WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Предмет спеціальної тактики підрозділів податкової міліції. Сили та засоби податкової міліції дпа України - Реферат

Предмет спеціальної тактики підрозділів податкової міліції. Сили та засоби податкової міліції дпа України - Реферат


Реферат на тему
Предмет спеціальної тактики підрозділів податкової міліції. Сили та засоби податкової міліції дпа України
План
1. Актуальні питання дисципліни "Спеціальна тактика підроз-ділів податкової міліції (ППМ)".
2. Створення і розвиток служби податкової міліції ДПА України.
3. Предмет, теорія і мета дисципліни.
4. Завдання, принципи і система спеціальної тактики ППМ.
Література
1. Актуальні питання дисципліни "Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції"
Спеціальна тактична підготовка є важливою складовою спеці-ального навчання та виховання курсантів факультету податкової міліції, невід'ємною частиною їх професійної освіти. Під організа-цією спеціальної тактичної підготовки розуміється цілеспрямова-ний, планомірний, спеціалізований та поетапний процес навчання і виховання, який здійснюється з метою здобуття курсантами спеціа-льних знань, умінь і практичних навичок, необхідних для їх пода-льшої професійної та оперативно-службової діяльності.
Відповідно до Закону України "Про державну податкову слу-жбу в України" в редакції від 5 лютого 1998 року № 83/98 ВР на працівників податкової міліції поширюються права, передбачені Законом України "Про міліцію". У зв'язку з цим програма підгото-вки курсантів факультету податкової міліції побудована як на базі теорії і практики діяльності підрозділів податкової міліції ДПА України, так і органів міліції МВС України.Ряд завдань підрозділи податкової міліції вимушені вирішува-ти в екстремальних умовах або в умовах складної оперативної обстановки. Прикладом цього може бути затримання неплатників по-датків, які переховуються у законспірованих місцях, або, навіть, озброєних злочинців. Крім того, це дії підрозділів при групових по-рушеннях громадського порядку чи в умовах надзвичайного стану.
Сфера використання і застосування сучасних можливостей різних наук з метою боротьби із злочинністю постійно розширюєть-ся. Питання тактики дій підрозділів податкової міліції в екстрема-льних умовах і в складній оперативній обстановці включається в орбіту інтересів такої навчальної дисципліни, як "Спеціальна так-тика підрозділів податкової міліції". Проблема раціонального, ефе-ктивного використання тих чи інших способів спеціальної тактики у боротьбі з економічною злочинністю привертає увагу наукових і практичних працівників податкової служби. Їх актуальність сього-дні обумовлена розвитком нашої державності й демократії, яка на-дає більш широкі права та можливості громадянам, у тому числі і в галузі приватного підприємництва. Але демократизація не означає послаблення боротьби із злочинністю, особливо в системі оподат-кування. До того ж не можна не враховувати підвищення технічного оснащення правопорушників, рівень їх знань у галузі економіки, бухгалтерського обліку, комп'ютерної техніки тощо.
Тому значення спеціальної тактики, тактичних способів про-ведення оперативно-розшукових і слідчих дій, прийомів застосу-вання спеціальних технічних засобів, спеціального озброєння, ма-неврів силами і засобами - ось далеко не повний перелік вимог за-безпечення успішної боротьби підрозділів податкової міліції в екс-тремальних умовах. Виконання цього завдання потребує від курса-нтів оволодіння знаннями з теорії спеціальної тактики, які є мето-дичними для спеціальних дисциплін і лежать в основі практичних заходів, які застосовують підрозділи податкової міліції в екстрема-льних умовах.
Лекція присвячена змісту спецтактики, розкриттю закономір-ностей, що діють у межах цієї навчальної дисциплін, з'ясуванню предмета, мети та завдань спецтактики, а також розгляду її як ціліс-ної системи.
Крім того, розглядається питання створення і розвитку служби податкової міліції ДПА України в нинішніх соціально-економічних та історичних умовах.
2. Створення і розвиток служби податкової міліції ДПА України
Податкова служба в Україні створювалась, власне кажучи, на порожньому місці. Її не існувало в Радянському Союзі, бо політич-на система соціалізму не передбачала ринкових відносин, приватної власності. Створена у 1993 році податкова служба почала реально працювати лише в 1996 році після того, як були передбачені відпо-відні джерела її фінансування. На момент створення були відсутні податкова міліція (у тому розумінні, в якому вона існує в цивілізо-ваних країнах), матеріально-технічна база податкової служби, не були чітко визначені в законодавчому порядку взаємовідносини із суб'єктами підприємницької діяльності та державним інститутами.
Державна податкова адміністрація України була створена Указом Президента України 30 жовтня 1996 року. До її складу увійшли податкова інспекція (виведена із Міністерствами фінансів) та податкова поліція. Основу податкової поліції склали підрозділи по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків від оподат-кування (БКППО) із системи Міністерства внутрішніх справ.
Спочатку податкова поліція була укомплектована в основному оперативними працівниками, які проходили службу в системі МВС. Крім зазначеної служби БКППО, це були співробітники державної служби боротьби з економічною злочинністю, карного розшуку, підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, експертно-криміналістичної служби.
Але лише оперативний склад не може вирішити всі завдання, які покладаються не податкову поліцію. Оскільки це вже була окрема служба, назріло нагальне питання - створити необхідну ін-фраструктуру на зразок системи МВС, бо оперативні працівники не можуть обійтися без координації і узгодження дій, силової підтри-мки тощо.
Для вирішення таких питань у системі податковій поліції були створені чергові частини, підрозділи фізичного захисту, відділи ма-теріально-технічного забезпечення, штаби та організаційно-аналітичні відділи та ін.
Але існувала й інша проблема - податкова поліція як право-охоронний орган не була визначена законодавчо. Тому під сумні-вом знаходилось здійснення нею оперативно-розшукової діяльнос-ті, а кримінально-процесуальна функція (попереднє слідство) взага-лі не дозволялась.
За матеріалами податкової поліції про умисне ухилення від сплати податків кримінальні справи порушувались слідчими орга-нами системи МВС. Такий стан справ не

 
 

Цікаве

Загрузка...