WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Тактика проведення опитувань та бесід оперативними працівниками при розкритті злочинів та розслідуванні податкових злочинів - Реферат

Тактика проведення опитувань та бесід оперативними працівниками при розкритті злочинів та розслідуванні податкових злочинів - Реферат

бесіди.
3. Тактичні прийоми. Дуже часто деякі оперативні працівники у різних ситуаціях користуються однією методикою проведення опитувань та бесід. У той же час кожна людина, що надає інформа-цію, має індивідуальні особливості. Час, обстановка, місце та інші фактори також можуть суттєво вплинути на перебіг бесіди. Тому оперативним працівникам потрібно критично оцінювати ці обста-вини і при проведенні опитувань дотримуватись наступних тактич-них прийомів.
1. З самого початку бесіди поводити себе ввічливо, приязно.
2. Розпочати бесіду в товариській, неофіційній формі, але без панібратства.
3. До основної теми опитування переходити поступово, без зайвої настирливості.
4. Поводити себе професійно, по-діловому, при суттєвих по-відомленнях інформатора проявляти зацікавленість, але слідкувати за своїми висловлюваннями та мімікою.
5. Бути уважним слухачем та із співчуттям ставитися до про-блем інформатора.
6. Бути терплячим ізаохочувати співрозмовника до бесіди, але не підганяти його своїми запитаннями.
7. Бути готовим до сприйняття різної інформації, незалежно від її характеру. Тільки коли бесіда явно пішла невірним шляхом, тактовно, але наполегливо запропонувати інформатору змінити те-му розмови.
8. Уникати ходіння кімнатою або демонстрації ознак знерво-ваності та роздратування. Бесіду вести в спокійній манері, не під-вищувати голос і не кричати на інформатора.
9. Оперативний працівник повинен говорити правду і давати обіцянки співрозмовнику тільки тоді, коли вони можуть бути вико-нані.
10. Намагатися бути справедливим та уникати упередженості щодо інформатора, не допускати недооцінки його інтелектуальних, емоційних та фізичних здібностей.
Таким чином, дотримання цих основних вимог на етапі плану-вання опитування може дати оперативному працівнику певні пере-ваги над його майбутнім опонентом, оскільки перший буде підгото-вленим до проведення бесіди. Але, крім цього, йому потрібно до-тримуватися певних рекомендацій і у ході самого опитування.
3. Основні елементи оперативного опитування
Величезний досвід, що накопичений оперативно-розшуковою практикою, свідчить про вдале проведення оперативних опитувань за умов дотримання їх основних елементів. Приклади із світової та вітчизняної практики дають підстави стверджувати, що успішне ви-рішення оперативно-розшукового завдання залежить, у першу чер-гу, від досягнутого порозуміння між оперативним працівником та його співрозмовником. Крім того, багато що залежить від того, яким чином відрекомендував себе оперативний працівник, як він вміє гнучко та дипломатично вести бесіду та тримати її хід під кон-тролем, а також як він реагує та вміє знайти оптимальне рішення для спрямування бесіди у необхідному руслі і т. д.
Доцільно розглянути кожен із цих елементів окремо та у взає-мозв'язку один із одним. Спочатку розглянемо один із найголовні-ших елементів, а саме: яким чином оперативному працівнику дося-гти порозуміння із своїм візаві.
І. Порозуміння. Між учасниками бесіди повинне досягатися порозуміння, бо інакше оперативний працівник не зможе розрахо-вувати на позитивний результат опитування. Найбільше шансів отримати від співрозмовника необхідну інформацію у тому випад-ку, якщо між присутніми сторонами встановлено ділові відносини.
В окремих випадках оперативні працівники планомірно ство-рюють відкриту та дружню атмосферу під час бесіди. Разом з тим, вони можуть спеціально проводити опитування в жорсткій манері, якщо це краще сприяє досягненню поставленої мети.
Встановлення порозуміння з інформаторами повинне почина-тися з першого контакту. Після цього оперативні працівники цілес-прямовано підтримують це порозуміння у ході всієї бесіди.
ІІ. Рекомендування. У тому випадку, коли оперативні праців-ники діють не "під легендою", однією з основних умов досягнення порозуміння є рекомендування оперативними працівниками своєї особи та встановлення особи співрозмовника.
Та манера, в якій оперативний працівник рекомендується, може суттєво вплинути на подальше порозуміння між учасниками бесіди. Важливо провести рекомендування в тій манері, яка була б прийнятною співрозмовнику. Це дуже важливий момент, тому що атмосферу бесіди та характер інформатора оперативний працівник повинен "від-чути" і одразу ж відреагувати на це. Оперативні працівники діють у прямому контакті з інформаторами і тому повинні бути готовими до різних проявів емоцій з їх боку, зміни теми бесіди і т. д.
ІІІ. Гнучкість (дипломатичність). Оперативні працівники по-винні уникати упередженості та сприймати будь-яку інформацію, незалежно від її характеру, а також вивчати її, аналізувати та виби-рати найбільш цінні факти для розслідування. Оперативним праців-никам потрібно проявляти гнучкість при проведенні опитування, при необхідності змінювати хід бесіди, її тему, знімати напругу за-ради отримання і використання оптимальної інформації.
Час опитування потрібно використовувати економно, не ста-вити інформатору другорядних запитань. Звичайно, оперативним працівникам було б краще дотримуватися переліку питань, які були ними розроблені на етапі планування. Але попередньо розроблені питання повинні служити оперативному працівнику в якості допо-моги, а не заміняти його оригінального мислення та адекватної реа-кції на інформацію, що одержується під час опитування.
ІV. Контроль. Контроль за ходом бесіди включає:
а) спрямування запитань за тими темами, які потребують ви-світлення;
б) формулювання запитань у ясній і чіткій формі, яка не допу-скає двозначного розуміння;
в) урівноважений стан оперативного працівника та позитив-ний вплив з його боку на психологію співрозмовника.
Оперативні працівники роз'яснюють інформатору його роль у даній бесіді та роблять це в переконливій манері. Коли співрозмов-ник розуміє рівень своєї відповідальності або зацікавленості, опера-тивному працівнику набагато легше здійснювати контроль за ходом опитування.
Ніколи не потрібно вживати брутальних, образливих фраз, кричати та

 
 

Цікаве

Загрузка...