WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Місцеві суди - Реферат

Місцеві суди - Реферат

затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання Верховного Суду України;
- затверджує положення про структурні підрозділи Верховного Суду України:
- керує організацією роботи судових палат; здійснює керівництво роботою апарату Верховного Суду України, приймає на роботу та звільняє працівників апарату, присвоює їм ранги державного службовця в установленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства:
- інформує Пленум і Президію Верховного Суду України про діяльність Верховного Сулу України;
- представляє Верховний Суд України та систему судів загальної юрисдикції у зносинах з іншими органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, а також з судовими органами інших держав міжнародними організаціями;
- здійснює інші передбачені законом повноваження.
Голова Верховного Суду України має Першого заступника та
заступників, яких згідно зі ст. 52 Закону України "Про судоустрій України"
наділено такими повноваженнями:
- можуть головувати в судових засіданнях палат і колегій
суддів Верховного Суду України, бути доповідачами в конкретних судових справах;
- організовують роботу відповідних судових палат;
- у межах своїх повноважень видають накази й розпорядження;
- здійснюють відповідно до розподілу обов'язків керівництво
роботою структурних підрозділів апарату Верховного Суду України;
- виконують інші обов'язки, визначені розпорядженням Голови Верховного Суду України.
Перший заступник Голови Верховного Суду України за відсутності Голови Верховного Суду України здійснює його повноваження, а за відсутності Першого заступника - заступник Голови Верховного Суду України, який має більший суддівський стаж.
Суддя Верховного Суду України є посадовою особою судової влади й носієм судової влади в Україні. Його наділено повноваженнями здійснювати правосуддя й виконувати свої обов'язки на професійній основі в порядку, встановленому процесуальним законом. Під час здійснення правосуддя суддя є незалежним від законодавчої та виконавчої влади й підкоряється лише закону, нікому не підзвітний, недоторканний і незмінюваний. З метою забезпечення своєчасного та якісного розгляду справ суддя здійснює необхідні процесуальні та організаційні заходи, спрямовані на забезпечення розгляду справ відповідно до вимог закону. Крім того, він бере участь у розгляді питань, які вносять на засідання відповідної судової палати та Пленуму Верховного Суду України; аналізує судову практику, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо поліпшення й удосконалення законодавства; бере участь у підготовці проектів постанов Пленуму.
Матеріали суддя доповідає на засіданнях Президії Верховного Суду
України. За результатами проведених аналізів і обговоренням зазначених питань приймають постанови Президії, які доводять до відома всіх суддів України. Суддя здійснює також інші передбачені законом повноваження.
Суддею Верховного Суду України може бути громадянин України, який володіє державною мовою, досяг на день обрання 35
років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не
менш як десять років, у тому числі не менш як п'ять років на посаді
судді, проживає на території України не менш як десять років. Суддю Верховного Суду України обирає на посаду Верховна Рада України безстроково.
Суддя не може належати до політичних партій і профспілок, брати
участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади й виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.
Суддю Верховного Суду України звільняє з посади Верховна
Рада України, за наявності підстав, передбачених ст. 15 Закону "Про
статус суддів": досягнення суддею шістдесяти п'яти років; неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням; порушення суддею присяги та інших підстав, зазначених у законі.
Суддя Верховного Суду України має помічника, який допомагає судді виконувати його повноваження, забезпечує організацію розгляду справ, підбирає нормативно-правові акти, стосовно розгляду справ, організовує звернення до виконання рішень у справах, у яких суддя був доповідачем, тощо.
Висновки.
Судова система України - це сукупність усіх існуючих та функціонуючих судів в Україні, які мають повноваження здійснювати судову владу.
Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України.
Місцевий суд є основною ланкою в системі судів загальної юрисдикції. Суди саме цього рівня розглядають усі кримінальні, цивільні, господарські та адміністративні справи, за винятком тих, які віднесено законодавством до компетенції інших судів. Засади організації та діяльності місцевих судів закріплено в Конституції, Законах України "Про судоустрій України", "Про статус суддів" і деяких інших нормативних актах. Суд цього рівня утворюють у районі, місті та районах міста.
До складу місцевого суду входять: судді місцевого суду, голова та заступник голови суду. В місцевому суді, в якому кількість суддів перевищує п'ятнадцять, може бути призначено більше одного заступника голови суду.
За своїми повноваженнями місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.
Порядок призначення (обрання) суддів до місцевого суду визначено Конституцією України (статті 126 і 128) та Законом України "Про статус суддів" (ст. 9).
Л І Т Е Р А Т У Р А
1.Конституція України.
2.Кримінально-процесуальний кодекс України.
3.Цивільно-процесуальний кодекс України.
4.Господарсько-процесуальний кодекс України.
5.Закон України "Про судоустрій України" від 07.02.2002 р.
6.Закон України "Про статус суддів" від 15.12.1992 р.
7.Закон України "Про третейські суди" від 11.05.2004 р.
8.Закон України "Про правові засади цивільного захисту" від 24.06.04р.
9.Військові суди - органи правосуддя у Збройних Силах України / Зазаг.ред. В.В.Денисенка. - К.: Реферат, 2002.
10.Маляренко В. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. К., Юрінком Інтер.- 2004.-с. 69 - 146.
11.Оніщук М. Судово-правова реформа: чи буде дано відповіді на виклики часу. - Право України. - № 5. - 2003.
12.Організація судових та правоохоронних органів. Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/ І.Є Марочкін, В.В.Афанасьєв, В.С.Бабкова та ін., За ред. І.Є Марочкіна, Н.В.Сібільової, О.М.Толочка. - Харків: Право, 2000.
13.Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посіб./ В.С. Ковальський, В.Т.Білоус, С.Е.Демський та ін. - К.: Юрінком Інтер, 2002.
14.Стефанюк В. Судова система України та судова реформа. - К.: Юрінком Інтер, 2003.
15.Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи: Матеріали наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2002 р., м.Харків/ Редкол.: Сташис В.В. ( голов. ред.) та ін. - К.; Х.: Юрінком Інтер, 2002. - 288 с.
16.Притика Д. Вищі спеціалізовані суди як конституційна гарантія демократизації судової влади. - Право України. - 1999. - № 12.
17.Притика Д. Арбітражні суди в України: історія, сьогодення, перспективи розвитку. - Право України. - 2001. - № 2.

 
 

Цікаве

Загрузка...