WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціально-економічні ознаки юридичної особи як учасника адміністративно-правових відносин - Реферат

Соціально-економічні ознаки юридичної особи як учасника адміністративно-правових відносин - Реферат

розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік" від 26 грудня 2002 р. № 372-IV, розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2003 року становить 185 гривень на місяць, а з 1 липня 2003 року - 237 гривень на місяць. Отже, мінімальний розмір статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю має становити у відповідні періоди 18 500,00 грн. та 23 700,00 грн.
Держава повинна врегулювати зазначене питання шляхом законодавчого закріплення мінімального розміру статутного фонду для юридичних осіб різних організаційно-правових форм. А при створенні юридичної особи в організаційно-правовій формі, яка не передбачена законом, - встановити мінімальний розмір статутного фонду.
Такі юридичні особи як організації, заклади, установи є організаційними структурами, які не займаються підприємницькою діяльністю. Фінансування робіт, пов'язаних з їх діяльністю, здійснюється за рахунок асигнувань, що виділяються з державного бюджету або з місцевого бюджету адміністративно-територіальних одиниць. Джерелами фінансування діяльності громадських організацій є членські внески, пожертви та інші законні джерела.
Економічна єдність - наступна соціально-економічна ознака юридичної особи.
Юридична особа повинна мати самостійний баланс чи кошторис. Всі належні юридичній особі основні засоби, оборотні активи, кошти відображаються в самостійному балансі (кошторисі). До майнового комплексу юридичної особи включається майно її структурних підрозділів (філій, представництв, цехів, відділів тощо), яке також має відбиватися в зазначених облікових документах.
Зазначимо, що відокремлений підрозділ юридичної особи наділений правом вести бухгалтерський облік і складати окремий баланс, однак цей баланс не виступатиме самостійним. Це пояснюється тим, що в балансі юридичної особи відображається ряд витрат, пов'язаних з функціонуванням підрозділу, і ці витрати не можуть відображатися в балансі самого підрозділу. Баланс юридичної особи повинен бути повним та завершеним.
Формою майнової відокремленості і економічної єдності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та неприбуткових юридичних осіб є кошторис, в якому відображається надходження та витрачання фінансових коштів.
Баланс та кошторис не слід змішувати з комплексними балансами, в яких відображаються витрати та результати діяльності не однієї, а декількох юридичних осіб.
Економічна єдність проявляється також у формуванні фондів юридичної особи (статутного фонду, резервного фонду, фонду оплати праці, інноваційного фонду та інших фондів). Обов'язковість створення певних фондів юридичної особи визначається законодавством або засновниками юридичної особи. Наприклад, в акціонерному товаристві обов'язково створюється статутний фонд, який не може бути меншим ніж сума, еквівалентна 1250 мінімальним заробітним платам, а також резервний фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25% статутного фонду товариства. Ці фонди є єдиними для юридичної особи, тобто забезпечують діяльність як юридичної особи, так і її структурних підрозділів. Економічна єдність проявляється також в тому, що певна юридична особа може утворити лише один фонд певного виду, адже існування юридичної особи з двома, скажімо, статутними фондами, є неприпустимим.
Діяльність юридичної особи нерозривно пов'язана з людською працею. Саме тому юридична особа характеризується наявністю штату, трудового колективу, яким визнаються усі громадяни (наймані працівники), які своєю працею беруть участь у її діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з працедавцем (юридичною особою). Засновники (учасники) юридичної особи можуть брати участь в юридичній особі особистою працею. В такому випадку, за відсутності інших працівників, трудовий колектив такої юридичної особи співпадатиме з колом її засновників (учасників).
Найманим працівником, відповідно до чинного законодавства, є фізична особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі та організації, в їх об'єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю.
Стаття 252-1 Кодексу законів про працю України передбачає, що повноваження трудового колективу визначаються законодавством. Зокрема, стаття 15 Закону України "Про підприємства в Україні" встановлює, що трудовий колектив такої юридичної особи як підприємство:
- розглядає і затверджує проект колективного договору;
- розглядає і вирішує згідно з статутом підприємства питання самоврядування трудового колективу;
- визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг тощо.
Зазначимо, що трудовий колектив державного та іншого підприємства, в якому частка держави або місцевої Ради депутатів у вартості майна становить більше ніж 50%, наділений рядом повноважень, він зокрема:
- разом з власником вирішує питання про вступ і вихід підприємства з об'єднання підприємств;
- погоджує пропозиції щодо передачі з державної у комунальну власністьмайна, закріпленого за підприємством, об'єктів соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів підприємства;
- приймає рішення про оренду підприємства, створення на основі трудового колективу органу для переходу на оренду і викупу підприємства.
Трудовий колектив може також перетворитися на власника юридичної особи. Так, при частковому викупі майна підприємства трудовий колектив набуває права співвласника, а після повного викупу підприємства трудовий колектив набуває прав колективного власника.
Зважаючи на наведене наявність трудового колективу є, на нашу думку, важливою соціально-економічною ознакою юридичної особи.
Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що юридична особа є суб'єктом правовідносин різних видів, в тому числі й адміністративно-правових відносин. Залежно від кількості засновників юридичної особи можна виділити юридичних осіб, що є індивідуальними суб'єктами, та юридичних осіб, що є колективними суб'єктами. Під юридичною особою слід розуміти соціальне утворення, якому притаманні три групи ознак - соціально-економічні, структурно -організаційні та правові.
Юридичну особу слід розглядати як конструкцію, яка є "фундаментом" участі різного роду утворень, організацій в усіх суспільних відносинах, які врегульовані на правовому рівні, в тому числі й в сфері державного управління.
Соціально-економічні ознаки характеризують юридичну особу як соціальне утворення з певною матеріальною базою, яка є економічною передумовою участі в правовідносинах, в тому числі й в адміністративно-правових, й штатом працівників. До них належать майнова відокремленість, належність матеріальної бази, економічна єдність та наявність штату працівників.
Дослідження природи юридичної особи, притаманних їй ознак дозволить розробити ефективну законодавчу базу, належним чином врегулювати їх діяльність в сфері державного управління та інших сферах суспільного життя, забезпечити реалізацію прав і законних інтересів юридичних осіб.
Література
1. Административное право: Учебник/Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. - М.: Юристъ, 1999. - С. 55.
2. Адміністративне право України [Підручник для юридичних вузів і факультетів/ Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук та ін.]; За ред. Ю.П. Битяка. - Харків: Право, 2000. - С.41; Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вентурі, 1998. - С.18.
3. Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. - М., 1958. - С.91; Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. - М.: Госюриздат, 1961. - С.203, Административное право: Учебник/Под ред. Л.Л. Попова. - М.: Юристъ, 2002. - С.53-54 та інші.
4. Офіційний вісник України, 2003, № 2 (24.01.2003), ст. 42
5. Відомості Верховної Ради УРСР, 1971, додаток до № 50, ст. 375.
6. Голос України, 1991, 05, 06.05.91 № 86

 
 

Цікаве

Загрузка...