовідносин різних видів, у тому числі й адміністративно-правових. Залежно від кількості засновників юридичної особи можна виділити юридичних осіб, що є індивідуальними суб'єктами, та юридичних осіб, що є колективними суб'єктами. Під юридичною особою слід розуміти соціальне утворення, якому притаманні три групи ознак: соціально-економічні, структурно-організаційні та правові.
Юридичну особу слід розглядати як конструкцію, що є "фундаментом" участі різного роду утворень, організацій в усіх суспільних відносинах, врегульованих на правовому рівні, в тому числі й у сфері державного управління.
Соціально-економічні ознаки характеризують юридичну особу як соціальне утворення з певною матеріальною базою, яка є економічною передумовою участі в правовідносинах, зокрема й в адміністративно-правових, та штатом працівників. До них відносять майнову відокремленість, належність матеріальної бази, економічну єдність та наявність штату працівників.
Дослідження природи юридичної особи, притаманних їй ознак дозволить розробити ефективну законодавчу базу, належним чином врегулювати діяльність юридичних осіб у сфері державного управління та інших сферах суспільного життя, забезпечити реалізацію їхніх прав і законних інтересів.
Література
1. Див.: Друзенко Г. Адаптация к законодательству ЕС // Юридическая практика. - 2002. - 12 ноября.
2. Див.: Глазовский Н. Ф. Цели, возможности и механизмы устойчивого развития на разных уровнях природно-социальных систем // Переход к устойчивому развитию: Глобальный, региональный и локальный уровень. - М., 2002. - С. 9.
3. Головатий М. Обережно - глобалізація // Урядовий кур'єр. - 2002. - 25 вересня.
4. Лейст О. Э. История правовых и политических учений. - М., 1999. - С. 619-620.
5. Див.: Сдасюк Г. В. Императивы концепции устойчивого развития и реалии глобализации // Переход к устойчивому развитию: Глобальный, региональный и локальный уровень. - М., 2002. - С. 9.

 
 

Цікаве

Загрузка...