WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Чергові частини підрозділів податкової міліції, їх основне завдання та організація роботи - Реферат

Чергові частини підрозділів податкової міліції, їх основне завдання та організація роботи - Реферат


Реферат на тему
Чергові частини підрозділів податкової міліції, їх основне завдання та організація роботи
План
1. Правила прийому в пiдроздiлах податкової міліції заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини.
2. Перелік термінових повідомлень, які негайно передаються до чергової частини ГУПМ ДПА України.
Література
1. Правила прийому в пiдроздiлах податкової мiлiцiї заяв, повiдомлень та iншої iнформацiї про злочини
Відповідно до Iнструкцiї про порядок прийому, ресстрацiї, облiку та розгляду в пiдроздiлах податкової мiлiцiї заяв та повiдомлень про злочини, затвердженої наказом ДПА України № 304 від 24.06.98)
Заяви, повiдомлення та iнша iнформацiя громадян, предста-вникiв пiдприємств, установ, громадських та iнших органiзацiй, по-садових осiб про злочин або підготовку до нього приймаються цiлодобово черговими частинами пiдроздiлiв податкової мiлiцiї не-залежно вiд мiсця вчинення злочину. Поза черговими частинами прийом iнформацiї про злочини зобов'язанi здiйснювати всi особи начальницького складу пiдроздiлiв податкової мiлiцiї, якi перебувають при виконаннi службових обов'язкiв. Вони не мають права вiдмовити в її прийманнi пiд приводом обслуговування iншої територiї, недостатностi даних для вирiшення питання про порушення кримiнальної справи або з будь-яких iнших причин.
Згiдно з вимогами кримiнально-процесуального законодав-ства України, заяви i повiдомлення про злочини можуть бути як ус-ними, так i письмовими. Уснi заяви записуються до протоколу, в якому повиннi вказу-ватися: - мiсце i час прийняття заяви; - посада, прiзвище особи, яка прийняла заяву, та iншi необ-хіднi данi про неї; - пiдпис заявника пiд роз'ясненням про те, що за свiдомо не-правдивий донос вiн несе кримiнальну вiдповiдальнiсть за ст. 177 КК України; - змiст заяви, викладений вiд першої особи; - вiдмiтка про те, що протокол прочитаний заявником i все за-писано з його слiв правильно, а також пiдписи заявника i посадової особи, яка прийняла заяву. Письмова заява повинна бути пiдписана особою, яка її подає. До порушення кримiнальної справи слiд переконатися в особi заяв-ника, попередити його про вiдповiдальнiсть за неправдивий донос i вiдiбрати у нього вiдповiдну пiдписку. Повiдомлення пiдприємств, установ, органiзацiй i службових осiб повиннi бути викладенi в письмовiй формi.
У випадку явки з повинною з'ясовується особа того, хто з'явився, пiсля чого складається протокол, у якому детально викла-дається зроблена заява (ст. 96 КПК України). Протокол пiдписують особа, яка з'явилася з повинною, i посадова особа, яка його склала. Однак попереджати особу про вiдповiдальнiсть за неправдивi пока-зання не слiд.
За заявою або повiдомленням про злочин у термiн не бiльше ніж 3 доби, а у разi необхiдностi проведення додаткової перевiрки - у термiн не бiльше ніж 10 дiб вiд дня надходження до пiдроздiлу податкової мiлiцiї, повинно бути прийняте одне з таких рiшень: - про порушення кримiнальної справи; - про вiдмову в порушеннi кримiнальної справи; - про направлення заяви або повiдомлення за належнiстю.
Подавати заяви та iншу iнформацiю про злочини та подiї нарiвнi з громадянами України можуть також iноземнi громадяни та особи без громадянства.
Заявник має право: - викладати заяву мовою, якою ведеться дiловодство в пiдроздiлi податкової мiлiцiї, або iншою мовою, якою вiн володiє; - одержувати письмове повiдомлення про рiшення, прийняте за його заявою; - оскаржувати дiї працiвникiв податкової мiлiцiї, якi розгляда-ли його заяву, керiвниковi податкової мiлiцiї або вiдповiдному про-куроровi. Основні положення Iнструкцiї про порядок прийому, реїстрацiї, облiку та розгляду в пiдроздiлах податкової мiлiцiї заяв та повiдомлень про злочини
Загальнi положення
