WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституційні основи компетенції верховної ради автономної республіки Крим - Реферат

Конституційні основи компетенції верховної ради автономної республіки Крим - Реферат


Реферат на тему:
Конституційні основи компетенції верховної ради автономної республіки Крим
Успішна реалізація парламентаризму безпосередньо в Криму вимагає повного використання всіх можливостей Верховної Ради Автономної Республіки Крим як органу представницької влади, пошуку нового і активного застосування наявних форм організації і діяльності. Політико-правова практика останніх років свідчить, що протистояння законодавчої і виконавчої галузей державної влади, відсутність цілісної програми соціальних і правових реформ, недостатнє правове регулювання питань, пов'язаних з визначенням статусу нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, призвели до того, що певна частина нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим виявилася нежиттєздатною і малоефективною.
У зв'язку з цим актуальним видається пошук шляхів удосконалення компетенції парламенту Автономної Республіки Крим - Верховної Ради, вироблення практичних рекомендацій, спрямованих на створення ефективного правового регулювання діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та її допоміжні органи покликані зіграти активну роль у забезпеченні стійкого і безупинного механізму представницьких основ Верховної Ради. Крім того, виникає необхідність в удосконаленні і розвитку внутрішнього потенціалу Верховної Ради Автономної Республіки Крим, створення діючого робочого механізму, що дозволяє ефективно виконувати завдання, що постають перед нею. Саме тому предметом даної публікації є питання організації і діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим, правове регулювання її компетенції. Тим більше, що компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим комплексно не досліджувалася.
Взаємодія Верховної Ради Автономної Республіки Крим з органами державної влади України й Автономної Республіки Крим відбувається насамперед у ході реалізації цими органами своєї компетенції. Обсяг і характер компетенції визначають зміст, організаційно-правові форми їхньої взаємодії. Компетенція є необхідним правовим інструментом удосконалення системи відносин органів державної влади.
Компетенція держави нерозривно пов'язана з повноваженнями його органів: вона реалізується у здійсненні державної влади і державного керування в особі відповідних органів.
Між компетенцією держави і компетенцією окремих його органів існує своєрідне діалектичне співвідношення загального і часткового. В автономній республіці, наприклад, компетенція республіки (загальне) здійснюється її державними органами, виявляється через компетенцію конкретних державних відповідних органів. Часом розмежування компетенції Автономної Республіки Крим та її органів ускладнено.
Виходячи з цього, поняття компетенції автономної республіки можна було б сформулювати як повноваження автономної республіки щодо здійснення владної діяльності у визначених сферах громадського життя під контролем держави, однак, на нашу думку, це не відповідає дійсності. Досліджуючи поняття компетенції, автор виходить з такого.
Дослідженню поняття "компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим" в юридичній науці приділено недостатньо уваги. У радянській державно-правовій літературі розглядалася "компетенція місцевої Ради".
Характеризуючи конституційні основи компетенції Верховної Ради Автономної Республіки Крим (ділі - ВР АРК), необхідно визначитися з загальним предметом компетенції, тому що правильне використання цього поняття має істотне значення для регламентації і розмежування сфер діяльності ВР АРК, що у свою чергу впливає на ефективність діяльності (і взаємодії ВР АРК з іншими органами державної влади в Автономній Республіці Крим).
В юридичній науці немає єдності щодо визначення змісту і структури компетенції. Це питання залишається дискусійним, незважаючи на те, що загальнотеоретичні аспекти даного поняття досить докладно розглянуті у вітчизняній та зарубіжній літературі. У наукових працях, присвячених цій проблемі, ідеться про компетенцію державного органу. Розглядається, які висновки, що містяться в них, і положення мають загальнотеоретичне значення і цілком прийнятні при визначенні компетенції будь-якого органу.
Можна виділити кілька основних наукових підходів до розуміння сутності компетенції, основною відмінністю яких є наявність чи відсутність у структурі цього поняття такого елементу, як "предмети ведення". Щодо самого визначення "предметів ведення" в юридичній літературі немає кардинальних розбіжностей в поглядах. Сутність різних трактувань зводиться до того, що це сфери громадського життя, "коло суспільних відносин", області життєдіяльності населення, в яких конкретний орган здійснює свої повноваження. Наукові суперечки точаться щодо того, чи входять "предмети ведення" у поняття компетенції органу.
Деякі автори до структури розглянутої дефініції включають предмети ведення права та обов'язки органу. Так, О. Е. Кутафін і К. Ф. Шеремет, досліджуючи компетенцію, визначають її як "сукупність предметів ведення, прав і обов'язків, закріплених у законодавчому порядку як безпосередньо за самою місцевою Радою, так і за всіма її органами, утвореними нею і діючими під її керівництвом і контролем". Таким чином, поняття компетенції розкривається через єдність предметів ведення, прав і обов'язків. Аналогічної точки зору дотримується і Н. Г. Александров. З цією думкою важко погодитися, тому що юридична наука для характеристики сукупності прав і обов'язків якого-небудь органу використовує спеціальний термін - "повноваження". Б. М. Лазарєв, розкриваючи зміст компетенції органів державного керування, виділяє в ній два основні елементи, обов'язок (перед державою) і право (стосовно керованих об'єктів) виконувати управлінські задачі і функції; право здійснювати передбачені законом форми управлінської діяльності. Автор не включає до компетенції предмети ведення, вважаючи, що до "компетенції органу керування входять не самі підвідомчі йому об'єкти (предмети ведення), а лише право та обов'язок здійснювати управлінські функції стосовно цих об'єктів", і зазначає, що керовані об'єкти є елементами "керованого середовища", на яке орган справляє вплив.
О. Е. Кутафін і К. Ф. Шеремет, висловлюючи кардинально протилежну точку зору і визнаючи предмети ведення "першим необхідним елементом компетенції", обґрунтовують цю позицію тим, що мета створення органу припускає певні сфери суспільних відносин, в яких слід йому діяти. Отже, сфера діяльності органу повинна бути юридично визначена шляхом її відображення в компетенції. На підставі цього робиться висновок, що "логічно компетенція будь-якого органу починається з встановлення визначеної сфери суспільних відносин, в рамках якої діє орган держави. Ці докази обґрунтовані, оскільки предмети ведення певним чином опосередковують повноваження органу, визначаючи їх характер та зміст. Крім того, предмети ведення є законодавчо закріпленою сферою реалізації цих повноважень. Отже, предмети ведення нерозривнопов'язані з компетенцією органу, будучи одним з її основних елементів.
А. А. Карлов відходить від традиційних підходів, включаючи в структуру компетенції три елементи - предмети ведення, сукупність прав та обов'язків і територіальну сферу діяльності органу. Схожої точки зору дотримує С. А. Авакьян, вважаючи, що до поняття компетенції мають бути включені просторові і тимчасові межі діяльності органу. Уявляється, що визначення компетенції за А. А. Карловим є найбільш повним, воно відображає всі аспекти даного поняття.
З компетенцією тісно пов'язана категорія "функція". Однак якщо предмети ведення є одним з елементів поняття "компетенція", то "функцію" можна назвати близькою, але не складовою чистиною категорії "компетенція". Правильною вважаємо точку зору П. Н. Любченка, який, аналізуючи співвідношення цих понять, доходить висновку, що компетенція - це правова форма вираження функції і юридичний спосіб її реалізації.
Незважаючи на різні підходи до розуміння дефініції "функція", всі автори в основному

 
 

Цікаве

Загрузка...