WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Тактика документування протиправної діяльності розроблюваних осіб за допомогою оперативно-технічних засобів - Реферат

Тактика документування протиправної діяльності розроблюваних осіб за допомогою оперативно-технічних засобів - Реферат


Реферат на тему
Тактика документування протиправної діяльності розроблюваних осіб за допомогою оперативно-технічних засобів
План
1. Правова основа застосування спеціальної техніки під час здійснення оперативно-розшукових заходів.
2. Класифікація спеціальної техніки. Мета та значення застосу-ваня оперативно-технічних засобів.
3. Основні тактичні прийоми проведення негласної фотозйомки та відеозапису.
1. Правова основа застосування спеціальної техніки під час здійснення оперативно-розшукових заходів
Законодавчо визначено, що оперативні підрозділи податкової міліції мають право використовувати різноманітні технічні засоби для отримання конфіденційної інформації з метою попередження та розкриття злочинів у сфері оподаткування для розшуку неплатників податків, які переховуються від слідства та судових органів.
У більшості економічно розвинених країн діяльність, пов'язана зі збором конфеденційної інформації відносно юридичних та фізичних осіб, чітко регламентована законами і реалізована у чіткому механізмі їх виконання. Законодавство України визначає, що таким збором інформації в нашій країні можуть займатися тільки державні інститути (МВС, СБУ, податкова міліція, Держкомкордон).
Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівни-ки оперативних підрозділів податкової міліції використовують різ-номанітні спеціальні технічні засоби, спираючись на наступну за-конодавчу базу.
1. Конституція України від 28 червня 1996 р.
2. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18 лютого 1992 р.
3. Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 30 липня 1993 р.
4. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 5 лютого 1998 р.
5. Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 р.
6. Кримінальний та Кримінально-процесуальний кодекси України.
7. Інші законодавчі акти та міжнародно-правові угоди і дого-вори, учасниками яких є Україна.
Ст. 8 Закону "Про ОРД" визначає права підрозділів, які здійс-нюють оперативно-розшукові заходи.
Пункт 9 надає можливість знімати інформацію з каналів зв'язку (телефонних, радіоканалів, комп'ютерних мереж), а також застосовувати інші технічні засоби для отримання необхідної інфо-рмації про осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів (у нашому випадку - злочинів у сфері оподаткування).
Пункт 11 надає право здійснювати візуальне спостереження за особами, які розробляються, у громадських місцях із застосуванням фото-, кіно-, відеозйомки, оптичних і радіоприладів, інших техніч-них засобів.
Пункт 17 дозволяє створювати і застосовувати автоматизовані інформаційні системи, тобто накопичувати і використовувати комп'ютерні бази даних, в яких зосереджується оперативна інфор-мація про ухилення від сплати податків юридичними і фізичними особами-суб'єктами підприємницької діяльності.
Відповідно до вимог Закону "Про ОРД" та Конституції Украї-ни негласне проникнення в жилі приміщення та візуальне спосте-реження в них працівники правоохоронних органів можуть здійс-нювати лише за дозволом суддіі, до компетенції якого входить ви-рішення даних питань.
Зняття інформації з каналів зв'язку, застосування інших техні-чних засобів отримання інформації та контроль поштово-телеграфних відправлень проводиться аналогічно, якщо іншим спо-собом неможливо здобути фактичні дані для забезпечення захисту суспільства і держави від злочинних посягань.
Ст. 9 Закону "Про ОРД" встановлює гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.
Підрозділи, які використовують автоматизовані інформаційні системи в оперативно-розшуковій діяльності, повинні забезпечити можливість видавати дані про особу на запит органів розслідуван-ня, прокуратури, суду.
У місцях зберігання інформації повинна гарантуватися її до-стовірність та надійність охорони.
Візуальне спостереження може проводитися з метою встанов-лення даних про особу та її зв'язки у випадках, коли є факти, які підтверджують, що нею готується або вчинено тяжкий злочин, а та-кож отримання інформації, яка вказує на ознаки такого злочину.
