WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціально-економічні ознаки юридичної особи як учасника адміністративно-правових відносин - Реферат

Соціально-економічні ознаки юридичної особи як учасника адміністративно-правових відносин - Реферат

юридичну особу не як організацію, а як соціальне утворення. При цьому ознаками юридичної особи є об'єктивні властивості, які притаманні конкретному соціальному утворенню. Вони повинні характеризувати саму юридичну особу, а не її засновників, трудовий колектив чи органи управління.
Дослідження ознак юридичної особи, їх класифікація дозволить детальніше дослідити специфіку участі зазначених суб'єктів в адміністративних правовідносинах.
Правильним вважаємо зауваження О. А. Красавчикова, що всі ознаки юридичної особи за своєю природою є соціальними, адже зазначений суб'єкт права - продукт соціально-історичного розвитку суспільства.
У правовій науці ознаки юридичної особи прийнято поділяти на дві категорії. Одні автори виділяють матеріальні та правові ознаки, інші - сутнісні та правові.
Аналіз першого підходу показує, що до матеріальних ознак юридичної особи, як правило, відносять внутрішню організаційну, економічну та функціональну єдність, самостійність, відокремленість майна юридичної особи від майна інших суб'єктів, а також наявність одного чи кількох органів, які здійснюють управління юридичною особою. Законність створення юридичної особи, здатність від власного імені вступати у правовідносини та нести відповідальність визнаються правовими ознаками юридичної особи.
Сутнісними ознаками юридичної особи, відповідно до другого підходу, є похідний характер, наявність легальної мети, відповідність юридичної особи певній організаційно-правовій формі, легальність створення юридичної особи та наявність найменування. До правових ознак, на думку прихильників такої позиції, слід віднести державну реєстрацію юридичної особи, самостійну участь у цивільному обороті, майнову відокремленість та самостійну майнову відповідальність юридичної особи.
Наведена класифікація ознак юридичної особи не дозволяє охарактеризувати це складне соціальне утворення, дослідити специфіку функціонування певних видів юридичних осіб. Прихильники першого наведеного підходу не повністю враховують організаційні відносини, внутрішню структуру юридичної особи, функціональні взаємозв'язки між її елементами. Адже всі ці характеристики не можна віднести ні до матеріальних, ні до правових.
Вважаємо, що за характером властивостей ознаки, які дозволяють визнати те чи інше утворення юридичною особою, можна поділити на три групи:
соціально-економічні, що характеризують юридичну особу як соціальне утворення з певним штатом працівників, які займаються трудовою діяльністю з використанням певних матеріальних ресурсів, спрямованою на досягнення основної мети юридичної особи;
структурно-організаційні, що розкривають специфіку створення, функціонування та припинення юридичної особи, її внутрішню будову, порядок управління юридичною особою, а також характеризують взаємозв'язки між її структурними елементами;
правові, що характеризують утворення як суб'єкта права, визначають правила взаємодії юридичної особи з іншими суб'єктами.
Однією з основних соціально-економічних ознак юридичної особи є її майнова (економічна) відокремленість.
Для участі у правових відносинах будь-якій юридичній особі необхідно мати певне майно. Склад та вартість такого майна зумовлюється організаційно-правовою формою юридичної особи. Сутність цієї ознаки полягає в тому, що майно юридичної особи відокремлюється, відмежовується від майна третіх осіб (засновників, учасників, інших юридичних осіб, держави тощо).
Деякі вчені вважають, що слід розрізняти поняття "майнова відокремленість" та "відокремленість майна". Відмінність, на їх думку, полягає в тому, що на етапі формування статутного фонду певних юридичних осіб (зокрема господарських товариств) майно є відокремленим від майна засновників. Проте до моменту державної реєстрації таке майно є спільною частковою власністю засновників, а не самої юридичної особи. А отже, не можна говорити про тотожність майнової відокремленості та відокремленості майна.
Логічним в даному разі буде висновок про те, що ознакою юридичної особи слід визнавати саме майнову відокремленість. Той факт, що юридичній особі притаманна майнова відокремленість, доводить, що вона повинна мати певне майно. Майнова відокремленість є необхідною умовою досягнення юридичною особою поставленої перед нею мети, і є визначальною при притягненні юридичної особи до адміністративної відповідальності, яка здебільшого має штрафний характер.
Враховуючи зазначене, дещо необґрунтованою, на наш погляд, є думка, що юридична особа протягом якогось періоду може взагалі не мати майна. Майно є основою участі у правовідносинах, саме воно гарантує контрагентам виконання обов'язків і є об'єктом, на який звертається стягнення при задоволенні їх законних вимог.
Соціально-економічною ознакою юридичної особи є і належність їй матеріальної бази. Існування значної кількості видів та організаційно-правових форм юридичних осіб, наявність майна, обмеженого та вилученого з цивільного обороту, зумовлює обмеження щодо об'єктів, якими має право володіти, розпоряджатися та користуватися певна юридична особа, встановлення вимог щодо розміру та складу майна юридичної особи, джерел його формування. Зокрема, для формування статутного фонду такої юридичної особи, як господарське товариство, забороняється використовувати бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу. Для формування капіталу банку забороняється використовувати бюджетні кошти, якщо такі кошти мають інше цільове призначення.
Політичним партіям, їх установам та організаціям забороняється прямо або опосередковано одержувати кошти та інше майно від ряду суб'єктів. До них належать іноземні держави та організації, міжнародні організації, іноземні громадяни та особи без громадянства; державні органи, державні підприємства, установи та організації (крім випадків, передбачених законами України); підприємства, створені на основі змішаної форми власності, якщо участь держави або іноземного учасника в них перевищує 20 %; нелегалізовані об'єднання громадян; анонімні пожертвувачі. Зазначимо, що політичні партії також не мають права одержувати доходи від акцій та інших цінних паперів, їм забороняєтьсямати рахунки в іноземних банках та зберігати в них коштовності.
Належність матеріальної бази - це закріплення за певною юридичною особою майна, яке є достатнім та допустимим для досягнення поставленої перед нею мети. Як правило, всі без винятку юридичні особи можуть мати не обмежене в обороті та не вилучене з обороту майно. Юридичні особи, створені державою для реалізації її функцій та діяльність яких постійно планується й контролюється, можуть мати будь-яке майно, у тому числі обмежене або вилучене з цивільного обороту.
Кожна юридична особа може і повинна мати майно, закріплене за нею на одному з правових титулів: праві власності, праві повного господарського відання або оперативного управління.
Неоднозначність вирішення в чинному законодавстві питання про матеріальну базу юридичної особи призводить до непорозумінь і в теорії, і на практиці. Зокрема, відсутність чіткої регламентації створення, а також розміру статутного фонду приватного підприємства призводить до випадків, коли юридична особа створюється без статутного фонду. Такий суб'єкт не здатний досягти поставленої мети, виконувати зобов'язання перед третіми особами та нести відповідальність за їх невиконання.
Зазначимо, що у товаристві з обмеженою відповідальністю, згідно з вимогами статті 52 Закону України "Про господарські товариства", створюється статутний фонд, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, яка діє на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю. На сьогодні, відповідно до положень Закону України "Про

 
 

Цікаве

Загрузка...