WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Стратегія і тактика боротьби з організованою злочинністю та корупцією - Реферат

Стратегія і тактика боротьби з організованою злочинністю та корупцією - Реферат

державi, яку завдала органiзована злочиннiсть i корупцiя;
запровадити на законодавчому рiвнi стимулювання громадян, які сприяють виявленню органiзованих злочинних угруповань та корупцiонерiв;
прискорити прийняття законiв України "Про зброю", "Про внесення змiн i доповнень до Кримiнального та Кримiнально-процесуального кодексiв України" (стосовно боротьби з терористичними проявами);
розробити на грунтi комплексного дослiдження iншi нормативнi акти з метою законодовчого забезпечення боротьби з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю та направити для розгляду Парламентом у першочерговому порядку.
Впровадження системи органiзацiї i забезпечення дiяльностi державних та iнших органiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю передбачає органiзацiю управлiння, яка включає конкретнi засоби реалiзацiї стратегiї i тактики боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю: органiзацiйну структуру органiв i методи їх управлiння. Це дозволить чiтко визначити "хто", "що" i "коли" повинен виконувати. З цією метою необхiдно законодавчо закрiпити створення чiткої, логiчної i органiзацiйної структури органiв боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю, до якої мають входити Координацiйний комiтет по боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю при Президентовi України; органи прокуратури, МВС, СБУ, Міністерства юстиції, Державної митної служби, Державної податкової служби, Державної контрольно-ревiзiйної служби, пiдроздiли прикордонних вiйськ України; НБР, спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю МВС i СБУ; Нацiональний банк України, Мiнiстерство фiнансiв та iншi контролюючi органи; розробити спецiальну модель цiєї структури за єдиним нормативним актом згідно з даною стратегiєю i тактикою, закрiпити виконавцiв, їх права i обов'язки, функцiї i методи управлiння, порядок iнформування, а також пiдпорядкованiсть цих органiв у названiй єдинiй системi боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю;розробити та затвердити у Верховній Раді України Положення про Координацiйний комiтет по боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю при Президентовi України, згідно з яким комітет повинен очолити всю органiзацiйну структуру названих органiв, бути органiзуючим, координуючим i контролюючим органом. У зв'язку з цим, крiм компетенцiї, яка зазначена у ст. 8 Закону "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю", Координацiйному комiтету надати певнi владно-розпорядчi функцiї щодо суб'єктiв, якi ведуть профiлактичну роботу, контролюючу дiяльнiсть та здiйснюють боротьбу з органiзованою злочиннiстю та корупцiєю. Основне завдання цього органу у координацiї та управлiннi боротьбою з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю повинно полягати у своєчасному виявленнi i лiквiдацiї "вузьких" мiсць у цiй дiяльностi; розробити для використання у роботi Координацiйного комiтету по боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю спецiальну iнформацiйну модель про стан та хiд боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю в державi з включенням до неї наглядної iнформацiї про вiдхилення вiд установлених параметрiв i участь у цiй дiяльностi всiх уповноважених органiв та iнших структур; створити аналогiчнi органiзацiйно-цiлiснi структури органiв в областях, Автономнiй Республiцi Крим, містах Києвi та Севастополi.
Впровадження вищезазначеної системи організації та забезпечення діяльності державних органів по боротьби з організованою злочинністю і корупцією передбачає інформаційне забезпечення цієї діяльності, у тому числі:
визначення та запровадження узгодженої мiж зацiкавленими вiдомствами статистичної звiтностi про цю дiяльнiсть, єдиного облiку злочинiв, що охоплюються поняттями "органiзована злочиннiсть" i "корупцiя", осiб, якi їх вчинили та засудженi судами;
розробку та створення при Координацiйному комiтетi по боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю при Президентовi України єдиної мiжвiдомчої автоматизованої системи унiфiкованої статистичної iнформацiї (з централiзованим банком даних, вiдповiдним технiчним та технологiчним оснащенням, захистом вiд несанкцiонованого проникнення i рiзними рiвнями допуску до неї) про злочини, iншi прояви органiзованих злочинних структур, причини i умови вчинення злочинiв, інформації про осiб, що причетнi до них, про дiяльнiсть у боротьбi з такими проявами;
створення у МВС, СБУ та НБР автоматизованого та централiзованого банку даних з метою контролю інформації про виготовленi та закупленi ядернi матерiали, вогнепальну зброю всiх систем, боєприпаси до неї, вибуховi речовини та засоби вибуху, за допомогою спецiальних позначок, якi наносяться на цi предмети та речовини;
створення на базi Мiжвiдомчого науково-дослiдного центру банку нормативної, управлiнської, аналiтичної, наукової, методичної, довiдкової та iншої iнформацiї, у тому числi зарубiжної, з усiх питань, що стосуються органiзованої злочинностi i корупцiї, боротьби з ними; налагодження системи користування цiєю iнформацiєю зацiкавленими вiдомствами.
Наукове забезпечення дiяльностi по боротьбi з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю повинно здійснюватися шляхом:
розширення кримiналiстичних дослiджень структурних елементiв органiзованої злочинностi i корупцiї, закономiрностей їх функцiонування i використання злочинцями, характеру взаємозв'язкiв мiж цими елементами. Це є необхiдним для формування кримiналiстичної характеристики цього виду злочинної дiяльностi в цiлому та її окремих видiв, розробки на цiй основi вiдповiдних методичних рекомендацiй щодо розкриття та розслiдування злочинної дiяльностi;
удосконалення роботи Мiжвiдомчого науково-дослiдного центру з проблем боротьби з органiзованою злочиннiстю, у тому числi з координацiї i спрямування наукових розробок iнших наукових установ та закладiв освіти вiдповiдно до затвердженої Координацiйним комiтетом тематики дослiджень;
створення на базi Нацiональної академiї внутрiшнiх справ України та Академiї СБУ науково-аналiтичних пiдроздiлiв постiйного аналiзу процесiв формування i дiяльностi органiзованих злочинних угруповань, механiзмiв зрощення корумпованих елементiв владно-управлiнських структур, нелегального бiзнесу i кримiналiтету, розробки оперативних висновкiв та рекомендацiй для спецiальних служб НБР, МВС i СБУ щодо удосконалення боротьби з такими угрупованнями, забезпечення для цих пiдроздiлiв кадрових, матерiальних та iнших ресурсних можливостей з метою повномасштабної i високопрофесiйної роботи;
узгодженого розгортання дiяльностi та створення науково-аналiтичних структур у вiдомствах, що беруть участь у боротьбi з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю, якщо вони не мають у своєму складі пiдроздiлiв наукового

 
 

Цікаве

Загрузка...