WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Чергові частини підрозділів податкової міліції, їх основне завдання та організація роботи - Реферат

Чергові частини підрозділів податкової міліції, їх основне завдання та організація роботи - Реферат

зобов'язана з'ясувати особу заявника, попередити його про вiдповiдальнiсть за неправдивий донос, про що вiдмiчається в протоколi, який пiдписують заявник та посадова особа податкової міліції. У разi явки з повинною, згiдно з вимогами КПК, встановлю-ється особа того, хто з'явився, пiсля чого складається протокол, у якому детально викладається зроблена заява. Протокол пiдписують: особа, яка з'явилася з повинною, i посадова особа, яка склала про-токол.
При поданнi заяви чи повiдомлення про злочин заявник може користуватися мовою, якою ведеться дiловодство в пiдроздiлi податкової мiлiцiї, або iншою мовою, якою вiн володiє.
Реєстрацiя iнформацiї про злочини.
Iнформацiя про злочини реєструється в чергових частинах пiдроздiлiв податкової мiлiцiї черговими або їх помiчниками одразу пiсля її надходження, що вiдображається в Книзi облiку iнформацiї про злочини (далi - КОЗП). Черговий реєструє iнформацiю само-стiйно, без погодження з керiвництвом пiдроздiлу податкової мiлiцiї.
КОЗП є документом суворої звiтностi та зберiгається в черговiй частинi пiдроздiлу податкової мiлiцiї. Вона повинна бути пронумерована, прошнурована, скрiплена печаткою i зареєстрована в канцелярiї (у секретаря) пiдроздiлу податкової мiлiцiї. Усi реквiзити КОЗП заповнюються черговим згiдно з правилами, на-друкованими на зворотi її титульного аркуша. Запис про кожну iнформацiю повинен мiстити стислi та вод-ночас повнi данi про те, що i коли трапилось, хто, коли i в якiй формi повiдомив про злочин, якi вказiвки одержано щодо порядку розгляду, яких заходiв вжито для її перевiрки, хто брав участь у розглядi, яке рiшення, коли i ким прийняте та iншi вiдомостi згiдно з реквiзитами Книги.
При реєстрацiї заяв, повідомлень та iншої iнформацiї про злочини, що надiйшла у письмовiй формi, на її першій сторiнці про-ставляється спецiальний штамп, що мiстить назву пiдроздiлу подат-кової мiлiцiї, дату реєстрацiї, порядковий номер реєстрацiйного за-пису та прiзвище чергового. Записи здiйснює черговий пiдроздiлу податкової мiлiцiї.
У разi встановлення в процесi розслiдування ранiше невiдомого пiдроздiлам податкової мiлiцiї злочину спiвробiтник, який проводить дiзнання або слiдство, складає рапорт, який реєст-рується в КОЗП, з позначкою "Додатково виявлено пiд час роз-слiдування кримiнальної справи № __". Цi документи розглядають-ся як безпосереднє виявлення органом дiзнання або слiдчим ознак злочину.
Якщо реєстрацiю iнформацiї про злочини з будь-яких причин було затримано, то у графi 2 КОЗП поряд з часом надхо-дження до чергової частини зазначається дата i точний час її почат-кового одержання працiвником податкової мiлiцiї. У таких випад-ках термiн прийняття рiшення за нею обчислюється саме з цього моменту. За фактом затримання реєстрацiї iнформацiї керiвником пiдроздiлу призначається службова перевiрка, за результатами якої приймається рiшення про вину та вiдповiдальнiсть посадових осiб.
Iнформацiя про злочини, що надiйшла до канцелярiї пiдроздiлу податкової мiлiцiї поштою, телеграфом, телефаксом то-що, реєструється як вхiдна кореспонденцiя; про неї доповiдається начальниковi пiдроздiлу податкової мiлiцiї або особi, яка виконує його обов'язки. Керiвник дає письмовi вказiвки щодо реєстрацiї за-яви чи повiдомлення у черговiй частинi та приймає рiшення про по-рядок її перевiрки. Передавання такої iнформацiї для її розгляду без реєстрацiї у черговiй частинi забороняється. Анонiмнi листи, що мiстять вiдомостi про скоєння злочину, приготування чи спробу вчинити його, не реєструються, а переда-ються у вiдповiднi служби пiдроздiлу податкової мiлiцiї для вико-ристання при розкриттi злочинiв або для запобiгання злочинам.
Забороняється приймати та реєструвати в канцелярiї (у се-кретаря) письмовi заяви чи повiдомлення про злочини, поданi в пiдроздiл податкової мiлiцiї особисто заявником або посадовою особою. Вони реєструються тiльки у черговiй частинi.
