WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Тактика проведення обшуків працівниками податкової міліції - Реферат

Тактика проведення обшуків працівниками податкової міліції - Реферат

представнику організації, де проводиться обшук, і пропонує їм видати зазначені в постанові предмети і документи або вказати міс-це, де переховується підозрювана особа. У разі відмови СОГ прово-дить обшук у примусовому порядку.
Проводячи обшук, слідчий має право розкривати замкнені приміщення і сховища, якщо власник відмовляється їх відкрити. Слідчий має право за діючим кримінально-процесуальним законо-давством заборонити особам, які перебувають у приміщенні або увійшли під час обшуку, виходити з нього і спілкуватися один з од-ним до завершення обшуку. Цих осіб можна обшукати без винесен-ня спеціальної постанови, якщо є підстави вважати, що вони ховають при собі предмети та документи, які мають значення для справи (ст. 184 КПК України).
При обшуку особи проводиться огляд її одягу, взуття, вмісту кишень, наявних при ній сумки, портфеля, гаманця та ін. Після цьо-го необхідно ретельно оглянути місце проведення обшуку з метою виявлення викинутих предметів або документів. Результати фіксуються в протоколі обшуку приміщення.
У процесі обшуку дії працівників податкової міліції повинні спрямовуватися на пошук різного роду документів, які відобража-ють або підтверджують виконання фінансово-господарських опера-цій, предметів, за допомогою яких було підготовлено або прихова-но злочин (печатки, штампи, бланки документів тощо). Під час об-шуку необхідно вилучати записники, листи, робочі щоденники та інші документи, які мають відношення до справи.
При проведенні даної слідчої дії необхідно також вилучати і документи, які, на перший погляд, не мають відношення до даної справи, але можуть використовуватися в якості довільних або умовно-довільних зразків почерку при проведенні експертних дослі-джень.
У ході проведення обшуку також можуть бути знайдені і ви-лучені предмети, які не мають безпосереднього відношення до ско-єння податкового злочину, але можуть характеризувати особу та її причетність до скоєння інших злочинів. Так, наприклад, під час проведення обшуку за місцем проживання посадових осіб АТЗТ "Центр-Україна-Сервіс" крім бухгалтерських документів були ви-лучені револьвер зразка 1889 р., пістолет кустарного виробництва, патрони до газового пістолету та ряд інших предметів.
У необхідних випадках для участі у проведенні обшуку на підставі ст. 128-1 КПК України можна залучати відповідних спеціа-лістів (бухгалтерів, товарознавців, медичних працівників, науковців з різних галузей знань, банківських працівників), а також викорис-товувати необхідні технічні засоби (фото- та відеозйомки, аудіоза-пис, пошукові прилади, спеціальні хімічні речовини).
Обшук будівлі
Обшук у будинку повинен бути методичним, ретельним та ді-євим. Він проводиться з метою пошуку і вилучення речових дока-зів, документів і предметів, які можуть мати важливе значення для розслідування. Під час проведення такого роду обшуків потрібно, якщо можливо, уникати нанесення збитків майну. Необхідно забез-печити збереження всіх виявлених у приміщеннях цінностей, доку-ментів, предметів.
Потрібно сфотографувати інтер'єр приміщень як до, так і піс-ля проведення обшуку, а також визначити найменші збитки і склас-ти опис пошкоджень, завданих приватній власності або самій буді-влі. До проведення обшуку всередні будинку співробітникам СОГ потрібно оглянути його ззовні, особливо приміщення, розташовані безпосередньо біля підконтрольного. Такі заходи необхідні для по-шуку предметів та документів, які підозрювані особи могли вики-нути до чи під час обшуку.
Одному із членів СОГ доручається охорона знайдених доказів. Його основний обов'язок полягає у збереженні і записі повної ін-формації про знайдені документи та предмети (що? хто? де? коли?). Доцільно скласти детальний план будинку або приміщень, де було проведено дану слідчу дію. На такому плані позначаються місця, де були знайдені предмети, і відстані точки.
Віднайдені речові докази повинні знаходитись у цього праців-ника до того часу, поки вони не будуть передані на дослідження до лабораторії або до сховища речових доказів.
Обшук будинків, як і огляд місця події, повинен бути методичним і планомірним. Кожну кімнату обшукають не менше двох спів-робітників. Коли хто-небудь із членів СОГ знаходить предмет або документ, який може відноситись до даного податкового злочину, обшук призупиняють. Даний доказ показують слідчому та понятим, передають працівнику, відповідальному за збереження знахідок під час обшуку, а потім документують.
Працівникам, які проводять обшук у складських та виробни-чих приміщеннях, потрібно бути особливо уважними на предмет знайдення вибухових пристроїв та мін-сюрпризів. Необхідно ретельно перевіряти всі предмети, які викликають підозру. У разі знайдення вибухових пристроїв необхідно одразу ж припинити по-шук, викликати на місце спеціалістів із вибухо-технічної служби. Обшук продовжується тільки після того, як спеціально навчений персонал не знешкодить знайдені пристрої.
4. Документальне оформлення результатів обшуку
Відповідно до вимог статті 188 КПК України провадження слідчої дії - обшуку - слідчий оформлює протоколом.
Слідчим і оперативним працівникам, які проводять дану слід-чу дію, необхідно враховувати, що в окремих випадках потрібно проводити особистий обшук підозрюваних з метою виявлення чор-нових записів, окремих документів і предметів, які можуть служити доказами. Результат особистого обшуку може бути оформлений у протоколі обшуку приміщення або окремим протоколом.
У випадках проведення обшуку за місцем проживання підо-зрюваного чи звинуваченого іноді доцільно накласти арешт на май-но, нерухомість та цінності даної особи. Така дія застосовується з метою забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна.
Вивчення матеріалів кримінальних справ за податковими зло-чинами показує, що накладання арешту на майно проводиться рід-ко, незважаючи на те, що ухилення від сплати податків завдає знач-них матеріальних збитків державним інтересам. Вкрай рідко засто-совуються інші заходи забезпечення виконання заявлених цивіль-них позовів:
- накладання арешту на майно - 64 %;
- арешт на внески - 7 %;
- припинення операцій щодо використання коштів, що знахо-дяться на рахунках підприємств, - 13 %;
- арешт матеріальних цінностей суб'єкта підприємницької ді-яльності - 1 %.
Приблизно в 30 % випадків такі заходи не застосовувались взагалі. Деякою мірою вказане пов'язане з добровільним відшкоду-ванням завданого державі матеріального збитку. Дані аналізу пока-зують, що такі збитки повністю компенсуються тільки в 70 % випадків податкових злочинів.
Література
1. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Київ, 1997.
2. Методи фінансовихрозслідувань: Методичні рекомендації Служби внутрішніх прибутків США (Internal Revenue Service).
3. Лысенко В.В. Расследование уклонений от уплаты налогов. - Харьков, 1997.
4. Мирский Д.Я. Тактика обыска, осмотра и допроса при расс-ледования фальшивомонетчества. - Москва, 1969.
5. Самойлов О.Г.Особености производства обыска по делам о хищении: Труды КВШ МВД СССР. - М., 1964.
6. Пащенко А.Б.Квалифицированный обыск - залог успеха: Информационный бюлетень МВД УССР. - 1978. - № 39.

 
 

Цікаве

Загрузка...