Відповідно до статті 5 (п. 3) Закону "Про органіаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" до державних орга-нів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю, на-лежать і органи державної податкової служби.
Ст. 15 даного Закону регламентує використання спеціальних технічних засобів у боротьбі з організованою злочинністю.
1. У боротьбі з організованою злочинністю спеціальним під-розділам надається право за попередньою санкцією прокурора до-датково використовувати спеціальні технічні засоби у випадках:
а) контролю, фіксації і документування розмов та інших дій осіб за наявності підстав вважати їх причетними до організованої злочинної діяльності;
б) фіксації та документування факту телефонної розмови між громадянами, надсилання листа або телеграфного повідомлення без порушення таємниці змісту телефонної розмови, листа або телеграфного повідомлення;
в) забезпечення особистої безпеки і безпеки житла, майна співробітників спеціальних підрозділів, учасників кримінального судочинства, їх близьких родичів у разі загрози заподіяння їм шко-ди у зв'язку з їх участю в боротьбі з організованою злочинністю.
2. Фактичні дані, одержані та зафіксовані співробітниками спеціальних підрозділів із застосуванням технічних засобів, можуть використовуватися як докази в судочинстві.
Останнє положення ст. 15 Закону "Про боротьбу з організова-ною злочинністю" дуже важливе, оскільки надає працівникам пода-ткової міліції право оперувати в суді матеріалами оперативно-технічних заходів.
Крім того, відповідно до Кримінально-процесуального кодек-су України інформація, одержана оперативними підрозділами пода-ткової міліції із застосуванням спеціальних технічних засобів, може використовуватися при проведенні слідства у кримінальних справах та при судочинстві.
Використання оперативно-технічних засобів під час здійснен-ня ОРД має процесуалльне підгрунття, регламентоване ст. 103 КПК.
2. Класифікація спеціальної техніки. Мета та значення застосування оперативно-технічних засобів
Усі існуючі на сьогоднішній день спеціальні технічні засоби, які використовуються працівниками правоохоронних органів, мож-на умовно розділити на 7 основних класів.
1. Засоби зв'язку.
2. Засоби сігналізації та промислового телебачення.
3.Оперативно-технічні засоби.
4.Засоби розвідки та технічного захисту інформації.
5. Криміналістична техніка.
6. Інформаційні системи.
7. Засоби індивідуального захисту та активної оборони.
Кожний ОТЗ та їх сукупність можуть застосовуватися тільки з метою боротьби із злочинністю - для попередження злочинів, що готуються, та розкриття скоєних злочинів, для розшуку злочинців та інших осіб, які мають оперативний інтерес для правоохоронних органів.
Порядок застосування ОТЗ і використанняодержаних резуль-татів повинні повністю відповідати вимогам чинного законодавства та відомчих нормативних актів.
Усі оперативно-технічні засоби, у свою чергу, можна класифі-кувати на декілька груп за їх функціональним призначенням та фі-зичними принципами роботи.
1. Засоби негласної фотозйомки та відеозапису.
2. Засоби негласного звукозапису.
3.Пошукові прилади.
4.Прилади нічного спостереження.
5. Спеціальні хімічні речовини.
Кожний оперативно-технічний засіб потрібно розглядати з по-зицій його використання у практичній діяльності правоохоронних органів, а також можливості застосування у процесі проведення то-го чи іншого оперативно-розшукового заходу.
У зв'язку з цим дуже важливим моментом є глибоке усвідом-лення правових засад застосування оперативно-технічних засобів, які базуються на вимогах кримінально-процесуального законодав-ства (ст. 103 КПК України).
Відповідно до Закону "Про оперативно-розшукову діяльність" та Кримінально-процесуального кодексу працівники податкової мі-ліції можуть використовувати оперативно-технічні засоби з метою:
1) проведення оперативних заходів для попередження та розкриття злочинів, а також розшуку осіб, які вчинили злочини;
2) документування протиправних дій юридичних та фізичних осіб;
3) використання результатів застосування технічних засобів в якості доказів у суді.
Значення застосування оперативно-технічних засобів при здійсненні ОРД
Завдяки застосуванню оперативно-технічних засобів при про-веденні ОРД можуть одержуватися предмети й документи, відомос-ті, які мають важливе інформаційне значення і допомагають намі-тити слідчі версії, виявити свідків і потерпілих, осіб, причетних до вчинення злочину, встановити місця зберігання предметів і документів, важливих

 
 

Цікаве

Загрузка...