WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Організація збору та аналізу інформації з офіційних джерел щодо ухилення від сплати податків - Реферат

Організація збору та аналізу інформації з офіційних джерел щодо ухилення від сплати податків - Реферат


Реферат на тему
Організація збору та аналізу інформації з офіційних джерел щодо ухилення від сплати податків
План
1.Загальна характеристика "тіньових операцій" суб'єктів підприємницької діяльності (СПД).
2. Поняття непрямих методів визначення доходів СПД. Нормативна база здійснення податкових перевірок шляхом непрямих методів.
3. Вибір об'єкта податкової перевірки:
а) основні ознаки приховування об'єктів від оподаткування;
б) офіційні джерела інформації для непрямих методів розслідування;
в) збір і аналіз інформації з метою встановлення дійсного стану фінансово-господарських справ СПД.
Література
1.Загальна характеристика "тіньових операцій" суб'єктів підприємницької діяльності
Серйозною проблемою для податкових органiв України стало виявлення та залучення до оподаткування доходiв, отриманих вiд так званої "тiньової дiяльностi" рiзноманiтних суб'єктiв пiдприємництва та приватних осiб. Несплата податкiв такими суб'єктами призводить до значних втрат державного бюджету.Практика показує, що заходи щодо викриття податкових пра-вопорушень, врешті-решт, стикаються з iснуванням фiктивних фiрм, на рахунках яких залишаються податки легальних платникiв, або сфабрикованими документами, за допомогою яких вуалюються сумнiвнi операцiї. Забагато випадкiв, коли розрахунки у справжнiх цiнах мiж господарюючими суб'єктами вiдбуваються готiвковими коштами, а формально (по бухгалтерiї) вiдображаються в надума-них показниках.Основні причини використання фіктивних фірм легальними платникамиНеобхiдно пiдкреслити важливiсть вивчення та опрацювання руху коштiв на рахунках фiктивних структур. Крім того, важливо проаналiзувати сфери сучасного бiзнесу як джерела додаткової iнформацiї. Ці заходи потрібно здійснити, оскiльки "послугами" фiктивних фiрм користуються чимало легальних платникiв, якi переслiдують реалiзацiю таких власних намiрiв, як:
зменшення податкових зобов'язань, перш за все, за ПДВ, податком на прибуток, акцизним збором;
легалiзацiя товару (продукцiї, сировини), придбаного за "тiньову" готiвку;
легалiзацiя майнових сертифiкатiв, придбаних за готiвку у населення;
4) здобуття права на податковий кредит при покупцi товарiв у населення за готiвку шляхом їх оприбуткування нiбито вiд фiктивної структури та iнше.
Для "тiньового" сектора характерне перекручення звiтностi, неоформлення операцiй документально або приховування доку-ментiв про проведенi господарськi операцiї, невiдображення їх у бугалтерськiй звiтностi.
У зазначених випадках виявити прихованi доходи тра-дицiйними методами документальних перевiрок (тобто на пiдставi первинних документiв та звiтностi) неможливо. Формально правильно оформленi та проведенi в облiку господарськi операцiї не да-ють податковому iнспектору пiдстав зробити висновки про прихо-вування об'єктiв оподаткування. Тим бiльше, вiдсутнiсть облiку таких об'єктiв або фальсифiкацiя документiв позбавляють можли-востi вiдновити справжню картину дiяльностi платника.
Для успiшної протидiї таким негативним явищам у свiтовiй практицi застосовується наступний пiдхiд: шукаються дiйснi дже-рела походження невiдображених прибуткiв та, враховуючи, що прихованi вiд оподаткування кошти акумулюються у виглядi при-ватної власностi окремих громадян, розглядається питання про вiдповiднiсть задекларованих такими громадянами доходiв витра-там на власнi споживчi та господарськi потреби.
Сучаснi умови розвитку економiчних процесiв та загальнi тенденцiї кримiналiзацiї сфери оподаткування вимагають вiд податкових органiв саме таких пiдходiв у визначеннi дiйсних податкових зобов'язань громадян. Тому якщо бухгалтерськi записи платника не носять регулярного характеру або iснуючi записи не визначають доходу платника в повному обсязi, визначення доходу, що пiдлягає оподаткуванню, повинно проводитись на пiдставi тих методiв, за допомогою яких можливо визначити розмiр дiйсного доходу плат-ника податкiв.
2. Поняття непрямих методів визначення доходів СПД.Нормативна база здійснення податкових перевірок шляхом непрямих методів
