WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Предмет спеціальної тактики підрозділів податкової міліції. Сили та засоби податкової міліції дпа України - Реферат

Предмет спеціальної тактики підрозділів податкової міліції. Сили та засоби податкової міліції дпа України - Реферат

міг влаштовувати новост-ворену службу і на першому плані було питання законодавчого вре-гулювання цієї проблеми. Неодноразово на засіданнях Верховної Ради розглядалось питання про внесення змін та доповнень до За-кону України "Про державну податкову службу в Україні". Остато-чно вони були прийняті 5 лютого 1998 року. В останній редакції Закону розділом V визначено, що даний правоохоронний орган бу-де називатись "Податкова міліція" і діяти він буде у складі ДПА України.
Згідно з даним Законом на податкову міліцію покладено конт-роль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності податкового законодавства держави. Для забезпе-чення дієвості такого контролю податкова міліція виконує операти-вно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.
3. Предмет, теорія і мета дисципліни
У вирішенні загальнодержавного завдання боротьби із зло-чинністю у сфері оподаткування велике значення мають зусилля підрозділів податкової міліції, які спрямовані на профілактику, по-передження, розкриття та розслідування податкових правопору-шень. Для цього використовуються різні методи переконання, а у випадку необхідності - і примусові заходи. Примус застосовується з метою підкорення поведінки особи волі держави, яка виражена у правових нормах. Державні примусові заходи здійснюються за до-помогою психологічного, фізичного або матеріального впливу на особу, основи і порядок використання якого закріплюються норма-тивними актами.
Якщо уявити собі весь спектр застосування сил податкової мі-ліції, то можна відмітити, що нерідко вони діють в екстремальних ситуаціях, які викликані економічними, політичними, регіональни-ми та іншими проблемами. Мова йде також про умови, які характе-рні для надзвичайного стану, стихійних лих, великих виробничих аварій, катастроф, дій підрозділів, які беруть участь в охороні громадського порядку.
Проблема спеціальної підготовки особового складу податкової міліції, який залучається до дій в екстремальних ситуаціях, зумов-лює необхідність вивчення тактичних способів і прийомів застосу-вання спецзасобів, озброєння, спорядження, оперативної техніки, маневру силами і засобами.
При загостренні оперативної обстановки, в екстремальних си-туаціях, а також при проведенні спеціальних податкових операцій податкова міліція може використовувати силові дії в якості надзви-чайної міри, коли всі інші заходи не дали очікуваного результату. Тому керівний і начальницький склад системи податкової міліції повинен бути озброєний спеціальними знаннями, вмінням щодо ве-дення спеціальних податкових операцій силами підрозділів фізич-ного захисту та управління ними.
Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції в усіх своїх методах і засобах в якості навчальної дисципліни склалась на осно-ві творчого осмислення і переробки спецтактики органів внутрі-шніх справ і логічного наповнення основними елементами службо-вої, адміністративної, оперативно-розшукової і кримінально-процесуальної діяльності податкової міліції.
І не потрібно змішувати спецтактику ОВС і спецтактику під-розділів податкової міліції (ППМ), яка має зовсім іншу природу та свій власний предмет.
Отже, предметом спеціальної тактики ППМ є вивчення теорії і практики тактичних способів проведення оперативно-розшукових і слідчих дій, методів виявлення умисних ухилень від сплати подат-ків, прийомів застосування спеціальних технічних засобів і опера-тивної техніки, спеціального озброєння, маневрів силами і засобами під час проведення спецоперацій.
Основною теорії спецтактики ППМ є наукове узагальнення правових аспектів діяльності податкової міліції, нормативної бази оперативно-розшукової, кримінально-процесуальної та охоронної функції податкової міліції, осмислення норм, що регламентують дії податкової міліції в умовах надзвичайного стану, організацію і так-тику їх здійснення.
Ця теорія вивчає також принципи спецтактики, характер екст-ремальних ситуацій, причини їх виникнення та умови, які їм спри-яють; можливості сил податкової міліції щодо локалізації і ліквіда-ції надзвичайних обставин та їх наслідків; методи роботи оператив-ного керівника з планування й організації дій особового складу, управління силами в різних екстремальних ситуаціях; структуру та організацію підрозділів податкової міліції.
Таким чином, визначається мета спеціальної тактики підрозді-лів податкової міліції.
Мета дисципліни полягає в оволодінні теоретичними знан-нями та практичними навичками, які необхідні для глибокого розу-міння теорії спеціальної тактики, типових способів, методів і при-йомів дій працівників податкової міліції в умовах службової діяль-ності.
Програмою дисципліни "Спеціальна тактика підрозділів пода-ткової міліції" передбачається вивчення проблем виконання підроз-ділами податкової міліції оперативно-службових завдань з вияв-лення, документування та розкриття податкових злочинів, а також дій в екстремальних умовах із застосуванням зброї та спеціальних засобів.
Крім того, необхідно дати уявлення про те, що ми розуміємо під поняттями "сили" та "засоби" з точки зору спеціальної тактики ППМ.
Сили податкової міліції - це весь наявний особовий склад підрозділів податкової міліції ДПА України, починаючи від найни-жчої районної ланки і закінчуючи працівниками усіх структурних підрозділів Головного управління податкової міліції, які можуть за-лучатися до виконання завдань різного ступеня складності.
Засоби податкової міліції - це бойова техніка та озброєння, спеціальні та оперативно-технічні засоби, автотранспорт і системи радіозв'язку, комп'ютерна та організаційна техніка, різноманітне спорядження, яке знаходиться на балансі підрозділів податкової мі-ліції і застосовується для вирішення службово-оперативних і спеці-альних завдань працівниками в різних умовах оперативної обстано-вки та при надзвичайному стані.
4. Завдання, принципи і система спецтактики ППМ
У вирішенні загальнодержавних завдань боротьби зі злочинні-стю в системі оподаткування велике значення мають зусилля пода-ткової міліції, які безпосередньо спрямовані на викриття та затри-мання неплатників податків, попередження злочинів, які вони скоюють.
У цих зусиллях важлива

 
 

Цікаве

Загрузка...