WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Організація збору та аналізу інформації з офіційних джерел щодо ухилення від сплати податків - Реферат

Організація збору та аналізу інформації з офіційних джерел щодо ухилення від сплати податків - Реферат


Реферат на тему
Організація збору та аналізу інформації з офіційних джерел щодо ухилення від сплати податків
План
1. Податкові перевірки із застосуванням непрямих методів, які икористовуються у практиці світових податкових служб.
2. Джерела інформації Податкового управління США. Архіви федеральних податкових органів.
1. Податкові перевірки із застосуванням непрямих методів, які використовуються у практиці світових податкових служб
Наступний етап - безпосередньо податкова перевiрка із засто-суванням непрямих методiв визначення податкових зобов'язань. Податковi перевiрки з використанням непрямого методу обов'язково повиннi плануватись. Головна мета плану - визначення цiлей та обсягів перевiрки. Вiн повинен мiстити заходи, що мають бути виконані:
збiр iнформацiї з рiзноманiтних джерел (банк, митниця, ДАI);
- опитування платника;
обстеження виробничих примiщень та потужностей;
- проведення "зустрiчних перевiрок" постачальникiв чи споживачiв;
- перевірка кредиторiв та дебіторiв;
оперативно-розшукові заходи.
Свiтовий досвiд свiдчить, що найбiльш поширеними та вдали-ми є заходи з викриття податкових правопорушень та вiдшкодування збиткiв бюджету у випадках, коли перевiряються фiзичнi особи-платники податкiв. Зрозумiло, що для фiзичної особи складнiше приховувати витрати на власнi потреби, нiж доходи.
Застосування непрямих методiв перевiрки обумовлює обов'язкове вiдстеження зв'язкiв:
- фiзична особа як отримувач тiньових доходiв;
- пiдприємство або приватний бiзнес як джерело цих доходiв, і навпаки;
- пiдприємство або приватний бiзнес як джерело формування тiньових доходiв;
- фiзична особа, у якої вони накопичуються.
У багатьох країнах, як правило, застосовуються наступнi непрямi методи:
- метод банкiвського депозиту - аналiз джерел походження усiх банкiвських депозитiв;
- метод джерел походження i використання фондiв - порiвняння доходу та iнших джерел надходження з витратами;
метод оцiнки чистої вартостi - аналiз активiв і пасивiв плат-ника для визначення збiльшення чистої вартостi порiвняно з дохо-дом, задекларованим за попереднiй звiтний перiод;
метод вiдсоткiв - розрахунок показникiв на пiдставi iнформацiї, що iснує за аналогiчними видами господарчої дiяльностi, або даних, отриманих пiсля вiдповiдного розслiдування;
метод розрахунку цiни за одиницю товару i загального обся-гу виробництва - порiвняння цiни i прибутку, виходячи з загально-го обсягу виробництва платника податку.
Застосування методу джерел походження i використання фондiв, при перевiрках платникiв-фiзичних осiб є найбiльш доцiльним в умовах чинного податкового законодавства України та дiючих вимог до порядку ведення бухгалтерського облiку.
При застосуваннi зазначеного методу необхідно враховувати основний принцип: фонди платника на початок звiтного перiоду (грошi на банкiвських рахунках, депозити, готiвковi грошi, заоща-дження) разом із доходами (прибутками), отриманними з рiзноманiтних джерел протягом звiтного перiоду, повиннi дорiвнювати фондам на кiнець звiтного перiоду разом з витратами, якi здiйснювались протягом цього перiоду.
Законодавством про оподаткування доходiв громадян перед-бачено декларування сукупного рiчного доходу для певної категорiї громадян.
Визначено також доходи, якi не оподатковуються, та ставки податку, якi застосовуються для визначення податкових зобов'зань. Витрати на власнi потреби, фонди платника та його активи декла-руванню не пiдлягають i тому повиннi з'ясовуватись та документу-ватись при проведеннi податкової перевiрки. Як уже зазначалося, механiзми збору доказiв та право проводити такi заходи закрiпленi законодавчо.
У процесi збору iнформацiї необхiдно документувати факти витрат платника, вимагати пояснення вiд осiб, які мають вiдношення до зазначених питань.
Отриманi вiдомостi про фактичнi витрати платника порiвнюються з даними про доходи, зазначені в декларацiї (якщо така подавалась до ДПА), або з сумою заробiтної плати (якщо декларацiя не подавалась).
У разi встановлення перевищення фактичних витрат над заде-кларованими доходами проводиться опитування платника, яке по-винно допомогти з'ясувати джерела, за рахунок яких робились ви-трати, та фонди, що були в наявностi на початок звiтного перiоду.
2. Джерела інформації Податкового управління США. Архіви федеральних податкових органів
У Сполучених Штатах Америки збір та аналіз інформації про ухилення від сплати податків і визначеня дійсного фінансового ста-ну юридичних та фізичних осіб здійснюється із трьох основних офіційних джерел:
1) Служби внутрішніх прибутків Податкового управління США (ПУС);
2) мережі розвідувальних служб федеральних органів;
3) архівів штатів та місцевих органів влади.
Податкове управління США
Під юрисдикцією Податкового управління США знаходяться декілька правоохоронних органів:
Управління кримінальних розслідувань ПУС;
Інспекторська служба ПУС;
- Бюро з алкоголю, тютюну та вогнепальної зброї (БАТВЗ).
Крім того, певну корисну інформацію можна отримати від підзвітних Міністерству фінансів Митної служби США (Відділ роз-слідувань) і Таємної служби США.
Так, наприклад, працівники ПУС можуть звернутися до архі-вів БАТВЗ, у яких зосереджується інформація про діяльність ліке-ро-горілчаних та пивоварених заводів, а також фірм і приватних осіб, що займаються виготовленням і розлиттям алкогольних напо-їв. Від цього Бюро можна отримати дані про запаси, які зберігають-ся у приватних підприємців, що займаються роздрібною торгівлею алкогольними і тютюновими виробами, а також про кількість таких товарів, які були придбані за конкретними торговими марками.
БАТВЗ веде архіви реєстрації вогнепальної зброї, здійснюється суворий облік підприємств і організацій, які виготовляють, продають та імпортують її за межі Сполучених Штатів. Відносно зброї, яка була виготовлена або імпортована після 1968 року, БАТВЗ може відслідкувати будь-яку одиницю зброї від її виробника або імпортера до роздрібного реалізатора.
Митна служба США веде архіви за імпортерами, експортера-ми, брокерами торгових організацій, які здійснюють операції з то-варами, що проходять митницю. Ця служба здійснює облік осіб, які перевозять через митний кордон США грошові суми більше 10 тис. доларів одноразово. Цей вид обліку називається "Звіт за міжнарод-ними перевезеннями грошей або грошових інструментів". Записи здійснюються митною службою на момент від'їзду особи, відправ-лення поштою або перевезення.
Таємна служба США здійснює облік виготовлення фальшивих грошових знаків, підробки державних документів та порушень без-пеки Сполучених Штатів. Центральний архів Таємної служби у Вашінгтоні, Округ Колумбія, містить зразки "почерку", основні ха-рактерні риси роботи відомих злочинців-виробників підробних до-кументів та грошей, які можна знайти для подальшої ідентифікації за допомогою автоматизованої електронно-пошуковоїсистеми.
Джерела інформації про окремих осіб. Інформація, яку можна одержати з джерел, що знаходяться у розпорядженні ПУС, допомогає знайти та

 
 

Цікаве

Загрузка...