Органам податкової служби, з метою пiдвищення ефектив-ностi податкових перевiрок та максимального залучення до оподат-кування "тiньових доходiв", необхiдно опанувати та застосовувати в роботi методи. Вони широко розповсюдженi в мiжнароднiй прак-тицi для визначення об'єктiв оподаткування господарюючих суб'єктiв та, вiдповiдно, їх податкових зобов'язань.
Мета застосування непрямих методів полягає у виявленні усiх доходiв суб'єкта підприємницької діяльності - вiдображених i не вiдображених у наданих для перевiрки документах.
Для цього потрібно вивчити:
непрямi ознаки фактичної дiяльностi та дохідностi пiдприємства;
рiвень життя фiзичних осiб, причетних до дiяльностi такого пiдприємства, їх особистi доходи та витрати.
При цьому (у разi встановлення перевищення витрат над доходами) необхідно з'ясувати джерело доходiв, за рахунок яких здійснені встановленi витрати. Якщо платник не взмозi документально та аргументовано довести, що цi кошти не пiдлягають оподат-куванню, необхiдно залучати їх до оподаткування.
Отже, непрямі методи визначення об'єктiв оподаткування - це комплекс заходiв, спрямованих на отримання детальної iнформацiї про дiяльність платника податків. Така інформація зби-рається з різних офіційних джерел, окрім звiтності та бухгалтерсь-ких документів платника. Ретельний аналiз та вивчення здобутих вiдомостей дозволяють встановити фактичні обсяги господарської діяльності СПД і обчислити його дiйсні податкові зобов'язання.
Нормативна база
При оглядi дiючого податкового законодавства України стає зрозумiлим, що воно надає право працiвникам податкових адмiнiстрацiй збирати інформацiю, визначати дохід платника та iншi об'єкти оподаткування i проводити вiдповiднi донарахування.
Згiдно зі ст. 9 Закону України "Про систему оподаткування" - платники податкiв i зборiв зобов'язанi допускати посадових осiб державних податкових органiв до обстеження примiщень, що вико-ристовуються для одержання доходiв чи пов'язанi з утриманням об'єктiв оподаткування, а також для перевiрок з питань обчислення i сплати податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв); керiвники й вiдповiднi посадовi особи юридичних осiб та фiзичнi особи пiд час перевiрки, що проводиться державними податковими органами, зобов'язанi давати пояснення з питань оподаткування у випадках, пе-редбачених законами, i виконувати вимоги державних податкових органiв щодо усунення виявлених порушень законів про оподатку-вання.
Згiдно зі ст. 12 цього ж Закону банки та iншi фiнансово-кредитнi установи зобов'язанi подавати державним податковим органам на їх запит вiдомостi про наявнiсть i рух коштiв на розрахункових та iнших рахунках платникiв податкiв клiєнтiв цих установ.
Згiдно із Законом України "Про державну податкову службу в Українi" вiд 5.02.98 Державна податкова адмiнiстрацiя України розробляє основнi напрями, форми й методи проведенняперевiрок дотримання податкового та валютного законодавства.
Органи державної податкової служби мають право використо-вувати вiдповiднi методи для контролю за дотриманням податково-го законодавства, i ст. 10 Закону надає повноваження мiським та районним ДПА на перевiрку вiрогiдностi поданих документiв та проведення всебiчних перевiрок фактiв приховування i заниження сум податкiв.
Ст. 11 Закону дозволяє одержувати вiд службових осiб i громадян у письмовiй формi пояснення, довiдки та вiдомостi з питань, що виникають пiд час перевiрки, пояснення щодо джерел отриман-ня доходiв, а також одержувати вiд пiдприємств i громадян вiдомостi та довiдки про отриманi доходи, видатки, про закритi, вiдкритi розрахунковi, валютнi та iншi рахунки, iнформацiю про наявнiсть та обiг коштiв на цих рахунках, iншi вiдомостi, пов'язанi з обчисленням та сплатою податкiв.
Працiвники податкової служби мають право обстежувати будь-якi виробничi, складськi та iншi примiщення пiдприємств, установ i огранiзацiй незалежно вiд форм власностi та громадян, що використовуються для одержання доходiв чи пов'язанi з утриманням об'єктiв оподаткування.
У разi вiдмови керiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй i громадян допустити службових осiб ДПА до обстеження

 
 

Цікаве

Загрузка...