WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціально-економічні ознаки юридичної особи як учасника адміністративно-правових відносин - Реферат

Соціально-економічні ознаки юридичної особи як учасника адміністративно-правових відносин - Реферат

особу не як організацію, а як соціальне утворення, якому притаманний ряд ознак. При цьому ознаками юридичної особи виступають ті об'єктивні властивості, що притаманні конкретному соціальному утворенню. Ознаки повинні характеризувати саму юридичну особу, а не її засновників, трудовий колектив чи органи управління.
Дослідження ознак юридичної особи, їх класифікація дозволить більш детально дослідити специфіку участі зазначених суб'єктів в адміністративних правовідносинах.
Правильним вважаємо зауваження О.А. Красавчикова про те, що всі ознаки юридичної особи за своєю природою є соціальними, адже зазначений суб'єкт права - продукт соціально-історичного розвитку суспільства.
У правовій науці ознаки юридичної особи прийнято поділяти на дві категорії. Одні автори виділяють матеріальні та правові ознаки, інші - сутнісні та правові ознаки.
Аналіз першого підходу дозволяє зробити висновок, що до матеріальних ознак юридичної особи, як правило, відносять внутрішню організаційну, економічну та функціональну єдність, самостійність, відокремленість майна юридичної особи від майна інших суб'єктів, а також наявність одного чи кількох органів, які здійснюють управління юридичною особою. Законність створення юридичної особи, здатність від власного імені вступати в правовідносини та нести відповідальність визнаються правовими ознаками юридичної особи.
Сутнісними ознаками юридичної особи, відповідно до другого підходу, є похідний характер, наявність легальної мети, відповідність юридичної особи певній організаційно-правовій формі, легальність створення юридичної особи та наявність найменування. До правових ознак, на думку прихильників такої позиції, слід віднести державну реєстрацію юридичної особи, самостійну участь в цивільному обороті, майнову відокремленість та самостійну майнову відповідальність юридичної особи.
Наведений поділ ознак юридичної особи не дозволяє охарактеризувати це складне соціальне утворення, дослідити специфіку функціонування певних видів юридичних осіб. Прихильники першого наведеного підходу не повністю враховують організаційні відносини, внутрішню структуру юридичної особи, функціональні взаємозв'язки між її елементами. Адже всі ці характеристики не можна віднести ні до матеріальних, ні до правових.
Вважаємо, що за характером властивостей ознаки, які дозволяють визнати те чи інше утворення юридичною особою можна поділити на три групи:
1) соціально-економічні ознаки, які характеризують юридичну особу як соціальне утворення з певним штатом працівників, які займаються трудовою діяльністю з використанням певних матеріальних ресурсів, спрямованою на досягнення основної мети юридичної особи;
2) структурно-організаційні - ознаки, що розкривають специфіку створення, функціонування та припинення юридичної особи, її внутрішню будову, порядок управління юридичною особою, а також характеризують взаємозв'язки між її структурними елементами;
3) правові - ознаки, які характеризують утворення як суб'єкт права, визначають правила взаємодії юридичної особи з іншими суб'єктами.
Однією з основних соціально-економічних ознак юридичної особи є її майнова (економічна) відокремленість.
Для участі в правових відносинах будь-якій юридичній особі необхідно мати певне майно. Склад та вартість такого майна обумовлюється організаційно-правовою формою юридичної особи. Сутність цієї ознаки полягає в тому, що майно юридичної особи відокремлюється, відмежовується від майна третіх осіб (засновників, учасників, інших юридичних осіб, держави тощо).
Деякі вчені вважають, що слід розрізняти майнову відокремленість та відокремленість майна. Відмінність, на їх думку, полягає в тому, що на етапі формування статутного фонду певних юридичних осіб (зокрема господарських товариств) майно є відокремленим від майна засновників. Проте до моменту державної реєстрації таке майно є спільною частковою власністю засновників, а не самої юридичної особи. А отже, не можна говорити про тотожність майнової відокремленості та відокремленості майна.
Логічним в даному випадку буде висновок про те, що ознакою юридичної особи слід визнавати саме майнову відокремленість. Той факт, що юридичній особі притаманна майнова відокремленість доводить те, що вона повинна мати певне майно. Майнова відокремленість виступає необхідною умовою досягнення юридичною особою поставлених перед нею цілей, вона є визначальною при притягненні юридичної особи до адміністративної відповідальності, яка здебільшого носить штрафний характер.
Беручи до уваги зазначене дещо необґрунтованим, на нашу думку, є висновок про те, що юридична особа протягом якогось періоду може взагалі не мати майна. Майно є основою участі в правовідносинах, саме воно гарантує контрагентам виконання обов'язків і виступає об'єктом, на яке звертається стягнення при задоволенні їх законних вимог.
Наступною соціально-економічною ознакою юридичної особи є належність її матеріальної бази. Існування значної кількості видів та організаційно-правових форм юридичних осіб, наявність майна, обмеженого та вилученого з цивільного обороту, обумовлює обмеження щодо об'єктів, якими має право володіти, розпоряджатися та користуватися певна юридична особа; встановлення вимог щодо розміру та складу майна юридичної особи, джерел його формування. Зокрема, для формування статутного фонду такої юридичної особи як господарське товариство забороняється використовувати бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу. Для формування капіталу банку забороняється використовувати бюджетні кошти, якщо такі кошти мають інше цільове призначення.
Політичним партіям, їх установам та організаціям забороняється прямо або опосередковано одержувати кошти та інше майно від ряду суб'єктів. До них належать іноземні держави та організації, міжнародні організації, іноземні громадяни та особи без громадянства; державні органи, державні підприємства, установи та організації (крім випадків, передбачених законами України); підприємства, створеніна основі змішаної форми власності, якщо участь держави або іноземного учасника в них перевищує 20%; нелегалізовані об'єднання громадян; анонімні пожертвувачі. Зазначимо, що політичні партії також не мають права одержувати доходи від акцій та інших цінних паперів, їм забороняється мати рахунки в іноземних банках та зберігати в них коштовності.
Належність матеріальної бази полягає в закріпленні за певною юридичною особою майна, яке є достатнім та допустимим для досягнення поставлених перед нею цілей. Як правило, всі без винятку юридичні особи можуть мати не обмежене в обороті та не вилучене з обороту майно. Юридичні особи, створені державою для реалізації її функцій, діяльність яких постійно планується й контролюється, можуть мати будь-яке майно, в тому числі обмежене або вилучене з цивільного обороту.
Кожна юридична особа може і повинна мати майно, закріплене за нею на одному з правових титулів: праві власності, праві повного господарського відання або оперативного управління.
Неоднозначність вирішення в чинному законодавстві питання про матеріальну базу юридичної особи призводить до непорозумінь і в теорії, і на практиці.
Зокрема, відсутність чіткої регламентації створення, а також розміру статутного фонду приватного підприємства, призводить до випадків, коли створюється юридична особа без статутного фонду. Такий суб'єкт не здатен досягти поставленої мети, виконувати зобов'язання перед третіми особами та нести відповідальність за їх невиконання.
Зазначимо, що в товаристві з обмеженою відповідальністю, відповідно до вимог статті 52 Закону України "Про господарські товариства", створюється статутний фонд, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю. На сьогодні, відповідно до положень Закону України "Про встановлення

 
 

Цікаве

Загрузка...