WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Тактика проведення допитів працівниками податкової міліції - Реферат

Тактика проведення допитів працівниками податкової міліції - Реферат

У криміналістичній літературі за даною проблемою виділяються наступні групи тактичних прийомів:
1) прийоми актуалізації засвідченого факту свідком;
2) прийоми, що сприяють відтворенню (мовному) відомого свідку факту;
3) прийоми, спрямовані на виявлення неправди і встановлення мотивів замовчування в показаннях свідка;
4) прийоми, спрямовані на встановлення помилок у показаннях та їхнє усунення.
2. Порядок проведення допиту обвинувачуваного
Допит обвинувачуваного має деякі відмінності від допиту свідка. Використання тих або інших тактичних інших прийомів визначаться, перш за все, встановленням психологічного контакту, визнанням винного у вчиненні ухилень від сплати податків, а також змістом і спрямованістю його показань при допиті.
Навіть у випадках повного визнання обвинуваченим своєї провини у скоєнні податкового правопорушення слідчим повинні повністю досліджуватися обставини, що є предметом допиту.
Первинному допиту обвинувачуваного передує пред'явлення для ознайомлення постанови про притягнення його в якості обвинувачуваного.
На даній стадії повинні виконуватися дії і використовуватися тактико-психологічні прийоми для встановлення психологічного контакту і роз'яснення сутності майбутнього допиту. Найбільш по-ширеними прийомами встановлення психологічного контакту є:
1) звернення до логіки мислення допитуваного;
2) переконання допитуваного у доцільності співпраці зі слідс-твом та наданні достовірних свідчень;
3) стимулювання позитивних властивостей особистості;
4) впливів на допитуваного позитивними якостями особистос-ті слідчого.
Для даної категорії злочинів звинувачений, як правило, знає про характер і обсяг доказів, які має слідчий. Зазначене випливає з того, що обвинувачуваний раніше знайомився із матеріалами доку-ментальної перевірки і знає, які факти ухилень від сплати податків виявлені слідством. Він також інформований про документи, що підтверджують виявлені порушення податкового законодавства і є в розпорядженні слідчого.
З самого початку допиту обвинувачуваного повинні бути встановлені питання організації, реєстрації підприємства, ведення бухгалтерського обліку та упорядкування звітності щодо підприєм-ницької діяльності суб'єкта. В подальшому у свідченнях обвинува-чуваного повинна знайти відображення інформація про виявлені факти ухилень від сплати податків із посиланням на документи первинного обліку і бухгалтерські реєстри.
У протоколі допиту необхідно вказувати найменування доку-мента й зміст відображених у ньому операцій, а також його місце-знаходження в матеріалах кримінальної справи. У протоколі допиту повинні відображатися показання, що стосуються змісту і резуль-татів документальних перевірок, судово-бухгалтерських та інших експертиз.
Найчастіше при допиті обвинувачуваних застосовуються на-ступні тактичні прийоми:
1) до певного часу обвинувачуваному не пред`являють наявних доказів і спонукають допитуваного до надання достовірних свідчень;
2) пред'явлення письмових речових доказів;
3) встановлення у свідченнях протиріч і використання їх з ме-тою уточнення або викриття неправдивих свідчень;
4) постановка допитуваному питань, що дозволяють проконт-ролювати свідчення і виявити хибність показань обвинуваченого;
5) використання позитивних якостей особистості допитувано-го з метою виключення хибних показань;
6) у випадку виявлення неправдивих показань - звертати увагу допитуваного на ці показання і переконання його в тому, що вони підлягають аналізу і контролю, що відповідно потребує достовірних свідчень від допитуваного.
Для аналізованої категорії злочинів у якості одного з прийомів виступає використання допомоги спеціаліста в проведенні допиту обвинувачуваного. Специфіка використання спеціальних знань у даному випадку доповнюється певним психологічним впливом на допитуваного. Перед обвинувачуваним постає питання про те, чи варто давати хибні показання на допиті, якщо вони можуть бути виявлені спеціалістом шляхом аналізу документальних даних.
З метою виявлення хибних показань у криміналістичній літе-ратурі виділяються наступні симптоми неправди: 1) протиріччя свідчень іншим доказам, зібраним у цій справі; 2) неконкретність свід-чень, що є в показаннях; 3) опис подій, фактів із надмірною точніс-тю; 4) збіг у дрібних деталях показань декількох осіб; 5) відсутність у показаннях невагомих деталей; 6) різне пояснення тих самих по-дій на різних допитах; 7) повідомлення в показаннях тільки позитивної інформації, що має відношення до особистості допитуваного; 8) наполегливе, неодноразове повторення допитуваним за власною ініціативою яких-небудь стверджень; 9) мимовільне виказування достовірної інформації; 10) ухилення від відповідей на прямі запи-тання;11) приховування фактів які за даними слідчого, добре відомі допитуваному; 12) зовнішній прояв змін психічного стану допиту-ваного як реакція на поставлені запитання.
3. Основні недоліки проведення допитів у справах про ухилення від сплати податків
Аналіз і узагальнення матеріалів кримінальних справ про ухи-лення від сплати податків свідчить про значні недоліки, які допус-кають слідчі при проведенні допиту, особливо обвинувачуваного. Основними з них є:
1) одержання показань, які не розкривають сутності й змісту злочинної діяльності, а лише в загальних рисах відображають характер фінансово-господарської діяльності;
2) у процесі допиту (у 67 % вивчених справ) не були викорис-тані первинні документи і бухгалтерські реєстри. У більшості випадків, як правило, використовується акт документальної перевірки без відображення фактів ухилень від сплати податків та конкретного механізму іх здійснення, а лише вказуються суми прихованого (за-ниженого) податку за певний звітний період. У цих випадках слід-чий обмежується лише свідченнями про характер діяльності суб'єкта та загальною сумою занижених об'єктів оподатковування і податків;
3) зміст конкретного договору, обсяги і документи, що підтверджують його виконання, у більшості випадків взагалі не досліджу-ються;
4) на жаль, в окремих випадках у ході допитів свідків та обви-нувачуваних слідчі податкової міліції не виходять за рамки інфор-мації, отриманої органами дізнання у ході перевірок СПД. А такі матеріали, як правило, містять лише пояснення посадових та мате-ріально відповідальних осіб.
Слід зазначити, що навіть при ретельній підготовці, складанні таупорядкуванні плану майбутньої слідчої дії важко передбачити розвиток подій під час допиту, тактичні і психологічні прийоми, що можуть використовуватися слідчим.
Вищезазначене означає, що сам процес проведення допиту впливає на вибір лінії поведінки слідчого, тактико-психологічних прийомів встановлення і підтримання психологічного контакту з допитуваним, а також прийомів, які дозволяють отримати необхід-ну інформацію, та методів викриття неправдивих свідчень. Успішному проведенню допиту сприяє знання слідчим правил ведення бухгалтерського обліку, надання відповідної звітності, документоо-бігу на даній категорії підприємств. Крім того, для слідчих подат-кової міліції характерним є знання найбільш типових способів під-готування, здійснення та приховування факту злочину, а також ме-тоди протидії окремих осіб правоохоронним органам при виявлен-ні, розкритті та розслідуванні податкових злочинів.
Література
1. Лысенко В.В. Расследование уклонений от уплаты налогов. - Харьков, 1997.
2. Коновалова В.Е., Сербулов А.М. Тактика допроса при рас-следовании преступлений. - Киев, 1978.

 
 

Цікаве

Загрузка...