WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Тактика проведення обшуків працівниками податкової міліції - Реферат

Тактика проведення обшуків працівниками податкової міліції - Реферат


Реферат на тему
Тактика проведення обшуків працівниками податкової міліції
План
1. Завдання та значення обшуку при розслідуванні податкових злочинів.
2. Правові основи та підстави для проведення обшуку у спра-вах про ухилення від сплати податків.
3. Підготовчі та організаційні заходи перед проведенням об-шуку.
4. Порядок і особливості проведення обшуку за податковими злочинами.
5. Документальне оформлення результатів обшуку.
Література
1. Завдання та значення обшуку при розслідуванні податкових злочинів
У справах про ухилення від сплати податків до першочергових слідчих дій відноситься проведення обшуку. До завдань, які вирі-шуються шляхом проведення даної слідчої дії, належить виявлення необхідних документів, предметів, цінностей, що мають відношен-ня до здійснення вказаної категорії злочинів. Шляхом проведення обшуку у справах про ухилення від сплати податків встановлюють-ся різноманітні неофіційні документи, чорнові записи, які стосу-ються здійснення фінансово-господарської діяльності, розрахунків та сплати податків до бюджету.
Дослідження матеріалів кримінальних справ свідчить про не-значний обсяг використання можливостей обшуку в процесі попе-реднього слідства у справах відносно податкових злочинів (прибли-зно 30-40% від загальної кількості вивчених кримінальних справ).
Потрібно зазначити, що виявлені при обшуку документи, ма-теріали "подвійної бухгалтерії" в окремих випадках дозволяють ви-значити зміст, характер і обсяги здійснених операцій. Це також сприяє розширенню доказової бази у справах даної категорії.
Так, наприклад, у ході розслідування фактів ухилення від сплати податків від реалізації більш ніж 120 тонн цукру посадови-ми особами МП "Созидатель" у процесі обшуку були вилучені чор-нові записи - звіти про виконану роботу. У зазначених записах було відмічено, хто безпосередньо реалізовував товар, його кількість, ці-ну, а також місце реалізації та виконавців, які підтвердили факти, зазначені у знайдених записах.
Проведення обшуку у справах про ухилення від оподаткуван-ня є дієвим засобом виявлення предметів, речей, цінностей, придбаних злочинним шляхом, забезпечення задоволення заявленого цивільного позову та можливої конфіскації майна.
2. Правові основи та підстави для проведення обшуку у справах про ухилення від сплати податків
Кримінально-процесуальним законодавством (ст. 177 КПК України) визначено підстави, за яких можливе проведення вказаної слідчої дії. Ними є обгрунтовані дані про те, що в якому-небудь приміщенні або іншому місці або у якої-небудь особи знаходяться знаряддя злочину, предмети, цінності, придбані злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають відношення до справи.
Слідчий повинен проводити обшук і в тому випадку, коли має достатні дані про певне місце переховування підозрюваної особи або злочинця.
Обшук проводиться за постановою слідчого із санкції проку-рора. У невідкладених випадках - без санкції прокурора, але з на-ступним повідомленням прокурора протягом доби про зроблений обшук і його результати.
Такими випадками можуть бути затримання злочинця "на га-рячому", тобто на місці злочину, з речовими доказами або при одержанні оперативної інформації про те, що підозрювані особи вживають заходів для переховування або знищення предметів і документів, які доводять їх злочинну діяльність.
Відповідно до ст. 180 КПК обшук повинен проводитись вдень, коли забезпечені кращі можливості для виявлення необхідних предметів і документів, але при зазначених вище невідкладних об-ставинах обшук можна проводити у будь-який час доби.
Під час проведення обшуку повинні бути присутніми двоє по-нятих, особа, яка займає дане приміщення, чи представник органі-зації (ст. 181 КПК України). Крім членів СОГ, які займаються вияв-ленням, вилученням, документуванням та упаковуванням предметів і документів, при проведенні обшуку може бути присутнім проку-рор або начальник слідчого підрозділу податкової міліції.
Проведення обшуку необхідне в тому разі, коли слідчий має інформацію про ведення "подвійного обліку", наявність "чорнової бухгалтерії", підроблених печаток, штампів, бланків, що викорис-товуються для приховування злочинної діяльності.
У більшості випадків такого роду інформація може отримува-тися з оперативних джерел, шляхом вивчення та аналізу докумен-тів, показань свідків (наприклад, осіб, які здійснюють реалізацію товару в малих торгових формах, на базарах тощо.).
Результативність проведення обшуку забезпечується наявніс-тю комплексу інформації про осіб, в яких планується проведення обшуку, а також про місця його проведення. Потрібно зазначити, що на етапі порушення кримінальної справи за даною категорією злочинів оперативні підрозділи податкової міліції, як правило, ма-ють таку інформацію.
Підготовчі та організаційні заходи перед проведенням обшуку
Обшук є досить складною слідчою дією хоча на перший по-гляд складається протилежне враження.
Результативність проведення обшуку залежить від виконання слідчим підготовчих та організаційних заходів.
Підготовка до обшуку включає наступні елементи:
1) прийняття рішення про проведення обшуку;
2) його процесуальне оформлення;
3) отримання й аналіз необхідної інформації, яка стосується:
а) особи підозрюваного;
б) місця обшуку;
в) предметів, які орієнтовано потрібно знати;
4) розробку тактичного плану проведення обшуку:
а) визначення часу обшуку;
б) відбір учасників обшуку та розподіл обов'язків між ними;
в) підготовка оперативно-технічних засобів;
г) визначення охорони місця обшуку;
д) підготовка транспортних засобів;
е) визначення способів зв'язку;
ж) заходи попередження опору;
з) вирішення питання про використання службово-розшукової собаки;
і) відбір заходів, які виключають можливість зв'язку підо-зрюваної особи з іншими до завершення слідчих дій.
Прийняття рішення про проведення обшуку проводиться на основі вивчення та аналізу матеріалів кримінальної справи. Зазна-чені вище елементи підготовки до проведення обшуку не є допомо-гою кожному конкретному випадку. Важливим є елемент своєчасності, оскільки від цього залежить повнота доказів, які необхідно зібрати.
При розслідуванні ухилень від сплати податків обшук не є не-сподіваним для осіб, діяльність яких перевіряється. Кримінальні справи порушуються після проведення документальних перевірок, і посадові особи суб'єкта підприємницької діяльності, як правило, готові до проведення слідчих дій з боку правоохоронних органів.
3. Порядок і особливості проведення обшуку за податковими злочинами
Обшуки у справах про ухилення від сплати податків прово-дяться в місцях розташування суб'єкта підприємницької діяльності, місцях проживання посадових і матеріально відповідальних осіб, а також інших осіб, які мають відношення до діяльності суб'єкта, що перевіряється.
Безпосереднє проведення обшуку в практичнійдіяльності не викликає значних ускладнень. Як правило, проведення обшуку при розслідуванні податкових злочинів доручається органу дізнання.
Відповідно до ст. 183 КПК України перед проведенням обшу-ку слідчий пред'являє постанову особам, які займають приміщення, або

 
 

Цікаве

Загрузка...