Коли розгляд iнформацiї про злочини не входить до ком-петенцiї пiдроздiлу податкової мiлiцiї або вона свiдчить про вчинок, скоєний на територiї, що обслуговується iншим пiдроздiлом подат-кової мiлiцiї, така інформація пiсля реєстрацiї пересилається за на-лежнiстю, про що робиться вiдповiдний запис у КОЗП. Разом з цим, обов'язково вживаються заходи, потрiбнi для за-побiгання або припинення злочину, а також збереження його до-казiв. При направленнi iнформацiї про злочин для розгляду за територiальнiстю або пiдслiднiстю вiдмiтка про це в КОЗП робиться тільки працiвником, на якого покладено вiдповiдальнiсть за облiково-реєстрацiйну роботу. Ця відмітка проставляється на пiдставi копiї листа з вихiдним номером канцелярiї пiдроздiлу супровiдного податкової мiлiцiї, що потiм зберiгається у справi з документами про листування за заявами та повiдомленнями про злочини.
3.9. Iнформацiя про злочини, що надiйшла з інших пiдроздiлiв податкової мiлiцiї, реєструється та облiковується згiдно з вимогами цiєї Iнструкцiї. При цьому термiни її розгляду вiдраховують з часу її останньої реєстрацiї.
2. Перелiк термінових повідомлень, які негайно передаються до чергової частини ГУПМ ДПА України.
Затверджений наказом ДПА України № 407 від 25.08.98 1. Протиправнi дiї вiдносно посадових осiб ДПА у зв'язку з виконанням ними службових повноважень або їх близьких родичiв: - вбивство, умисне нанесення тiлесних ушкоджень, захват або погрози вчинення iнших насильницьких дiй. Протиправнi дiї щодо матерiальних об'єктiв органiв державної податкової служби: - напад, несанкцiоноване проникнення на об'єкти, їх захват; - пошкодження, знищення, викрадення майна. Вищенаведенi факти повиннi пiдтверджуватися достатнiми даними, якi потребують вжиття невiдкладних заходiв щодо за-побiгання вказаним дiям. 2. Викрадення, втрата зброї, спецзасобiв, спецтехнiки й технiчних документiв (матерiалiв). 3. Розголошення, втрата, викрадення, передача iнформацiї, до-кументiв, носiїв iнформацiї, якi становлять державну або службову таємницю, у тому числi оперативних джерел, оперативно-розшукової дiяльностi пiдроздiлiв податкової мiлiцiї. 4.Виявлення на об'єктах органiв державної податкової служ-би i на лiнiях зв'язку пристроїв прихованого зняття iнформацiї, а також фактiв неправомiрного доступу до захисних iнформацiйних ресурсiв автоматизованих обчислювальних систем. 5. Надзвичайнi подiї в органах державної податкової служби: - загибель або поранення працiвника; - дача хабара працiвнику; - органiзацiя страйкiв, участь у їх проведеннi; - застосування працiвниками зброї та спецзасобiв, яке спри-чинило загибель або поранення чи калiцтво людей; - подiї, пов'язанi з автотранспортом або iншими транспортни-ми засобами, якими керували працiвники, внаслiдок чого наступила смерть, поранення чи калiцтво людей, а також завдано значної ма-терiальної шкоди. 6. Порушення кримiнальної справи щодо працiвникiв, їх за-тримання, взяття пiд варту, вiдсторонення обвинуваченого вiд займаної посади. 7. Грубi порушення службової дисциплiни, допущенi працiвниками системи органiв державної податкової служби, за якими проводиться службове розслiдування. 8. Подiї, що стосуються службової дiяльностi посадових осiб: а) передача, надання до засобiв масової iнформацiї службових вiдомостей без дозволу керiвництва; б) втрата службових посвiдчень i перепусток; в) використання службових посвiдчень, документiв органiв державної податкової служби посадовими особами та iншими осо-бами всупереч своїм службовим повноваженням; г) перевищення влади або службових повноважень при вiдсутностi пiдстав для притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi; д) заняття пiдприємницькою дiяльнiстю безпосередньо чи че-рез посередникiв, а також виконання роботи на умовах сумiсництва (крiм наукової, викладацької, творчої дiяльностi та медичної прак-тики).
Література
1. Наказ ДПА України № 304 від 24.06.98.
2. Наказ ДПА України № 407 від 25.08.98.
3. Положення про чергові частини УПМ ДПА м. Київ.

 
 

Цікаве

Загрузка...