WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Предмет спеціальної тактики підрозділів податкової міліції. Сили та засоби податкової міліції дпа України - Реферат

Предмет спеціальної тактики підрозділів податкової міліції. Сили та засоби податкової міліції дпа України - Реферат

роль належить формуванню у праців-ників високих моральних, вольових якостей, необхідних при вико-нанні ними службово-оперативних завдань в екстремальних ситуа-ціях.
Можливість вибору того чи іншого прийому спецтактики з урахуванням ситуації, яка склалась, є обов'язковою властивістю кожного тактичного прийому, без якого він перестає бути таким.
Оскільки змістом спецтактики в основному є тактика викриття та затримання злочинців у різних ситуаціях, то важливим завданням її розвитку є вироблення у співробітників системного підходу до прийняття рішення на виконання поставлених завдань у різних умовах оперативної обстановки.
Розглядаючи більш повно предмет спеціальної тактики ППМ, можна сказати, що завданнями цієї дисципліни є вивчення:
1)структури, організації, озброєння і завдань підрозділів по-даткової міліції;
2) правових основ боротьби із злочинністю у сфері оподатку-вання;
3) планування та організації розкриття податкових злочинів;
4) тактичних прийомів проведення огляду місця події, допитів, обшуків та вилучень;
5) методик виявлення умисних ухилень від сплати податків;
6) організації збору та аналізу інформації про податкові зло-чини;
7) організації охорони та оборони службових приміщень під-розділів податкової міліції.
З'ясування поняття принципу спецтактики нерозривно пов'язане з поняттям принципу науки взагалі. Принципом спецтак-тики слід вважати основу, на якій базується певна сукупність знань у цій галузі як навчальній дисципліні, яка має власну загальнотео-ретичну конструкцію.
Тут, як і в питанняхметодології наукового пізнання, предста-вленого окремими науками, існують загальні, часткові та спеціальні принципи, які стосуються окремих розробок спецтактики, напри-клад, тактики затримання озброєного злочинця в різних умовах.
Так, до загальних принципів, які знаходять своє вираження у спецтактиці, належать:
1) принцип єдності науки й практики;
2) історизму;
1) невідворотності покарання;
творчого використання в спецтактиці досягнень загальної тактики,
адміністративної діяльності, оперативно-розшукової дія-льності, технічних, природничих наук;
1) відповідності змісту спецтактики змісту суміжних
юридичних наук.
Ці принципи названі загальними, бо вони, відображаючи зміст спецтактики, у той же час властиві і групам інших юридичних наук.
Часткові принципи спецтактики характерні, в основному, для данної науки, породжені її потребами, а названі таким чином, бо відображають інтереси однієї навчальної дисципліни.
До них належать наступні принципи:
1) єдності правової природи спецтактики;
2) єдності системи навчальної прикладної дисципліни - спец-тактики;
3) законності практичних рекомендацій, які розробляються спецтактикою;
4) оптимальності практичних рекомендацій;
5) раціональної організації службової діяльності податкової міліції.
Спеціальні принципи спецтатктики покладені в основу розробки окремих типових спецоперацій. До їх числа належать наступні:
1) пппринцип цілеспрямованості, який полягає в концентру-ванні основних зусиль на досягненні головної мети - підготовки підрозділів і всього особового складу до дій в екстремальних ситу-аціях;
2) постійної бойової готовності сил і засобів податкової міліції, призначених для вирішення завдань в екстремальних ситуаціях;
3) системи підпорядкування, який полягає в чіткому розподілі відповідальності, обов'язків з наданням певних прав керівникам, які очолюють підрозділи податкової міліції.
Спецтактика тісно пов'язана з багатьма науками, у тому числі і суспільно-політичного характеру. Це виражається в тому, що всі вони в теоретичному аспекті базуються на основних законах логіки, філософії, воєнної історії.
У силу зворотного зв'язку спецтактика бере участь у розробці форм і методів морально-психологічнної роботи, які забезпечують підтримання високих вольових і моральних якостей в особового складу, який бере участь у виконанні службово-оперативних за-вдань в екстремальних ситуаціях.
Тісний зв'язок спецтактики як навчальної дисципліни з адмі-ністративною діяльністю зумовлений тим, що кожна з них у своєму обсязі та мірі, з урахуванням предмета вивчають і розробляють на-укові основи виконавчо-розпорядчої діяльності. Це і зумовлює їх взаємозв'язок. Відповідні прийоми спецтактики розробляються, втілюються у практику і використовуються тільки в повній відпові-дності з нормами, які регулюють виконавчо-розпорядчу діяльність податкової міліції.
Крім того, спецтактика вивчає таку якісну сторону виконавчо-розпорядчої діяльністі, як тактична спрямованість дій податкової міліції, які викликали необхідність використання державного при-мусу до правопорушників, наприклад, при примусовому стягненні податків.
Зв'язок спецтактики з правовими юридичними дисциплінами базується на дотриманні принципів законності на всіх етапах роз-робки, організації і проведення спецоперацій за участю оператив-них працівників та підрозділів фіззахисту.
На практиці реалізація положень спецтактики породжує пи-тання, вирішення яких неможливе без звернення до загальновійськової тактики, а також оперативно-розшукової діяльності.
Так, при організації і проведенні спецоперацій із затримання не-платників податків використовуються методи і прийоми загальновійськової тактики, а з метою спостереження - оперативні прийоми ОВС.
У сфері спецтактики чітко проявляється її зв'язок з криміналі-стикою. Наприклад, при проведенні огляду місця події використо-вуються прийоми пошуку слідів, розроблених цією наукою. Крім того, обшуки, виїмки, дослідження документів також тісно пов'язані з криміналістикою.
Важливим завданням спецтакткики є вивчення і розробка пи-тань ефективності проведення спецоперацій щодо затримання озброєних злочинців. Очевидно, що ці питання повинні вивчатись на базі певного статистичного аналізу, щоб вироблені рекомендації тактичного характеру відображали відповідні положення і потреби практики.
При підході до розгляду системи спецтактики важливо мати на увазі взаємозв'язок системи як цілого (структура) та елементів, що її складають. У цьому аспекті предмет спецтактики як навчаль-ної дисципліни є

 
 

Цікаве

Загрузка...