WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Чергові частини підрозділів податкової міліції, їх основне завдання та організація роботи - Реферат

Чергові частини підрозділів податкової міліції, їх основне завдання та організація роботи - Реферат


Реферат на тему
Чергові частини підрозділів податкової міліції, їх основне завдання та організація роботи
План
1.Основні завдання чергових частин податкової міліції.
2.Принципи роботи чергових частин.
3.Організація роботи чергової частини. Інформація, що зосереджується у черговій частині податкової міліції.
4. Функціональні обов'язки працівників чергової частини.
Література ?
1. Основні завдання чергових частин податкової міліції
Чергова частина управління (відділу) податкової міліції є ор-ганом оперативного управлiння, який повинен забезпечити:
- постiйне оперативне керiвництво пiдлеглими пiдроздiлами податкової мілiцiї;
- контроль за їх дiяльнiстю;
надання практичної та методичної допомоги, спрямованої на викриття кримiнального приховування прибуткiв вiд оподаткування та приховування валютної виручки.
Основні завдання чергової частини
Приймання заяв та повiдомлень про злочини у сферi опода-ткування, iншi правопорушення, подiї, органiзацiя негайного реагу-вання на них.
2. Забезпечення оперативного управлiння силами та засобами, що знаходяться у розпорядженнi пiдпорядкованих пiдроздiлiв по-даткової мілiцiї, при скоєннi злочинiв, масових безпорядках, стихiйних лихах та iнших надзвичайних подiях.
3. Органiзацiя контролю за дiями пiдпорядкованих пiдроздiлiв податкової мілiцiї, пiдтримання взаємодiї мiж ними, а також із чер-говими частинами МВС, СБУ при введенi ступенiв готовностi осо-бового складу.
4. Пiдготовка та передача у встановленому порядку вiдповiдної iнформацiї до зацiкавлених вiдомств та органiзацiй.
5. Збирання, обробка iнформацiї для доповiдi керiвництву управління (відділу) про оперативну обстановку в пiдроздiлах податкової міліції.
6. Виконання довідкової роботи при зверненні посадових осiб та громадян з питань роботи податкової міліції.
7. Забезпечення збереження службової документацiї, озброєн-ня, спецiальних засобiв захисту та iншого майна, закрiпленого за черговою частиною.
8. Пiдтримання внутрiшнього порядку в черговiй частинi. За-безпечення контролю за станом охорони примiщення управління (відділу).
2.Принципи роботи чергових частин
Висока бойова готовнiсть, оперативнiсть, глибоке знання оперативної обстановки, суворе дотримання законностi, збереження державної та службової таємницi, чiтке виконання вимог норматив-них актiв, ввiчливе та поважне ставлення до громадян.
У своїй роботi добовий наряд чергової частини керується законами України, постановами Верховної Ради України, Указами i розпорядженнями Президента України, постановами та розпоря-дженнями Кабiнету Мiнiстрiв України, нормативними актами ГУПМ ДПА України та Iнструкцiєю про органiзацiю роботи черго-вої частани Управління податкової міліції ДПА.
1. Чергова частина управління ПМ перебуває у прямому пiдпорядкуваннi начальника УПМ, у безпосередньому - начальника штабу. Використовувати штатних працiвникiв чергової частини не за призначенням не дозволяється.
2. В оперативному пiдпорядкуваннi чергової частини управ-ління податкової міліції перебувають черговi частини районних відділів ПМ.
3. Начальник чергової частини, старший оперуповноважений-черговий призначаються на посаду, пересуваються i звiльняються з посади начальником УПМ на пiдставi подання начальника штабу. Цi посади комплектуються з числа осiб середнього та старшого на-чальницького складу, якi позитивно характеризуються, мають юри-дичну освiту i досвiд роботи в податковiй мілiцiї на посадi началь-ницького складу.
4. Для виконання покладених на чергову частину завдань при-значається добовий наряд у складi старшого оперуповноваженого-чергового та помiчника оперуповноваженого-чергового. Старший оперуповноважений-черговий є старшим добового наряду чергової частини i несе вiдповiдальнiсть за його роботу. У разi тимчасової вiдсутностi штатних працiвникiв чергової частини (у зв'язку з хворобою, вiдпусткою, навчанням тощо) забезпечується їх замiна працiвниками iнших служб податкової мілiцiї, якi мають необхiдну підготовку, досвiд роботи та склали залiки iз знання но-рмативних актiв, що регламентують роботу чергової частини та по-даткової міліції.
