WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Організація збору та аналізу інформації з офіційних джерел щодо ухилення від сплати податків - Реферат

Організація збору та аналізу інформації з офіційних джерел щодо ухилення від сплати податків - Реферат

зазначе-них примiщень, неподання документiв про отриманi доходи й ви-трати, державнi податковi iнспекцiї мають право визначати оподат-ковуваний дохід (прибуток) таких пiдприємств на пiдставi доку-ментiв, що свiдчать про одержанi ними доходи, а стосовно грома-дян - з урахуванням оподаткування осiб, які займаються ана-логiчною дiяльнiстю.Таким чином, положення податкового законодавства надають можливiсть податковим органам здiйснювати перевiрку вiдповiдних документiв, вилучати їх, отримувати вiдповiдi на запитання та обчислювати дохід на пiдставi наявної iнформацiї. При визначеннi доходу громадян дозволяється навiть враховувати оподаткування осiб, якi займаються аналогiчною дiяльнiстю (згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв вiд 26.12.92 "Про прибутковий податок з громадян").
3. Вибір об'єкта податкової перевірки
Важливо зрозумiти, що вiд характеру здобутих вiдомостей, щодо того чи iншого платника податкiв значною мiрою залежить вибiр методiв, за допомогою яких необхiдно обчислювати подат-ковi зобов'язання такого об'єкта.
При цьому про ухилення від оподаткування, а також про вчинення інших економічних правопорушень можна зробити висновок тільки тоді, коли є впевненість у здобутій інформації.Передбачити факт податкового правопорушення можливо, ба-зуючись на рядi ознак. Основні ознаки приховування об'єктів від оподаткування
Дохід, задекларований платником, не вiдповiдає середнiм нормам рентабельностi обраної сфери дiяльностi.
Задекларований дохід не вiдповiдає рiвню витрат посадових осiб, засновникiв, матеріально відповідальних осіб, близьких роди-чів керівництва (що, як правило, ніде не працюють) з урахуванням iнших джерел їх доходiв.
3. У фінансово-господарській дiяльностi платника переважа-ють готiвкові або товарообмiнні (бартерні) операцiї.
Здійснення розрахунків і постійні стосунки з фiктивними фiрмами.
5. Документи, необхiднi для перевiрки платника, вiдсутнi.
6. Якiсть бухгалтерського облiку, як правило, незадовiльна.
7. Платник постiйно звiтує про збитки.
8. Оперативна iнформацiя пiдроздiлiв податкової мiлiцiї щодо приховування об'єктiв оподаткування.
У випадках, коли мають місце декілька із вищенаведених ознак приховування прибутків, працівники податкової міліції ма-ють достатньо підстав проводити подальший збір інформації про даного суб'єкта підприємницької діяльності. У деяких випадках при цьому може заводитися оперативно-розшукова справа, проводитися збір необхідної інформації гласними методами з офіційних джерел.
Офіційні джерела інформації для непрямих методів розслідування
Джерелами такої iнформацiї про юридичних осіб можуть ви-ступати:
1) рух коштiв по рахунках банкiвських установ;
2) аналiз банкiвських депозитiв;
3) результати "зустрiчних перевiрок" інших СПД;
4) вiдомостi постачальникiв або споживачiв;
5) результати вивчення ринкової кон'юктури;
6) аналiз показникiв дiяльностi платника залежно вiд галузi господарства, у якiй вiн працює;
7) опрацювання руху коштiв фiктивних пiдприємств.
Данi щодо витрат платника-фiзичної особи працівники податкової міліції отримують з наступних джерел:
1) райдержадмiнiстрацiї, Фонд держмайна та податковi адмiнiстрацiї - щодо викупу пiдприємств у процесi приватизацiї, створення акцiонерних товариств i приватних фiрм шляхом внескiв зна-чних сум до статутних фондiв;
2) бюро технiчної iнвентарiзацiї - перевiряєтья кiлькiсть об'єктiв нерухомостi;
3) державтоiнспекцiя - проводиться перевiрка щодо реєстрацiї автотранспортних засобiв;
4) митна служба - щодо кiлькостi та вартості автотранспорт-них засобiв та матерiальних цінностей, що були розмитненi однiєю особою;
5) нотарiальна контора - щодо операцiй купiвлi-продажу не-рухомостi;
6) Комiсiя з цiнних паперів - щодо придбання значних пакетiв акцiй пiдприємств;
7) вiддiли реєстрацiї вiз - щодо осiб, дiти яких здобувають освiту за кордоном;
8) туристичнi фiрми - щодо придбання путiвок на елітарні ку-рорти;
9) правоохороннi органи - щодо фактiв викрадення з приват-них квартир майна та коштовностей на значнi суми;
10) органи мiсцевої влади - щодо власникiв земельних дiлянок, на яких розташованi будинки, що мають значну вартiсть;
11) міжміські телефонні вузли - щодо кількості й вартості міжміських телефонних розмов.