Ця Iнструкцiя визначає єдиний для податкової мiлiцiї по-рядок приймання, реєстрацiї, облiку i розгляду заяв, повiдомлень та іншої iнформацiї про злочини (далi - iнформацiя про злочини), кон-тролю за їх проходженням i обгрунтованiстю прийнятих рiшень.
Iнформацiя про злочини, яка надходить до податкової мiлiцiї, залежно вiд форми подання, порядку розгляду подiляється на двi групи: - iнформацiя про злочини, що є приводом до порушення кримiнальної справи (ст. 94 Кримiнально-процесуального кодексу України, далi - КПК); - iнша iнформацiя про злочини.
До iнформацiї, яка є приводом до порушення кримiнальної справи, належать:
а) заяви i повiдомлення пiдприємств, установ, органiзацiй, по-садових осiб, представникiв влади, громадськостi або окремих гро-мадян, оформлені згiдно з вимогами ст. 95 КПК. До iнформацiї, зазначеної в цьому пунктi, належать також ви-сновки документальних ревiзiй, повiдомлення податкових iнспекцiй, контрольно-ревiзiйних, фiнансових i митних органiв, якi мiстять вiдомостi про порушення податкового законодавства з ознаками злочину;
б) повiдомлення представникiв влади, громадськостi або окремих громадян, якi затримали пiдозрювану особу на мiсцi вчи-нення злочину або з речовими доказами;
в) явка з повинною, що оформлена згiдно зi ст. 96 КПК;
г) повiдомлення, опублiкованi в пресi;
д) безпосереднє виявлення органом дiзнання, слiдчим, проку-рором або судом ознак злочину.
Iнша iнформацiя про злочини - повiдомлення, що надiйшли з iнших джерел i потребують проведення негайної пе-ревiрки з метою встановлення ознак злочину або їх вiдсутностi. До неї належить iнформацiя громадян, представникiв громад-ськостi та посадових осiб, що надiйшла телефоном (телефаксом), телеграфом, по радiо i телебаченню.
Застосованi у цiй Iнструкцiї термiни мають таке значення:
приймання
дiї вказаних в Iнструкцiї посадових осiб пiдроздiлiв податкової мiлiцiї при одержаннi iнформацiї про злочини;
реєстрацiя
фiксацiя та документування у передбачених Iнструкцiєю облiкових документах стислих даних про заяви, повiдомлення та iншу iнформацiю про злочини та присвоєння кож-ному з них вiдповiдного порядкового номера; - облiк - вiдображення в установленiй формi статистичного звiту про кiлькiсть i характер iнформацiї, що надiйшла i зареєстро-вана в КОЗП, та результатiв її опрацювання; - розгляд - дiяльнiсть з перевiрки вiдомостей про злочин, про який повiдомляється у заявi, повiдомленнi або iншiй iнформацiї для прийняття у визначений законом термiн рiшення згiдно з вимогами КПК.
Приймання iнформацiї про злочини
Iнформацiя про злочини, незалежно вiд мiсця i часу їх вчинення та повноти одержаних вiдомостей, приймається в Голо-вному управлiннi податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї України, управлiннях податкової мiлiцiї державних податкових адмiнiстрацiй в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, вiддiлах податкової мiлiцiї вiдповiдної державної податкової інспекції в районах, мiстах, районах у мiстах, мiжрайонних та об'єднаних державних податкових iнспекцiй (далi - пiдроздiли податкової мiлiцiї) цiлодобово штатними черговими, їхнiми помiчниками або працiвниками, призначеними начергуван-ня у встановленому порядку.
Прийняття, документування такої iнформацiї та негайне реагування на неї є обов'язком усiх осiб начальницького складу по-даткової мiлiцiї. Вони не мають права вiдмовлятися вiд її приймання пiд при-водом обслуговування iншої територiї, недостатностi даних для вирiшення питання про порушення кримiнальної справи або з будь-яких iнших причин. Пiсля її одержання вони негайно вживають за-ходiв, передбачених законом i вiдповiдними нормативними актами, якнайшвидше передають її будь-якими каналами зв'язку у найбли-жчу чергову частину пiдроздiлу податкової мiлiцiї, а потiм дiють вiдповiдно до вказiвок чергового.
При зверненнi громадян до чергової частини, приймальнi пiдроздiлу податкової мiлiцiї, слiдчого або iншого працiвника податкової мiлiцiї з усною заявою про злочин складається протокол з дотриманням вимог Кримiнально-процесуального кодексу України. Посадова особа, яка отримала усну заяву,

 
 

Цікаве

Загрузка...