5. При ускладненнi оперативної обстановки, переходi на поси-лений режим несення служби, за рiшенням начальника управління (відділу) склад добового наряду чергової частини може збiльшуватия за рахунок співробітників інших служб податкової міліції, підготовлених до роботи у черговiй частинi.
6. Начальницький склад добового наряду зобов'язаний нести службу у повсякденнiй формi одягу, мати при собi службове по-свiдчення, а особи середнього та старшого начальницького складу - і жетони з особистим номером. Старший оперуповноважений-черговий також носить нагрудний знак "Черговий". При виконаннi службових обов'язкiв атестованi спiвробiтники добового наряду озброюються табельною зброєю.
7. Чергова частина забезпечуюється автотранспортом, зброєю, боєприпасами, спецiальними засобами, засобами зв'язку та iншим майном згiдно iз штатною та табельною належнiстю, а також служ-бовою документацiєю.
8. Черговій частинi видiляється спецiально обладнане примiщення для розташування добового наряду, озброєння, технiчних засобiв та вживання їжi.
3. Організація роботи чергової частини
1. Роботу чергової частини органiзовує начальник пiдроздiлу або особа, яка його замiщує.
2. Служба добових нарядiв чергової частини органiзовується в чотири змiни тривалiстю 24 години кожна. Особам добового наряду пiд час чергування почергово надається перерва для вживання їжi та короткого вiдпочинку, загальною тривалiстю чотири години ко-жна (2 години в денний i 2 години в нiчний час). Пiсля змiни штатним працiвникам чергової частини надається відпочинок на 72 години (3 доби).
3. Час змiни добових нарядiв чергових частин управлінь та пiдпорядкованих районних пiдроздiлів податкової мілiцiї признача-ється, як правило, на 9 годину ранку. У черговiй частинi підрозділу податкової міліції зосереджується наступна iнформацiя
1. Про скоєнi та розкритi злочини у сферi оподаткування, а та-кож пригоди й порушення законностi особовим складом УПМ (РВПМ).
2. Про розшукуваних злочинцiв, якi скоїли злочини у сферi оподаткування.
4. Про спецiальнi заходи, якi проводяться УПМ та їх пiдроздiлами, схема оголошення збору особового складу.
5. Про оперативну обстановку у пiдлеглих пiдроздiлах.
4. Функцiональні обов'язки працівників чергової частини
Функцiональні обов'язки начальника чергової частини Начальник чергової частини є безпосереднiм начальником для всiх спiвробiтникiв чергової частини (на правах начальника вiддiлу). У своїй повсякденнiй роботi начальник чергової частини користується постановами Верховної Ради України, указами i розпо-рядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабiнету Мiнiстрiв України, вiдомчими нормативними актами та Iнструкцiєю про органiзацiю роботи чергової частини. Вiнпови-нен сприяти утвердженню у роботi особового складу частини висо-кої культури, органiзованостi i виконавчої дисциплiни, суворому дотриманню ними законностi. Начальник ЧЧ здiйснює вiдбiр кадрiв до чергової частини на конкурснiй основi серед спiвробiтникiв пiдроздiлiв податкової мілiцiї, а також їх розстановку та виховання.
Вiдповiдно до цих завдань начальник чергової частини зобов'язаний:
1. Органiзовувати роботу чергової частини, нести персональну вiдповiдальнiсть за якiсне виконання пiдлеглими покладених на них завдань, стан дисциплiни особового складу чергової частини, до-тримання законностi та режиму таємностi.
2. Контролювати збiр iнформацiї, що надходить до ЧЧ, додат-кових матерiалiв до неї, готувати спецiальнi повiдомлення про над-звичайнi подiї керiвництву та у відповідні iнстанцiї.
3. Начальник ЧЧ є матерiально вiдповiдальною особою за майно, засоби зв'язку і спеціальні засоби, що знаходяться у чер-говiй частинi. Разом із комiсiєю проводить iнвентаризацiю ма-терiальних цiнностей, списує у встановленому порядку майно, що вийшло з ладу, подає заявки на нове.
4. Вносити керiвництву управління (відділу) пропозицiї щодо заохочення чи покарання спiвробiтникiв чергової частини.
5. Забезпечувати у черговiй частинi роботу з удосконалення автоматизованої iнформацiйної системи, впровадження органiзацiйної, обчислювальної та iншої новiтньої технiки, засобiв зв'язку.
6. Контролювати ведення службової документацiї. Вести облiк робочого часу працівників чергової частини та

 
 

Цікаве

Загрузка...