WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Тактика проведення виїмки при розслідуванні податкових злочинів, слідчий огляд документів - Реферат

Тактика проведення виїмки при розслідуванні податкових злочинів, слідчий огляд документів - Реферат

вико-нання слідчим комплексу заходів на підготовчому етапі.
1) Перш за все, слідчому необхідно визначити найменування та перелік документів, що підлягають виїмці.
З цією метою слідчий знайомиться із спеціальною літерату-рою, використовує свій особистий досвід або допомогу відповідно-го спеціаліста в непроцесуальній формі шляхом отримання консультацій та порад. У таких випадках доречним є складання списку до-кументів, які підлягають виїмці.
2) При підготовці до проведення вказаної дії підлягають ви-значенню звітні періоди, за які повинні бути вилученні документи. У даному випадку слідчі зобов'язані знати положення нормативних актів, що регламентують порядок та строки зберігання документів бухгалтерського обліку.
3) На стадії підготовки слідчим повинно прийматися рішення про те, в яких саме організаціях підлягають виїмці документи. Спе-цифічними для даної категорії злочинів є вилучення документів у різних організаціях.
Повному та об'єктивному дослідженню обставин здійснення злочинів, що розглядаються, сприяє вилучення документів у різних суб'єктів підприємницької діяльності, які між собою вступили у фі-нансово-господарські відносини. У більшості випадків з викорис-танням тільки методу зустрічної перевірки можна встановити ме-ханізм здійснення ухилень від сплати податків та інших обставин, що мають значення для вірного розв'язання справи.
4) Крім того, на підготовчий стадії слідчий повинен скласти мотивовану постанову про проведення виїмки, керуючись вимо-гами кримінально-процесуального законодавства.
3. Організація і тактика виїмки при розслідуванні податкових злочинів
Виїмка може проводитися слідчим, що є найбільш доречним для даної категорії злочинів. Проведення виїмки може доручатися і органам дізнання. При цьому слідчий повинен роз'яснити мету і зміст майбутньої слідчої дії. З метою повного вилучення слідчий складає список документів, що підлягають виїмці. Вказаний список може відображатися в окремому дорученні слідчого або ж висту-пати як додаток до нього.
У практичній діяльності з розслідування ухилень від сплати податків дуже часто виїмці підлягають документи організацій, що знаходяться в інших населених пунктах України, а також в містах інших країн. У вказаних випадках, залежно від деяких обставин, її проведення може здійснюватися шляхом безпосереднього виїзду слідчого, співробітника органу дізнання або ж шляхом надання до-ручення територіальним органам ДПА, МВС, прокуратури.
У практиці розслідувань податкових злочинів особливу склад-ність викликає вилучення документів у країнах далекого зарубіжжя. У таких випадках повинні складатися необхідні документи, які на-правляються в ДПА України для вирішення відповідного питання. Порядок складання і перелік необхідних документів передбачені нормативними актами.
До організаційних заходів проведення виїмки відноситься та-кож забезпечення транспортними засобами (для транспортування документів у випадку їх значної кількості), оперативно-технічними та криміналістичними засобами.
Документи первинного обліку та бухгалтерські реєстри на підприємствах зберігаються в архівах або спеціально відведених для цього місцях. Посадові особи суб'єкта підприємницької діяль-ності повинні забезпечити надійне і відповідне їх зберігання.
Документи, що вилучаються на вимогу слідчого, повинні бути сформовані за визначеними тематиками в папки або підшивки та пронумеровані.
У протоколі виїмки повинно вказуватися найменування доку-ментів, їх кількість та стан. Якщо необхідно, до протоколу виїмки може бути складений додаток із зазначенням цих даних.
Узагальнення практики розслідувань ухилень від сплати пода-тків свідчить про наявність недоліків при проведенні даної слідчої дії.
1) По-перше, іноді слідчі податкової міліції замість проведен-ня своєчасної і повної виїмки надсилають офіційний запит до від-повідної інстанції з метою витребування необхідних документів. Це пов'язано, як правило, із великим завантаженням слідчих поточни-ми питаннями щодо розслідування кримінальних справ. Але при такому підході найбільш суттєві документи можуть бути підроблені або знищені, що в наступному не дозволить виявити необхідні дже-рела доказів.
2) Але основний недолік полягає в тому, що виїмка документів проводиться через значний проміжок часу після порушення кримі-нальної справи. Аналіз розслідувань податкових злочинів 1995-1999 рр. свідчить, що виїмка проводилась одразу ж після порушен-ня кримінальної справи - тільки в 5 % випадків; протягом 10 днів після порушення кримінальної справи - в 52 % випадків; протягом місяця і більше - в 43 % випадків.
Посадові особи суб'єкта підприємницької діяльності на цей час уже поінформовані про розслідування і можуть вжити заходів щодо знищення або фальсифікації документів.
3) Погана підготовка до проведення вказаної слідчої дії зумовлює необхідність у повторній виїмці документів в одних і тих же підприємствах. Цьому сприяє незнання документообігу, переліку документів, які підлягають вилученню у зв'язку із розслідуванням ухилень від сплати податків. І у першу чергу документів, що регла-ментують бухоблік та звітність.
За даними 1995-1999 рр., виїмка документів за податковими злочинами проводилась у 26% випадків слідчими, у 63% - органом дізнання. При цьому повторна виїмка документів проводилась у 17% випадків (із них у 84% - після проведення виїмки органом діз-нання).
4) Наступним недоліком є те, що при проведенні даної слідчої дії не складається список документів, які підлягають виїмці. В окремих випадках, при дорученні проведення виїмки органу діз-нання, замість протоколу виїмки складається протокол вилучення, що не відповідає діючому кримінально-процесуальному законодав-ству.
Крім того, встановлено, що в окремих випадках у справах про злочини даної категорії документи були вилучені до порушення кримінальної справи під час документальних перевірок. У подаль-шому при проведенні попереднього слідства необхідні документи додатково не вилучались.
Перелік документів, що підлягають виїмці та огляду
За категорією податкових злочинів у процесі виїмки вилученню підлягають документи різного характеру, які дозволяють провести документальне дослідження діяльності суб'єкта підприємницької ді-яльності та сприяють якісному проведенню попереднього слідства. Це реєстраційні документи; документи первинного обліку; бухгалтерські реєстри; ділова переписка; документи, що відображають роз-рахункиподатків; податкові декларації; документи, що свідчать про обіг грошових коштів на розрахунковому рахунку господарюючого суб'єкта; чорнові записи тощо.
Узагальнення та аналіз практики розслідувань ухилень від сплати податків дозволяє визначити перелік документів, що підля-гають вилученню при виїмці. Найчастіше це:
- рішення виконавчого комітету про реєстрацію суб'єкта під-приємницької діяльності;
- статут, установчий договір, протокол загальних зборів за-сновників;
- список посадових осіб, співробітників, які працюють на да-ному підприємстві;
- ліцензії (дозвіл) на проведення визначеного виду діяльності;
- документи, що відображають відомості про відкриття розра-хункових та інших рахунків господарюючим суб'єктом в установах банків;
- документи, що відображають право власності чи оренди на приміщення, де розташований суб'єкт підприємницької діяльності, а також на виробничі приміщення чи основні засоби виробництва;
- договори, угоди, контракти та інші зобов'язання щодо реалі-зації товару (продукції), виконання

 
 

Цікаве

Загрузка...