Збір і аналіз інформації з метою встановлення дійсного стану фінансово-господарських справ СПД
Таким чином, якщо аналiз даних рiзноманiтних iнформацiйних баз, наявних у пiдроздiлах ДПА, не дозволяє зроби-ти висновок про отримання тих чи iнших доходiв суб'єктом пiдприємництва, слiд звернути увагу на рiвень життя посадових осiб СПД, особливо керiвникiв та засновникiв, проаналiзувати їх витрати, спiвставленi з доходами. При цьому дебетово-кредитовi обороти коштiв по рахунках можуть вiдповiдати показникам декла-рацiй, АРМ "МИТНИЦЯ" не давати пiдстав стверджувати про вве-зення чи експорт неврахованої продукцiї, аналiз АРМу "КРП" - не показувати придбання невiдображених у звiтностi товаро-матеріальних цінностей тощо.
На цьому етапi спiвставляються звiтнi данi платникiв податкiв (юридичних осiб, пiдприємцiв та громадян, якi повиннi декларувати власні доходи) з показниками баз даних та оперативною iнформацiєю.
Справі суттєво допомагає встановлення фактiв розрахункiв легального платника з фiктивною фiрмою, що також дозволяє припустити приховування об'єктiв оподаткування.
Крiм того, до уваги беруться основнi фiнансово-економiчнi показники тiєї чи iншої галузi пiдприємницької дiяльностi, аналiз яких дозволить зробити висновки про достовiрнiсть поданих декларацiй.
Аналiз галузi пiдприємницької дiяльностi, рiвня попиту та пропозицiй, цiн напослуги, товари, продукцiю, сировину, обсягiв рекламного часу тощо дозволяє зробити висновок про дiйсний стан справ того чи іншого суб'єкта пiдприємництва.
Наведемо декілька прикладів. За офiцiйними даними, корпо-рація "Український мобільний зв'язок" (UMC) спрацювала у 1997 роцi з 13-вiдсотковим рiвнем рентабельностi. Але вартiсть придбаного устаткування для налагодження мобiльного та кабельного зв'язку, вартiсть послуг за цей зв'язок, якiсть та обсяги рекламних компанiй, рiвень заробiтної платнi персоналу та iншi показники дозволяють зробити висновок про невiдповiднiсть звiтних даних з ре-альними прибутками суб'єктiв цього ринку. Наприклад, частина доходiв приховується через завищення закупiвельної вартостi телефонних апаратiв та iншого обладнання шляхом проплат на фiктивнi пiдприємства, розрахункiв за нiбито виконанi послуги та роботи тощо. У результатi таких дiй досягається зменшення податкових зобов'язань.
Зрозумiло, що при проведеннi документальної перевiрки довести факти порушення прямими методами, посилаючись на конк-ретнi норми податкових законiв та iнших нормативних актiв, неможливо, оскiльки формально всi вимоги виконуються. У даному ви-падку необхідно застосовувати непрямi методи визначення дiйсного отриманого доходу та вiдповiдних податкових зобовязань.
Таким чином, вибір об'єкта для податкової перевiрки полягає у:
- виявлені ознак порушення податкового законодавства;
- встановленні підстав для проведення оперативно-розшукових заходів;
- визначенні офіційних джерел, з яких можна отримати необ-хідну інформацію гласними методами;
- зборі та аналізі даних, які відображають реальний стан справ СПД;
- прийнятті рішення про проведення податкової перевірки СПД, якщо зібрана інформація свідчить про приховування доходiв вiд оподаткування.
Вагомим аргументом при виборi об'єкта повинен бути факт невiдповiдностi рiвня витрат на утримання господарських ме-ханiзмiв або на власнi потреби із задекларованими доходами.
Література
1. Закон Українни "Про державну податкову службу в Украї-ні" від 5 лютого 1998 р.
2. Методичні рекомендації щодо використання непрямих ме-тодів для визначення доходів платників податків. - К.: ДПА України, 1997.
3. Методи фінансових розслідувань. Методичні рекомендації Служби внутрішніх прибутків Податкового управління США (Internal Revenue Service ).
4. Прогноз розвитку криміногенної ситуації у сфері оподатку-вання. - К.: Управління оперативно-економічного аналізу ГУПМ, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...