WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Тактика проведення виїмки при розслідуванні податкових злочинів, слідчий огляд документів - Реферат

Тактика проведення виїмки при розслідуванні податкових злочинів, слідчий огляд документів - Реферат

робіт, надання послуг;
- прибутково-видаткові документи;
- документи, що підтверджують відвантаження, транспорту-вання, розвантаження товарів;
- журнал обліку товарно-матеріальних цінностей (у разі ве-дення спрощеного обліку товарно-матеріальних цінностей);
- журнали-ордери рахунків бухгалтерського обліку;
- бухгалтерські звіти про фінансово-господарську діяльність із додаванням необхідних документів;
- баланс підприємства;
- звіт про фінансові результати та їх використання;
- дані із банку про обіг грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства;
- відомості про виплату заробітної плати;
- ділова переписка;
- розрахунок податку з власника транспортного засобу;
- довідка про фактично отриманий прибуток за I і II місяці по-точного кварталу та розмір авансового внеску;
- податкові декларації;
- повідомлення територіальних податкових адміністрацій про види, строки та порядок виплати податків та інших обов'язкових платежів, а також повідомлення про надання в строк податкових декларацій та розрахунків податків та інші документи залежно від характеру діяльності, виконаної господарюючим суб'єктом.
4. Організація огляду документів
Процес розслідування ухилень від сплати податків пов'язаний із використанням письмових актів облікового та звітного характеру, які в тій чи іншій мірі відображають фінансово-господарську та ор-ганізаційну діяльність СПД.
У зв'язку з цим виникає необхідність у визначенні поняття "документ" і порядку використання інформації, яка міститься в до-кументах, при кримінальному судочинстві.
Документ є діловим папером, що підтверджує певний факт або право на що-небудь, письмовим свідченням про певне діяння.
Отримані під час слідчого огляду документів результати до-зволяють встановити під час попереднього слідства, чи будуть дані документи визначатись як речові або письмові докази. Вказані ре-зультати можуть використовуватися для висунення версій про спо-сіб вчинення податкового злочину, а також для призначення необ-хідних експертиз з метою визначення достовірності документів або, навпаки, встановлення підробок, підчисток, дописів тощо.
За допомогою даних огляду документів слідчий складає поепі-зодний план розслідування і визначає, які документи можуть вико-ристовуватися при допитах підозрюваних, свідків, звинувачених.
На етапі підготовки до проведення слідчого огляду документів необхідно виконати наступні заходи.
1. Скомпонувати документи за відповідними тематиками.
2. Ознайомитись із літературою, яка дає уявлення про те, як пра-вильно повинні оформлятися дані документи, а також із криміналіс-тичною літературою, яка визначає способи підробки документів.
3. Отримати консультацію у відповідних спеціалістів (бухгал-терія, діловодство, товарознавство та ін.).
4. Отримати консультацію у криміналістів, які займаються до-слідженням документів.
5. Підготувати необхідні технічні засоби, які використовують-ся для знаходження підробок на документах.
Виходячи із тлумачення ст. 78 КПК України, документи мо-жуть виступати в якості доказів у тому разі, коли вони зберегли на собі сліди злочину.
Письмовими доказами вважаються документи, в яких кримі-налістичному дослідженню піддався їх зміст.
Речовими доказами називають документи, в яких досліджу-ється їх форма.
У справах про ухилення від сплати податків в якості письмо-вих доказів можуть виступати: 1) акти документальних перевірок; 2) письмові пояснення осіб, відповідальних за обчислення та сплату податків; 3) висновки спеціалістів ДПА за результатами перевірок господарської діяльності СПД; 4) довідки, таблиці, які ілюструють діяльність СПД.
Речовими доказами є, як правило, ті документи, які містять ознаки шахрайства та підробок. Це може бути заниження кількості придбаного товару, завищення ціни придбання, заниження обсягів реалізації.
Оцінка документа як джерела доказів полягає у тому, що слід-чий вирішує питання про достовірність документа і визначає силу, значення та переконливість даних, що містяться у ньому.
У процесі огляду документів необхідно перевіряти і встанов-лювати:
1) чи складені ці документи відповідно до тих вимог, які існу-ють до документів даного типу;
2) чи правильно заповнені всі реквізити і чи є даний документ оригіналом або копією;
3) чи повністю зберігся документ до виїмки;
4) чи є в даному документі відомості, які можна перепровірити за іншими документами;
5) чи підписаний цей документ особами, які уповноважені на це;
6) який повний зміст документа;
7) на якому матеріалі виконано документ і який спосіб вигото-влення;
8) чи є в документі виправлення, дописування, підчистки, особливі позначення.
Після проведення огляду документів необхідно вирішити пи-тання, чи відносяться вони до матеріалів скоєного податкового зло-чину. Документи, що відповідають вимогам ст. 78 КПК, повинні бути визнані речовими доказами і приєднані до матеріалів кримінальної справи.
Про проведений огляд документів відповідно до ст. 195 КПК України складається протокол.
5. Проблемні питання виїмки при розслідуванні ухилень від сплати податків
У зв'язку із викладеним виникає ряд проблемних питань, ви-рішення яких потребує знаходження додаткових відповідей на так-тичному рівні.
1. Вилучення окремих документів шляхом виїмки при дотри-манні процесуальних норм потрібно здійснювати не тільки в орга-нізації, за якою ведеться розслідування, але і у вищих організаціях, страхових компаніях, а також в установах і фірмах, з якими підозрюваними здійснювалась спільна господарська діяльність.
2. Вилучати потрібно оригінали документів, оскільки тільки вони мають силу доказів. У кожному конкретному випадку потріб-но процесуально вирішувати, яким чином залучати до справи в яко-сті доказів копії тих документів, виїмку яких здійснити неможливо.
3. Оскільки воперативному плані найбільшу цінність має не-офіційна облікова документація та різноманітні чорнові записи (у ділових щоденниках, блокнотах, записниках, які офіційно не зареє-стровані), існує процесуальна проблема, чи можуть вони виступати в якості доказів.
4. Суттєвою проблемою на сьогоднішній день є тактика вияв-лення та вилучення інформації про фінансово-господарську діяль-ність тих підприємств і установ, в яких ведення та обробка бухгал-терських обліків та звітів здійснюється на персональних комп'ютерах, а повний обсяг такої інформації зберігається в серверах локальних мереж чи на окремих магнітних носіях.
Проблема полягає не тільки в достатньо високій технічній кваліфікації працівників податкової міліції, але і у необхідності за-лучення сторонніх спеціалістів для подолання систем захисту інформації, які створені програмістами організацій, що підлягають податковому розслідуванню.
Література
1. Лысенко В.В. Расследование уклонения от уплаты налогов, совершенных должностными лицами организаций, пред-приятий, учреждений. - Харьков, 1997.
2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях от 22.01.93.
3. Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1986. - № 27.
4. Инструкция о порядке изъятия в предприятиях, организациях, учреждениях и у граждан должностными лицами Государственной налоговой инспекции документов, которые свидетельствуют о сокрытии (занижении) доходов (1995 г.).
5. Курко Н.Н., Чернего В.П. Процессуальные особенности расследования преступлений: Методические пособия МВД Украинской ССР. - Киев, 1974.

 
 

Цікаве

Загрузка...