WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Тактика проведення опитувань та бесід оперативними працівниками при розкритті злочинів та розслідуванні податкових злочинів - Реферат

Тактика проведення опитувань та бесід оперативними працівниками при розкритті злочинів та розслідуванні податкових злочинів - Реферат


Реферат на тему
Тактика проведення опитувань та бесід оперативними працівниками при розкритті злочинів та розслідуванні податкових злочинів
План
1.Мета проведення оперативних опитувань та їх види.
2.Планування оперативних опитувань.
3. Основні елементи опитувань.
Проведення бесіди є процесом, у ході якого двоє або більше осіб обговорюють конкретні теми. Оперативні працівники викорис-товують бесіду для отримання певної інформації про факти або осіб, які в даний час їх цікавлять. По суті, вони здійснюють опера-тивне опитування, яке може мати форму бесіди.
Проведення оперативних опитувань потребує відповідного вміння та розумової концентрації оперативних працівників. Отри-мання ними від інших осіб усних свідчень є результатом ретельного планування, організації та документування бесіди.
У даній лекції особливу увагу приділено меті та формам оперативних опитувань, плануванню і тактичним прийомам проведен-ня бесід, а також основним елементам опитувань та деяким про-блемам, які виникають під час їх здійснення.
1. Мета проведення оперативних опитувань та їх види
Оперативне опитування є дієвим інструментом отримання конкретної інформації про діяльність посадових осіб суб'єктів під-приємницької діяльності та фізичних осіб, які цікавлять органи по-даткової міліції і знаходяться в оперативній розробці.
Працівники оперативних підрозділів податкової міліції приді-ляють значну увагу опитуванням інформаторів, а також працівників підприємств, установ та організацій і, у першу чергу, бухгалтерів, осіб, які складають податкові документи, матеріально відповідаль-них осіб і т. д.
Проведення оперативних опитувань здійснюється як гласно (коли працівник не приховує свою належність до податкової мі-ліції), так і негласно (коли працівник конспірується і працює під якою-небудь легендою). При гласному і негласному опитуванні бе-сіда може проводитися двома тактичними способами:
а) без зашифровки мети;
б) із зашифровкою мети.
Перший спосіб характеризується тим, що оперативний праців-ник не приховує від співрозмовника, яку саме мету він переслідує і які саме питання його найбільше цікавлять.
При використанні другого тактичного способу оперативний працівник починає бесіду з другорядних питань, але спонукає при цьому свого співрозмовника поступово перейти до висвітлення ос-новного питання, яке і є головною метою бесіди.
Проведення опитувань та бесід потребує відповідного вміння, необхідних акторських, ораторських та психологічних даних, а та-кож значної концентрації розумової діяльності. Тільки досвідчений оперативний працівник може без попередньої підготовки якісно та дієво провести оперативну бесіду з людиною, яку вперше бачить і знає про неї досить мало або зовсім не має про неї ніякої інформа-ції. Співробітники, які тільки починають працювати на оперативній роботі, можуть отримати позитивні результати від опитування гро-мадян тільки завдяки ретельному попередньому плануванню бесі-ди, а також правильній організації ходу такого опитування.
Уміння якісно проводити оперативні опитування вдосконалю-ється завдяки оволодінню оперативними працівниками відпрацьо-ваними методиками й тактичними прийомами проведення бесід.
У кожній новій оперативній розробці співробітники податко-вої міліції відшліфовують свою майстерність та підвищують здат-ність точно, логічно і комплексно оброблювати значні обсяги отри-маної усної інформації. Крім того, цю інформацію потрібно прави-льно та швидко задокументувати та прийняти за нею відповідне рі-шення.
Дуже часто для документування бесіди використовуються технічні засоби. Найбільш поширеним методом є звукозапис бесіди на диктофон, який може здійснюватися гласно або негласно. Його тактику оперативний працівник вибирає самостійно, виходячи із ситуації, яка склалася.
Виходячи з вищенаведеного, можна визначити мету прове-дення оперативних опитувань при розкритті та розслідуванні пода-ткових злочинів.
Мета оперативних опитувань полягає у зборі та встановленні інформації про факти та конкретних осіб, причетних до скоєння по-даткових правопорушень і злочинів, а також документування такої інформації для подальшого розкриття та розслідування ухилень від сплати податків. Оперативні дані, які були отримані в ході опиту-вань певних категорій осіб, можуть скласти основу для подальшого розвитку розслідування податкового злочину, а також можуть дати уявлення, яких саме свідчень можна очікувати від підозрюваних та свідків у даній справі.
2. Планування оперативних опитувань
У попередньому розділі було сказано, що кваліфікована підго-товка до проведення опитування є запорукою досягнення успішно-го результату. Головний етап при цьому - це планування оператив-ного опитування, яке включає:
- загальні організаційні питання;
- вибір місця проведення та оточення;
- застосування певних тактичних прийомів.
Потрібно сказати, що висвітлення даних питань (крім суто спеціальної літератури) ретельно досліджується і у працях відомих психологів і знавців людських відносин Д. Карнегі, З. Фрейда,
П. Таранова та інших.
Розглянемо безпосереднє планування оперативних опитувань і бесід.
1. Загальна організація. Перед проведенням опитувань опера-тивні працівники повинні сформувати завдання, тобто вирішити, яку інформацію необхідно отримати. Після цього готується загаль-ний зміст бесіди, визначаються найважливіші теми, перелік яких допомагає оперативним працівникам сконцентруватися на суттєвих питаннях і дозволяє уникнути стереотипних, другорядних питань.
Оперативні працівники приймають рішення про певну послі-довність питань, яка дозволить їм зібрати максимальний обсяг ін-формації.
2. Місце проведення та оточення. Для проведення бесід доці-льно вибирати такі місця, у яких зведено до мінімуму:
- сторонні шуми та інші відволікаючі фактори;
- значне скупчення і переміщення людей;
- можливість розкриття особи інформатора;
- потенційну небезпеку для життя і здоров'я учасників

 
 

Цікаве

Загрузка...