WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Тактика проведення опитувань та бесід оперативними працівниками при розкритті злочинів та розслідуванні податкових злочинів - Реферат

Тактика проведення опитувань та бесід оперативними працівниками при розкритті злочинів та розслідуванні податкових злочинів - Реферат

висміювати співрозмовника. Такі дії однозначно можуть завести бесіду в глухий кут, і оперативний працівник остаточно втратить контроль за її перебігом.
Коли бесіда виходить з-під контролю не з вини оперативного працівника, він не повинен її обривати, а точно задокументувати, чому бесіда не знайшла необхідного продовження, з яких причин.
Деякі проблемні питання оперативних опитувань, які потребу-ють особливого контролю з боку оперативних працівників
1. Відхилення від основної теми. Часто мають місце випадки, коли під час опитування інформатор переходить від однієї теми до іншої, порушуючи при цьому логічну послідовність ходу опитуван-ня.
Не завжди легко визначити, робиться це свідомо чи у нього така манера викладення інформації. Разом з тим, інколи подібні відхилення можуть домогти співрозмовнику розговоритися і роз-крити інформацію, яка не могла бути отримана шляхом постановки прямих запитань.
Однак якщо інформатор заглиблюється і продовжує висвітлю-вати другорядну тему, оперативний працівник повинен зробити відповідні зауваження для повернення бесіди в необхідне русло.
2. Несуттєві питання. Іноді в ході опитування інформатор починає обговорення несуттєвих питань. Їх обмежене обговорення може домогти визначити нові шляхи вирішення справи або надати деяку додаткову інформацію.
Оперативні працівники використовують такі дані в ході своєї роботи. Разом з тим, вони повинні запобігати докладному обгово-ренню непов'язаних із справою другорядних питань, коли створю-ється враження, що ігнорується основна тема бесіди.
4. Переривання ходу бесіди. Перерви під час бесіди можуть бу-ти внутрішнього (коли вони спричинені учасниками бесіди) або зо-внішнього характеру (коли вони спричинені особами, які до цього не брали участі у бесіді).
Оперативні працівники повинні утримуватись від переривання суттєвих відповідей на поставлені запитання навіть у тих випадках, коли потрібноз'ясувати окремі факти чи деталі. Уточнюючі запи-тання ставляться оперативними працівниками після того, як спів-розмовник повністю висловиться з даної теми.
5 Основні сфери, які потребують висвітлення. Оперативні працівники спочатку ставлять запитання загального характеру, а потім визначають сфери подальшої розробки та формулюють запи-тання більш конкретного спрямування.
Загальні й конкретизуючі запитання повинні бути точними та повністю охоплювати тему, яка є предметом бесіди. Оперативні працівники повинні переконатися, чи має інформатор достатньо ві-домостей про всі деталі комерційних операцій або методику веден-ня бухгалтерського обліку та інші важливі питання.
Оперативні працівники формулюють запитання таким чином, щоб інформатор зміг повністю висвітити наступні основні сфери.
1. Хто? Визначити всіх осіб, які входять до кола інтересів по-даткової служби: їх прізвища, імена, по батькові, псевдоніми, адре-си, репутацію, колег або співучасників, професію, громадянство, а також опис зовнішності (портрет).
2. Що? Необхідно встановити повні подробиці події, відслід-кувати всі фінансові операції і факти ухилення від сплати податків. Оперативні працівники повинні отримати точні відповіді за кожним документом або неофіційними записами, які є у їх розпорядженні.
3. Де? У ході опитування оперативним працівникам необхідно отримати всі деталі про місця знаходження бухгалтерських книг, облікової документації офіційного та неофіційного характеру, ра-хунків із банків, місць збереження товарів та сировини, а також ін-ших активів і нерухомості.
4. Коли? Мається на увазі період вчинення податкових право-порушень. Час потрібно встановити хоча б орієнтовний, з прив'язуванням до якоїсь іншої події чи фінансової операції.
5. Як? Потрібно зібрати всі детальні свідчення про те, як саме була проведена фінансова операція і який спосіб укриття об'єктів від оподаткування використовувався. Цей аспект дуже важливий для усвідомлення системи ведення бухгалтерського обліку та меха-нізму ухилення від оподаткування.
6.Чому? Це питання стосується причин вчинення податкового правопорушення і особливо важливе, коли спрямоване на встанов-лення злочинної мети (умисності скоєння злочину).
Отже, для оперативних працівників податкової міліції опера-тивне опитування є одним із основних методів отримання інформа-ції про протиправну діяльність посадових осіб-суб'єктів підприєм-ницької діяльності та фізичних осіб.
Оскільки спілкування шляхом бесіди є невід'ємною частиною людських відносин, дуже важливо знати принципи та закони пере-конання і впливу на інших осіб.
У процесі оперативного опитування необхідно досягти взає-мопорозуміння із співрозмовником та схилити його до своєї точки зору. Це може досягатися шляхом використання наступних тактич-них способів.
1. Виявіть щиру зацікавленість до співрозмовника.
2. Запам'ятайте і не плутайте його ім'я.
2. Будьте уважним слухачем.
4.Ведіть бесіду у колі інтересів вашого співрозмовника.
5. Дайте людині відчути її значимість.
6. Поважайте думку співрозмовника.
7. Намагайтесь не вступати у суперечки.
8. Надайте можливість більше говорити вашому співрозмовнику.
9. Проявляйте співчуття до співрозмовника.
10. Не давайте обіцянок, які не зможете виконати.
Дотримання цих тактичних рекомендацій у поєднанні з інши-ми оперативними методами дозволяє працівникам податкової мі-ліції успішно вирішувати складні завдання щодо контролю за до-триманням податкового законодавства, виявлення фактів підготов-ки та вчинення податкових злочинів, розшуку неплатників подат-ків.
Література
1. Методи фінансових розслідувань. Методичні рекомендації Служби внутрішніх прибутків податкового управління США (Internal Revenue Service).
2. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. - Киев, 1989.
3. Таранов П.С. Интриги, мошенничество, трюки. - Симферо-поль, 1997.
4. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. - М., 1990.
5. Ночевник М. Человеческое общение. - М., 1988.

 
 

Цікаве

Загрузка...