WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Ганізація виконання окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування - Реферат

Ганізація виконання окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування - Реферат


Реферат на тему
Ганізація виконання окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування
План
1. Завдання та значення планування слідчих дій.
2. Збір інформації для планування (попереднє планування).
3. Процес планування:
а) визначення необхідної інформації;
б) переваги та недоліки попередніх опитувань;
в) найкращі джерела інформації.
Література
Вирішення завдань кримінального процесу та судочинства, які виникають під час розслідувань ухилень від сплати податків, мож-ливе лише за умови виконання різного роду організаційних заходів. У багатьох випадках напрями розслідування вказаних злочинів, ви-конання організаційних, процесуальних, оперативно-розшукових заходів визначається специфікою економічних злочинів, а також тією інформацією, яку має слідчий на попередньому етапі.
Специфіка розслідувань ухилень від сплати податків полягає у тому, що слідчому необхідно ознайомитися з характером і обсягами операцій суб'єкта підприємницької діяльності, організацією доку-ментообігу за ними.
Крім того, необхідно знайти та вилучити необхідні документи, що характеризують фінансово-господарську діяльність та сприяють виявленню і доведенню фактів порушення податкового законодавства.
Фінансові розслідування вимагають від оперативних праців-ників та слідчих податкової міліції складання деталізованих запитів для збору всіх суттєвих свідчень та доказів, які можуть довести або виключити наявність злочинних діянь з боку суб'єктів підприємни-цької діяльності.
Правильне планування та використання оптимальних органі-заційних підходів дозволяє працівникам міліції, які займаються фі-нансовими питаннями, найбільш ефективно використати їх особистий час, кошти, що виділяються на розслідування, та зібрані докази.
1. Завдання та значення планування слідчих дій
Планування процесу попереднього слідства визначає чітку ор-ганізацію діяльності слідчого, взаємодію з іншими службами пода-ткової міліції та ДПА і є однією з умов успішного розслідування ухилень від сплати податків.
У криміналістичній літературі планування розслідування представлено як складний розумовий процес, що полягає у визначенні завдань слідства, шляхів та способів їх вирішення відповідно до чинного законодавства.
Планування включає в себе елементи організаційного харак-теру. Його використання необхідне як на початковому, так і на на-ступних етапах розслідування. Підставою для планування є інфор-мація про податкове правопорушення та його складові частини (елементи). Вказана інформація може отримуватися з різних джерел:
- матеріали документальних перевірок;
- оперативно-розшукові заходи;
- слідчі дії за іншими СПД тощо.
Планування розслідування зосереджується не тільки на скла-данні письмового плану. До його змісту входить також діяльність слідчого з вивчення та аналізу фактичних даних про податкове пра-вопорушення, визначення завдань, шляхів та засобів для їх вирішення.
Планування розслідування, як і інша розумова діяльність, ви-значається як об`єктивними, так і суб`єктивними факторами.
Об`єктивний фактор полягає у тому, що планування базується на фактичних даних про здійсненний податковий злочин.
Суб`єктивний фактор проявляється в індивідуальних особли-востях слідчого як людини. Залежно від рівня освіти, досвіду прак-тичної діяльності, життєвого досвіду, психологічних та моральних особливостей планування може вестись різними шляхами. Від слід-чого вимагається швидке реагування на зміни ситуації, в яких про-ходить впровадження слідчих дій. Це означає, що запланована дія-льність щодо розкриття та розслідування податкового злочину не є незмінною, а повинна гнучко реагувати на зміни обставин, появу нової інформації про дане діяння та його елементи.
Кримінально-процесуальне законодавство має певний вплив на процес планування розслідування і його безпосереднє виконан-ня. Перш за все, закон встановлює завдання розслідування, зміст предмета доказової бази, які повинні ставитися і вирішуватися у ході попереднього слідства.
Крім того, закон визначає шляхи і засоби, які дозволяють ви-рішити завдання процесу попереднього розслідування та одержати необхідні фактичні дані.
Додаток № 1
Завдання планування слідчих дій при розслідуванні податкових злочинів
Розглядаючи злочин у сфері оподаткування, можна сказати, що завданням планування слідчих дій є:
- визначення версій і шляхів розсідування;
- аналіз змісту висунутих версій і визначення питань, які під-лягають перевірці;
- визначення невідкладних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів за найбільш реальними версіями;
- встановлення предмета доказової інформації (факт умисного ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів);
- визначення конкретних виконавців запланованих заходів, термінів та послідовності їх виконання.
Значною перевагою планування є можливість правильно орга-нізувати, спрямувати та контролювати розслідування.
Крім того, планування дозволяє оперативним і слідчим пра-цівникам почати і завершити розслідування, правильно задокумен-тованого злочину протягом найкоротшого часу.
Значення планування
Вміле планування може дозволити уникнути:
1) проблем, пов`язаних із хибним напрямом розслідування;
2) небезпеки того, що свідки виявляться недосяжними або не-надійними;
3) можливості того, що певні записи, документи та інші докази виявляться недосяжними, втраченими або знищеними;
4) запізнілих висновків, які можуть вплинути на сплату подат-ків або вилучення активів (останні можуть бути проданими або пе-реведеними, а встановлений законом строк давності за позовом ви-черпається).
Планування забезпечує ретельність розслідування, при якому ви-являються всі суттєві факти, що належать до податкового злочину.
2. Збір інформації для планування (попереднє планування)
На початку розслідування оперативні та слідчі працівники:
а) розглядають та обговорюють усю наявну інформацію;
б) визначають цілі розслідування, які можуть включати:
- визначення, який саме закон порушується, а також отриман-ня відповіді на питання: ким, коли, де і яким чином?
- визначення складових частин правопорушення;
- отримання підстав для порушення кримінальної справи за фактом ухилення

 
 

Цікаве

Загрузка...