WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Стратегія і тактика боротьби з організованою злочинністю та корупцією - Реферат

Стратегія і тактика боротьби з організованою злочинністю та корупцією - Реферат

задекларованих доходiв i вона не може довести законнiсть придбання цих активiв;
закрiпити у кримiнальному та кримiнально-процесуальному законодавствi норму, враховуючи специфiку розкриття та розслiдування злочинiв, скоєних органiзованими групами, яка б визначала право, а також порядок часткового або повного звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi та покарання учасникiв злочинних груп, якi в процесi проведення оперативно-розшукових заходiв попереднього та судового слiдства сприяли викриттю органiзованих злочинних груп та злочинів, скоєних їх учасниками, притягнення винних до вiдповiдальностi, вiдшкодування збиткiв фiзичним та юридичним особам i державі. Це положення закрiплене у ст.14 ч. II Закону України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю", але має лише декларативний характер;
встановити однакову вiдповiдальнiсть за аналогiчнi злочиннi посягання вiдносно майна та кредитно-фiнансової системи рiзних форм власностi;
дати чiтке визначення в законодавчому порядку поняття провокацiї з тим, щоб оперативні комбінації спецпiдроздiлiв при затриманні злочинців з речовими доказами або для здобуття доказiв їх вини у процесi оперативно-розшукової дiяльностi не були протиправними;
доповнити кримінальне законодавство нормами, які б передбачали звільнення від кримінальної відповідальності співробітників спеціальних підрозділів або громадян, які, виконуючи одержані у встановленому порядку завдання щодо проведення оперативно-розшукових заходів в організованій злочинній групі, допустили діяння, які підпадають під ознаки кримінално-караних, але які (особи) не були організаторами або керівниками банди, органцізованоїгрупи, злочинної організації або безпосередніми виконавцями;
надати прокуратурі право офіційно звертатись до суду з проханням про пом'якшення обвинувачення або покарання вiдносно тих обвинувачених, якi погодились допомагати слiдству;
пiдвищити вiдповiдальнiсть з паралельним введенням значних матерiальних санкцiй, що поширюються на все майно, за злочини (iншi правопорушення на грунтi корупцiї), незаконнi трансфертнi операцiї, рiзноманiтнi шахрайства, порушення валютного регулювання, ухилення вiд сплати податкiв, ввiз iноземцiв в Україну за чужими або пiдробленими документами, за тероризм, бандитизм, вимагання, погрози, скоїти вибух, пiдрив, заподiяти шкоду iншим масово небезпечним способом або в особливо великих розмiрах, виготовлення, придбання, зберiгання, збут, крадiжку та застосування ядерних матерiалiв, вогнепальної зброї, боєприпасiв, вибухових речовин, пристроїв, збройний опiр та iншi посягання на осiб, що беруть участь у боротьбi з органiзованою злочиннiстю;
встановити, що саме створення органiзованої злочинної групи або участь у нiй є закiнченим складом злочину i тягне за собою кримiнальну вiдповiдальнiсть;
внести змiни до кримiнально-процесуального законодавства стосовно того, що при розслiдуваннi кримiнальних справ про злочини, учиненi органiзованими групами, слiдчi дiї, за яких є необхiдною присутнiсть понятих, можуть провадитись без їх участi, якщо проведення таких дiй пов'язано iз загрозою для життя чи здоров'я понятих, їх близьких або iз загрозою пошкодження чи знищення їх майна, а також у випадках, якщо слiдчi дiї проводяться у важко-приступних мiсцях або мiсцевостях, вiддалених вiд населених пунктiв, у нiчний час, у зв'язку з чим немає можливостi залучати до них понятих. У таких випадках у слiдчих дiях приймає участь прокурор, або його заступник i проводиться вiдео- i аудiозапис слiдчої дiї;
установити кримiнальну вiдповiдальнiсть за суспiльно небезпечнi дiяння, якi скоюються з використанням iнформацiйних технологiй;
ввести в процесуальне законодавство норму про нерозголошення протягом всього слідства і судового розгляду даних про особу, яка повідомила про злочин, за винятком, коли ця особа погоджується оголосити відомості про неї;
внести до кримiнального законодавства змiни, включивши у диспозицiї стст. 70, 79, 801, 81-84, 86, 861, 1231, 140-143, 1482,1 485, 222, 223, 229 та iн. таку квалiфiкуючу ознаку - "вчинення злочину органiзованою групою";
внести змiни до кримiнального законодавства про встановлення вiдповiдальностi посадових осiб за надання незабезпечених кредитiв; вiдповiдальнiсть працiвникiв банкiв за незаконну банкiвську дiяльнiсть; органiзацiю структур щодо "вiдмивання" коштiв, здобутих злочинним шляхом; сприяння учасникам органiзованих злочинних формувань та укриття їх злочинної дiяльностi; приховування джерел доходiв, обсягу та руху товарiв, коштiв та цiнностей; ухилення вiд декларацiї коштiв, цiнних паперiв або iноземної валюти; порушення порядку оформлення та строкiв зберiгання фiнансово-господарських документiв;
виробити механiзм та законодавчо врегулювати процес допиту (без розголошення особи та її анкетних даних) на попередньому слiдствi, в судi негласних співробітників кримiнальної розвiдки стосовно iнформацiї та доказів, здобутих у злочинному середовищi;
внести доповнення до законодавства про боротьбу з корупцiєю відносно рiвної вiдповiдальності за вчинення однакових корупцiйних дiянь, яку несуть державнi службовцi всіх рангів;
з урахуванням недолiкiв, якi виявленi в процесi застосування Закону України "Про боротьбу з корупцiєю", внести необхiднi змiни, одночасно передбачивши кримiнальну вiдповiдальнiсть за найбiльш небезпечнi корумпованi дiяння;
доповнити законодавство про державну службу та боротьбу з корупцiєю нормами, якi заборонили б чиновникам перехiд на роботу пiсля звiльнення з державної служби до комерцiйних структур, що були ранiше йому пiдзвітними або мали вiдношення до дiяльностi на державнiй службi;
ввести додатковi норми у дiюче законодавство, якими будуть визнаватись недiйсними договори, отриманi вiд органiв влади лiцензiї i дозволи, якщо буде встановлено, що вони є результатом корупцiйних дiянь;
розробити механiзм реалiзацiї представленого на розгляд до Верховної Ради України Закону "Про внесення змiн i доповнень до законодавчих актiв України" (стосовно захисту осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi);
пiдготувати та прийняти Закон "Про потерпiлих вiд злочинiв та зловживань владою", який базуватиметься на Декларацiї прав людини та iнших мiжнародно-правових документах. У ньому повинна бути чiтко визначена система державної та недержавної допомоги жертвам злочинiв, а також особливостi структурного, ресурсного та матерiального забезпечення державної пiдтримки потерпiлих за допомогою коштiв, отриманих шляхом стягнень зi злочинцiв додаткових судових витрат;
створити та вiдпрацювати проект механiзму повного вiдшкодування моральної та матерiальної шкоди фiзичним i юридичним особам,

 
 

Цікаве

Загрузка...