WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Предмет спеціальної тактики підрозділів податкової міліції. Сили та засоби податкової міліції дпа України - Реферат

Предмет спеціальної тактики підрозділів податкової міліції. Сили та засоби податкової міліції дпа України - Реферат

системою багатьох елементів - характеристик екс-тремальних ситуацій і умов складної оперативної обстановки, при-чин їх виникнення та умов, що їм сприяють; тактичних прийомів підрозділів в умовах екстремальних ситуацій і складної оперативної обстановки; особливостей планування та організації слідчих дій і управління силами підрозділів податкової міліції.
За внутрішніми зв'язками спецтактика містить у собі системи одноосібної підготовки співробітників, дії нарядів при виконанні службово-оперативних завдань, роботи оперативних начальників щодо керівництва при проведенні спецоперацій.
Усі ці системи взаємопов'язані всередині загальної системи спецтактики і є її елементами.
Очевидним є зв'язок одноособової підготовки співробітника як елемента предмета спецтактики з іншим її елементом - дією на-рядів при виконанні службово-оперативних завдань. Прийоми спецтактики є стимулом для розвитку теоретичної бази спеціальної тактики. На цьому положенні взаємозв'язку елементів структури спецтактики особливо яскраво виступає прямий і зворотний вплив еле-ментів цілого, обов'язкового для будь-якого виду системи. Це взає-мозв'язок упорядкованої множини елементів, які створюють ціліс-ну систему предмета спецтактики.
Програма курсу "Спеціальна тактика працівників податкової міліції" має два розділи.
Перший розділ передбачає вивчення курсантами правових ос-нов діяльності працівників податкової міліції, порядок, тактику не-сення служби, правила застосування зброї, спеціальних засобів і техніки, що знаходиться на озброєнні підрозділів податкової мі-ліції, основи планування та організації розкриття податкових зло-чинів. Після закінчення вивчення першого розділу курсанти скла-дають залік.
У другому розділі програми розглядаються питання:
- відпрацювання тактичних прийомів проведення огляду місця події, оперативних опитувань, обшуку та вилучень, допитів підо-зрюваних осіб та свідків;
- вивчення методик виявлення умисних ухилень від сплати податків;
- організації службової діяльності підрозділів податкової мі-ліції щодо збору та аналізу інформації про податкові правопору-шення;
- тренування щодо управління оперативними групами на міс-цевості, виконання практичних завдань.
Вивчення курсу "Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції" закінчується складанням екзамену, який сприяє перевірціта закріпленню теоретичних знань курсантів.
При обробці тематики щодо спеціальної тактики необхідно широко використовувати позитивні приклади із практики діяльнос-ті податкової міліції, особливо при обробці спеціальних тактичних задач.
Для забезпечення високого рівня тактико-спеціальної підгото-вки курсантів практичні заняття із спеціальної тактики проводяться на різноманітній місцевості за будь-яких погодних умов. Обстанов-ка на заняттях повинна бути максимально наближеною до реальних умов, без будь-яких спрощень. Умови занять мають сприяти веден-ню активних оперативних і слідчих дій, максимальному викорис-танню можливостей озброєння, оперативної техніки та спеціальних засобів, виявлення курсантами самостійності в прийнятті рішень і розумної ініціативи.
Вивчення спеціальної тактики повинне бути тісно пов'язане в структурній і логічній послідовності з іншими дисциплінами: кри-мінальним правом, кримінальним процесом, оперативно-розшуковою діяльністю, спеціальною технікою.
На всіх заняттях необхідно навчати курсантів швидко оціню-вати обстановку та приймати доцільне рішення, уміло організову-вати дії особового складу щодо виконання службово-оперативних завдань, чітко та ясно ставити задачі виконавцям. Особливу увагу необхідно приділяти обізнаності курсантів з обов'язками і правами посадової особи, коли вони виконують її функції в ході занять.
На практичних заняттях тактичну обстановку необхідно дово-дити до курсантів різними способами: усно - керівником занять, у вигляді ввідних слів; шляхом доповідей курсантів, які виступають у ролі старших слідчо-оперативних груп.
З метою перевірки та вдосконалення знань і навичок курсантів в оцінці обстановки, прийнятті рішень, організації оперативно-розшукових і слідчих дій, оформленні відповідних документів, гру-пові вправи потрібно завершувати підведенням підсумків триваліс-тю до 10 - 15 хвилин.
Контроль за якістю засвоєння програми курсантами здійсню-ється на кожному семінарському й практичному занятті та під час передбачених навчальним планом контрольних робіт, заліків, екза-менів з виставленням оцінок.
У результаті вивчення курсу "Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції" курсанти повинні:
а) знати:
- основи теорії спеціальної тактики, її мету і завдання;
- структуру сил податкової міліції, їх призначення і можливості;
- види галузевих підрозділів податкової міліції, їх склад і при-значення;
- тактику дій співробітників при виконанні службових завдань у різних умовах оперативної обстановки;
- основи організації і проведення огляду місця події, опиту-вань, обшуків та вилучень під час розслідувань податкових злочи-нів;
- тактику дій з виявлення умисних ухилень від сплати податків;
б) уміти:
- узагальнювати дані оперативної обстановки, приймати доці-льні рішення, грамотно ставити підлеглим завдання, організовувати їх взаємодію і управляти в реальних умовах;
- застосовувати спеціальні засоби, засоби спостереження і до-кументування, а також зв'язку при розслідуванні податкових зло-чинів;
в) бути ознайомленими:
- з основами забезпечення спеціальних операцій правоохо-ронних органів;
- з тактикою дій поліцейських підрозділів зарубіжних країн та правоохоронних органів країн близького зарубіжжя при виконанні оперативно-службових завдань в умовах екстремальних ситуацій.
Література
1. Закони України:
1.1. "Про міліцію" від 20.12.90.
1.2. "Про державну податкову службу" від 05.02.98.
1.2. "Про надзвичайний стан" від 26.06.92.2.
2. Статут ППСМ
2.1. країни (1995 р). Типові дії працівників по-даткової поліції
2.2. міліції): Підручник. - Ірпінь, 1997.
3. Тактико-специальная підготовка: Підручник. - М., 1989.
4. Вісник податкової служби України. - 1999. - № 33.

 
 

Цікаве

Загрузка...