WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Ганізація виконання окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування - Реферат

Ганізація виконання окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування - Реферат


Реферат на тему
Ганізація виконання окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування
Література
1. Організація розслідування та контроль:
а) систематизація зібраних документів;
б) список свідків;
в) картотека документів;
г) показник відеоматеріалів;
д) схеми механізму виникнення податкового злочину.
1. Організація розслідувань та контроль
Організація розслідувань та контроль за їх проведенням пе-редбачає реагування на ситуацію з фактами, що постійно змінюєть-ся і притаманна кожному розслідуванню.
Слідчі та оперативні працівники періодично аналізують зібра-ні матеріали у справі для відтворення подій, які раніше відбулися і мають відношення до справи. Цей аналіз потрібен для коригування робочого плану розслідування відповідно до встановленого фактичного матеріалу.
Шляхом використання ефективних організаційних заходів оперативні та слідчі працівники можуть уникнути дублювання сво-їх зусиль щодо розкриття даного злочину.
При правильній організації розслідування необхідно завжди знати, що вже було зроблено, а що ще потрібно зробити.
Організаційні питання
На початковому етапі розслідування ухилень від сплати податків доцільно спрямувати діяльність слідчих та оперативних праців-ників на організацію наступних заходів.
1. Підбір відповідних фахівців. Під час розслідування податко-вих злочинів дуже часто необхідна допомога фахівців із різних га-лузей знань, що визначається характером діяльності того чи іншого підприємства, способами скоєння злочину, порядком проведення розрахунків і т.д.
Допомога таких фахівців може використовуватися за кількома напрямами:
а) для підготовки матеріалів та формування завдань працівни-кам, які здійснюють документальну перевірку чи експертизу;
б) для участі в якості експерта при проведенні окремих слід-чих дій (обшук, виїмка та слідчий огляд документів, товарів, сиро-вини, допити і т.д.);
в) для отримання рекомендацій та порад з різних питань фі-нансово-господарської діяльності, порядку ведення бухгалтерсько-го обліку та звітності;
г) для отримання висновків за матеріалами документальних перевірок або судово-бухгалтерських експертиз.
2. Створення слідчо-оперативних груп. Виходячи із аналізу матеріалів кримінальної та оперативно-розшукової справи, а також у випадках виконання значного обсягу слідчих дій і пошукових за-ходів, може прийматися рішення про створення слідчо-оперативної групи, склад якої визначається в кожному випадку окремо. При цьому враховується характер і обсяги заходів, які потрібно здійсни-ти, заходи безпеки на випадок активної протидії з боку підозрюва-них, технічне і спеціальне забезпечення СОГ та ряд інших факторів.
3. Організація проведення оперативно-розшукових заходів. Вказані заходи здійснюються з метою оперативного супроводження провадження у справі. Вони мають конкретний характер:
а) збір додаткової інформації про підозрюваних осіб та їх зв`язки;
б) встановлення місць знаходження осіб, товарів, документів і т.д.;
в) виявлення всіх СПД та фізичних осіб, які брали участь у певних фінансово-господарських операціях.
4. Організація проведення документальних перевірок та необ-хідних експертиз. Документальна перевірка фінансово-господарської діяльності СПД є одним із основних заходів для визначення дій-сного стану справ господарюючого суб`єкта та його фінансових зо-бов'язань.
Документальна перевірка є дієвим інструментом визначення факту податкового правопорушення. Як правило, вона проводиться до порушення кримінальної справи, але якщо слідчий має певні сумніви щодо її правильності, він може призначити повторну доку-ментальну перевірку або судово-бухгалтерську експертизу.
5. Організація обшуків, виїмки та слідчого огляду документів. Такі слідчі дії необхідно запланувати і провести на початковому етапі проведення слідства. На додаток до документів, які були ви-лученні під час документальної перевірки, виїмці підлягають усі інші документи і матеріальні об`єкти, що свідчать про скоєння по-даткового злочину, доводять умисність і провину підозрюваних осіб.
6. Підбір та вивчення спеціальної літератури. Спрямування розслідувань ухилень від сплати податків орієнтує слідчого на ознайомлення та глибокий аналіз значної кількості нормативних ак-тів, інструкцій, а також інших документів, які регламентують і ви-значають систему та види податків, порядок їх обчислення і сплати.
7. Обмін інформацією між учасниками СОГ та кримінального процесу. Вказаний організаційний захід дозволяє слідчому отрима-ти різнобічну інформацію про податковий злочин, зважити опера-тивні дані, оцінити висновки експертів. Це дасть можливість прийняти оптимальні рішення за кожним питанням.
Безперечно, всі ці питання повинні знайти своє відображення в плані проведення розслідування. Форма такого плану може бути довільною, але є декілька практичних рекомендацій щодо складан-ня плану розслідування.
По-перше, всі заходи, які планує провести слідчий, повинні бути систематизовані за окремими розділами (організаційні, опера-тивно-розшукові, робота із свідками, проведення експертиз і т.д.).
По-друге, за кожним заходом завжди повинен чітко визнача-тися виконавець, термін виконання та відмічатися результат роботи.
Додаток № 3
План проведення розслідування
№ п/п
Назва заходів
Виконавець
Термін виконання
Результати роботи
Примітка
Розділи
1. Організаційні заходи.
2. Виявлення джерел інформації.
3. Робота з підозрюваними.
4. Робота із свідками.
5. Оперативно-розшукові та технічні заходи.
6. Проведення експертиз.
7. Одержання доказової інформації.
8. Взаємодія з іншими правоохоронними та державними орга-нами.
Крім того, під час проведення розслідування дуже важливо точно знати, які документи вже зібрані та яка інформація в них міс-титься, а які ще необхідно додатково вилучити; кого із свідків уже допитали, а кого ще потрібно допитати і встановити нову необхідну інформацію тощо.
Таким чином, слідчий повинен мати механізм здійснення контролю за ходом розслідування. У тому випадку, коли обсяги слідчих дій значні, слідчому можуть допомогти декілька тактичних інстру-ментів здійснення контролю.
Систематизація зібраних документів
Зібрані матеріали у кожній кримінальній справі потребують систематизації та розподілу за окремими напрямами.
Індивідуальні погляди та приоритети визначають, як слідчі працівники фактично оформлюють і ведуть свої папки розслідуван-ня у справі.
Єдина вимога, яка до них висувається, - це щоб папки велись у логічній послідовності і містили деякі обов`язкові матеріали.
При дотриманні такої вимоги слідчий може в будь-який мо-мент знайти потрібну інформацію та визначити, яких саме докуме-нтів не вистачає для подальшого розслідування.
Один із позитивних прийомів забезпечення такого положення - вести окремі папки або підшивкидля:
1) адміністративних та реєстраційних документів;
2) матеріалів допитів осіб, які підозрюються у скоєнні злочину;
3) матеріалів допитів кожного із свідків;
4) податкових декларацій, актів

 
 

Цікаве

Загрузка...