WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Організація збору та аналізу інформації з офіційних джерел щодо ухилення від сплати податків - Реферат

Організація збору та аналізу інформації з офіційних джерел щодо ухилення від сплати податків - Реферат

ідентифікувати подозрю-ваних осіб та потенцiйних свідків, надати оперативним працівникам данi про попередню діяльність та минуле окремих осіб, а також підказати майбутній хід розслідування. У тому, що стосується кон-кретних осіб, інформацію із джерел ПУС можна використати для:
- перевірки записів за поданими документами, включаючи по-даткові декларації та проведенi особою, яка перевіряється, платежі;
- встановлення сум і джерел одержаних прибутків, як вони ві-дображенi у звітності щодо заробітної плати або за службовими окладами.
- одержання задокументованих доказів, які можуть пред'являтися у суді;
- одержання консультацій з питань, які відносяться до законо-давства або бухгалтерської практики.
Архіви федеральних податкових органів
Федеральний уряд вимагає організації архівного збереження податкових декларацій, а також будь-яких інших документів, по-дання яких необхідне у зв'язку з податками. Ці архіви є цінним та комплексним джерелом інформації. Важливість вихідних податко-вих декларацій полягає у тому, що вони містять оригінальнi викла-дки відповідної особи, повну інформацію відносно її доходів та ви-трат, а також особистий підпис цієї особи. У Сполучених Штатах вимагається, щоб податкові декларації були підписанi особисто, а невиконання цієї вимоги прирівнюється до неправдивого свідчення. Податковий бухгалтер, який готує податкову декларацію для конк-ретної особи, також зобов'язаний розписатися і вказати своє прі-звище у декларації, що складається спільно.
У Сполучених Штатах уся інформація, що зазначається у по-датковій декларації, вводиться в комп'ютерну систему. Це дає мож-ливість оперативним працівникам податкової поліції (у США вони називаються агентами) дослідити звітність підозрюваної особи для визначення:
- наданих нею податкових декларацій;
- часу надання декларацій;
- доходів, які повинні обкладатися податком;
- сплачених податків;
- виплат, які було зроблено при поданні декларації;
- зворотних виплат, що призначаються особам;
- усіх джерел доходів, що оподатковуються;
- кримінальних діянь особи.
Якщо проти особи порушено кримінальну справу, в її подат-кову справу в комп'ютерній системі вводиться так званий "заморо-жуючий код", який звертає увагу агентів на факт розслідування, а також виключає висунення претензій до даної особи по лінії циві-льного права на період розгляду кримінальної справи. Це робиться тому, що у США цивільний позов може суттєво ускладнити кримі-нальне розслідування. Таким чином, "заморожуючий код" заборо-няє пред'явлення цивільного позову.
Дослідження проводиться з термінального робочого місця, підключеного до центральної комп'ютерної системи, для забезпе-чення можливості місцевого доступу. З терміналу можливо одержа-ти роздрукований варіант справи підозрюваної особи, а також виб-рати конкретні данi із загального обсягу інформації за податковими деклараціями (без необхідності запиту оригіналу декларації).
У США обов'язковим є подання (на додаток до персональних податкових декларацій) багатьох інших звітних документів, у яких міститься різного роду фінансова інформація. До таких звітних по-даткових документів належать:
- довідки про зарплату та інші доходи;
- довідки про операції з готівкою;
- довідки про цінні папери;
- довідки про рахунки в зарубіжних банках;
- довідки про ділових партнерів.
Мережі федеральних розвідувальних служб
Федеральний уряд створив розгалужену мережу розвідуваль-них служб для організації декількох банків даних, у яких зосере-джується інформація, необхідна федеральним правоохоронним ор-ганам. У цих мережах зібрано широкий спектр інформації від опи-сів кримінальних злочинів до розпізнання літаків, які використову-ються для перевезення наркотиків.
Вказані мережі розвідувальної інформації не тільки доступні агентам, але й організованi таким чином, що порядок користування ними порівняно простий і займає небагато часу.
Система правоохоронного зв'язку Міністерства фінансів
Система правоохоронного зв'язку Міністерства фінансів (СПЗМФ) є комп'ютерною інформаційною системою, яка розрахо-вана на розпізнання окремих осіб або підприємств і організацій, що обгрунтовано підозрюються в порушенні фінансових законів. Це також система зв'язку правоохоронних органів, яка дозволяє здійс-нювати моментальну передачу повідомлень між термінальними пунктами на місцях і месцевими та центральними відділеннями правоохоронних органів Міністерства фінансів. Крім того, СПЗМФ забезпечує можливість прямого звернення до Національного центру кримінальної інформації (НЦКІ) ФБР.
Більш розгалуженою є Національна система правоохоронного дальнього зв'язку (НСПДЗ), яка дозволяє виходити на прямий зв'язок з правоохоронними органами штатів або місцевих органів через термінали СПЗМФ. НСПДС забезпечує прямий автоматизо-ваний доступ до архівів відділів автотранспорту штатів, може нада-ти інформацію про реєстрацію автотранспорту, посвідчення водіїв, кримінальні справи, пов'язані з автотранспортом.
Інші архіви та СПЗМФ
1. Облік осіб, які знаходяться у розшуку.
2. Данi про відомих та підозрюваних торгівців наркотиками.
3. Дані про автомашини, повітряні та морські судна, власники яких підозрюються у використанні суден з метою контрабанди.
4. Облік ділових підприємств і організацій, щодо яких існують відомості про їх відношення до контрабанди.
5. Данi про осіб, щодо яких є інформація про їх участь в орга-нізованій злочинній діяльності та рекеті.
6. Облік готівки та грошових інструментів, до якого вносяться дані про всіх осіб, які ввозять або вивозять із США грошові суми більше $10000 готівкою.
7. Облік осіб, які підозрюються у порушенні законів, віднесе-них до юрисдикції Бюро з алкоголю, тютюну й вогнепальної зброї.
8. Данi про дрібних правопорушників або звільнених ветера-нів, які зверталися за дозволом на володіння вогнепальною зброєю або вибухонебезпечними речовинами на підставі Закону про конт-роль за зброєю (1968 р.).
9. Данi про осіб, які були заарештованi за підозрою у вчиненні злочинів.
10. Довідки про операції з готівкою, подання яких вимагається від фінансових організацій при проведенні всіх операцій з готівкою на суму більше ніж $10000.
11. Облік за іноземними банками та фінансовими рахунками.
12. Система обліку Інспекції приватних повітряних та морсь-ких суден.
Національний центр кримінальної інформації
Національний центр кримінальної інформації (НЦКІ) є найбі-льшим у США архівом даних про кримінальні злочини та злочин-ців, матеріали щодо яких були зібранi місцевими, штатними й фе-деральними правоохоронними органами для боротьби із злочинніс-тю в масштабі всієї держави. Термінали для зв'язку з цим фондом інформації та радіодиспетчер, що знаходиться при терміналах,зна-ходяться по всій країні у відділеннях поліції, відділах шерифів, у поліцейських органах штатів та у відділеннях федеральних право-охоронних органів.
Із існуючої бази даних НЦКІ можливо одержати інформацію про:
1) викрадені, оголошені загубленими або знайденi одиницi зброї;
2) викрадені цінні

 
 

Цікаве

Загрузка...