WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Стратегія і тактика боротьби з організованою злочинністю та корупцією - Реферат

Стратегія і тактика боротьби з організованою злочинністю та корупцією - Реферат

забезпечення;
створення при Академiї правових наук України Науково-технiчної ради з питань наукового забезпечення боротьби зi злочиннiстю.
Удосконалення професiйного вiдбору, пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв має здійснюватися шляхом розробки та запровадження методики професiйного вiдбору основних категорiй фахiвцiв спецiальних пiдроздiлiв НБР, МВС, СБУ, слiдчих прокуратури, які спецiалiзуються на розслiдуваннi злочинiв, скоєних органiзованими злочинними угрупованнями та групами; вiдпрацювання квалiфiкацiйних характеристик цих категорiй працiвникiв; органiзації на базi Нацiональної академiї внутрiшнiх справ України та Академiї СБУ перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв iнших вiдомств, у тому числі на договiрнiй основi, які виконують функцiї по боротьбi з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю, але не мають власних спецiалiзованих закладiв освіти; радикальної перебудови вiдповiдно до сучасних потреб та здобутого досвiду, у тому числi й мiжнародного, професiйної службової пiдготовки працiвникiв, якi займаються оперативною i слiдчою дiяльнiстю у сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю; створення мiжвiдомчих та вiдомчих центрiв службової пiдготовки та перепiдготовки фахiвцiв вузьких спецiальностей, які використовуються у цiй дiяльностi; органiзацiї навчальної пiдготовки штатних розвiдникiв спецiальних пiдроздiлiв МВС та СБУ; пiдвищення квалiфiкацiї судових працiвникiв, які займаються розглядом справ про злочини органiзованих злочинних груп i угруповань.
Удосконалення фiнансового та матерiально-технiчного забезпечення дiяльностi по боротьбi з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю передбачає створення Мiжвiдомчої комiсiї при Мiністерстві фінансів України з метою визначення серед замовлень правоохоронних мiнiстерств i вiдомств асигнувань витрат, якi пiдлягають прiоритетному фiнансуванню у зв'язку з потребами дiяльностi по боротьбi з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю; здiйснення фiнансового і матерiально-технiчного забезпечення заходiв щодо реалiзацiї стратегiї та рекомендацiй стосовно тактики боротьби з органiзованою злочиннiстю та корупцiєю за рахунок коштiв мiнiстерств i вiдомств, що вони отримали на пiдставi висновку вищезазначеної Мiжвiдомчої комiсiї; задоволення потреб уматерiально-технiчних ресурсах для забезпечення дiяльностi по боротьбi з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю через державний контракт в межах видiлених бюджетних коштiв; всiлякого заохочення, насамперед шляхом встановлення обмежень на оплату податкiв, позаподаткових вiдрахувань i зборiв, державного мита, а також переваг на одержання кредитiв, лiцензiй та iнших пiльг для промисловцiв, пiдприємцiв, банкiв, їх об'єднань, якi надають державi фiнансову, матерiальну та iншу допомогу у правовому захистi цивiлiзованих ринкових структур, забезпеченнi боротьби з органiзованою злочиннiстю та корупцiєю.
У галузі розширення мiжнародного спiвробiтництва щодо боротьби з органiзованою злочиннiстю та корупцiєю передбачається прискорення пiдготовки i керування Урядом проектiв мiждержавних угод правових вiдносин та правової допомоги; розширення практики укладання угод правоохоронних мiнiстерств i вiдомств України з вiдповiдними структурами зарубiжних країн про спiвробiтництво у боротьбi зi злочиннiстю, зокрема органiзованою; рiшуче полiпшення практичної взаємодiї на пiдставi укладених угод; створення Інституту правових аташе при посольствах України за кордоном; прискорення приєднання України до мiжнародних конвенцiй у галузi боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю, перш за все "Про екстрадицiю" (1975 р.), "Про мiжнародну силу судових рiшень у кримiнальних справах" (1959 р.), "Про вiдмивання, пошук, арешт та конфiскацiю доходiв, одержаних злочинним шляхом" (1990 р.); вирiшення органiзацiйних питань входження України до мiжнародних органiзацiй, насамперед до структур ООН, Ради Європи, СНД, якi координують практичну дiяльнiсть та науковi дослiдження у сфері боротьби з органiзованою злочиннiстю та корупцiєю; активiзацiя участi України у розробцi проекту Мiжнародної конвенцiї проти транснацiональної злочинностi; аналiз наявних в Українi матерiалiв, пропозицiй, рекомендацiй мiжнародних органiзацiй, конференцiй, правоохоронних та iнших державних органiв зарубiжних країн, а також узагальнень досвiду останнiх у боротьбi з органiзованою злочиннiстю, забезпечення їх впровадження у дiяльнiсть вiдповiдних органiзацiй нашої країни; встановлення спiвробiтництва з науково-дослiдними установами зарубiжних країн, якi займаються проблемами боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю; налагодження постiйного обмiну досвiдом спецпiдроздiлiв нашої держави зі спецслужбами зарубiжних країн, стажування та навчання за кордоном найбiльш перспективних співробітників правоохоронних вiдомств України; вiдпрацювання функцiй, форм i засобiв зв'язку, конкретної взаємодiї мiж службами НБР, МВС, СБУ, Українським бюро Iнтерполу та вiдповiдними структурами зарубiжних країн по боротьбi з проявами транснацiональної органiзованої злочинностi; інформування державних органів та громадськості зарубіжних країн про заходи, що вживаються в Україні для покращення діяльності у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією.
Стратегiя та рекомендацiї стосовно тактики органiзацiї боротьби у цій галузі мають бути реалiзованi у загальнодержавному масштабi мiнiстерствами та iншими державними вiдомствами шляхом реалiзацiї Нацiональної програми боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю, яка повинна фiнансуватись з окремої статтi Державного бюджету України, пiдготовки Мiнiстерством юстицiї України разом з iншими державними органами проектiв законодавчих актiв для розгляду у Верховній Раді України, прийняття урядових актiв, вiдомчих нормативних актiв, планiв та iнструктивно-методичних рекомендацiй, видання посiбникiв тощо.
Паралельно з цим, Указом Президента України доцільно створити на чолi з Координацiйним комiтетом по боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю при Президентовi України цiлiсну структуру органiв з визначенням їх мiсця в цiй структурi, функцiй, повноважень, взаємодiї та пiдзвiтностi, стратегiї i тактики, обов'язків у сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю, передбачених законом.
Дана стратегiя розрахована на перiод iснування соцiально-економiчних i полiтичних умов переходу вiд державної планової до лiберально-ринкової економiки, здiйснення адмiнiстративної реформи, оголошеної Президентом України.
Конкретнi термiни виконання певних заходiв щодо реалiзацiї стратегiчних цiлей повиннi бути окресленi у загальнодержавнiй програмi та планах окремих мiнiстерств, iнших державних органiв.

 
 

Цікаве

Загрузка...