WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Стратегія і тактика боротьби з організованою злочинністю та корупцією - Реферат

Стратегія і тактика боротьби з організованою злочинністю та корупцією - Реферат

рiзноманiтних даних про осiб i факти, якi свiдчать про ознаки органiзованої злочинностi, що випливають з оперативних даних спецпiдроздiлiв iнших органiв, слiдчих iзоляторiв, органiв виконання покарань, матерiалiв оперативних розробок та кримiнальних справ, у т.ч. закритих провадженням, рiзних регiонiв та економiчного аналiзу. З цiєю метою широко застосовувати аналiтичний пошук та прогнозування, видiлити спецiальнi пiдроздiли аналiтичної розвiдки для постiйного аналiзу всiх джерел iнформацiї про органiзовану злочиннiсть, тенденцiї її розвитку та впливу на національну безпеку країни. Пiдроздiли тактичної розвiдки повиннi забезпечувати пiдготовку i проведення спецiальних операцiй проти конкретних осiб i злочинних угруповань, встановлення джерел отримання доказiв та супроводження попереднього слiдства, серед яких основними тактичними прийомами повиннi бути такі: оперативне (агентурне) проникнення до органiзованих злочинних угруповань; електронне та iнше технiчне спостереження за їх дiяльнiстю, а також активнi конспiративнi заходи проти окремих осiб та злочинних груп з метою протиборства мiж собою, дискредитацiї та нейтралiзацiї їх дiяльностi;
г) позбавлення злочинних угруповань фiнансового пiдгрунтя iснування через оперативне встановлення джерел i мiсць збереження доходiв, якi нажитi злочинним шляхом, контроль за їх фiнансовими надходженнями i внесками, а, вiдтак, -лiквiдацiю їх пiдприємницьких структур, накладення арешту на майно, грошовi внески або лiбералiзацiю доходiв цих злочинних угруповань, що дозволить виявити "продажнi" комерцiйнi структури, банки та корумпованих дiячiв;
д) виявлення найбiльш ефективних мiсць у технiчному ланцюгу, протиправного конвейєра для створення пiдставних економiчних та iнших структур, з позицiй яких здiйснювати оперативно-розшуковi заходи пiд прикриттям; визначати найбiльш небезпечнi злочиннi угруповання з метою комплексного пiдходу до вивчення їх злочинної дiяльностi, економiчних та iнших умов, що їм сприяють, корумпованих зв'язкiв, глибокої та всебiчної оперативної розробки i розслiдування практикувати створення мобiльних оперативно-слiдчих груп пiд єдиним керiвництвом, до яких включати спецiальних прокурорiв, слiдчих, оперативних та iнших працiвникiв спецпiдроздiлiв МВС та СБУ, Державної податкової адмiнiстрацiї, Державної митної служби, Державного комiтету у справах охорони державного кордону та iн.; на базi iснуючих автоматизованих розвiдувально-пошукових систем "Скорпiон" МВС України та "Фронт" СБУ забезпечити формування оперативної iнформацiї про терористичнi прояви в державi та iнших країнах, безпосереднє стеження та контроль за дiяльнiстю всiх органiзованих злочинних груп, у тому числі мiжнародного характеру та мiжнародних "дiлкiв" злочинного свiту, для розробки та передачi оперативної iнформацiї вiдповiдним службам зацiкавлених вiдомств i держав щодо запобiгання, розкриття та розслiдування цих проявiв та їх припинення.
Виходячи з вищезазначеного, конче потрібно зосередити зусилля Нацiонального бюро розслiдувань, Мiнiстерства внутрiшнiх справ та Служби безпеки України на вирiшеннi таких прiоритетних оперативно-тактичних завдань:
концентрацiї основних зусиль на розгортаннi оперативно-розшукової роботи в органах управлiння економiкою, а також в тих, на якi покладено функцiї фiнансової, банкiвської, зовнiшньоекономiчної дiяльностi, здiйснення приватизацiї, конверсiї, операцiї зi зброєю та наркотичними речовинами;
зосередження оперативно-розшукової роботи на викриттi серед органiзованих злочинних груп таких, що мають справжнi ознаки органiзованостi, насамперед, - корумпованi зв'язки з владними структурами, ведуть систематичну, заздалегідь спрямовану злочинну дiяльнiсть, вчиняють квалiфiкованi розкрадання та iншi злочини вiдносно державної власностi, корисливо-насильницькi напади з використанням зброї, вбивства, вимагання;
оперативного пошуку каналiв, форм, механiзмiв оберту та реалiзацiї коштiв поза банкiвським обiгом, перевiрки повноти реагування на первинну iнформацiю про такi факти;
запровадження контролю за цiльовим використанням бюджетних коштiв, кредитних ресурсiв та iноземних кредитiв, що надаються пiд гарантiю держави;
оперативної перевiрки фiнансової обгрунтованостi та правомiрностi утворення й функцiонування страхових, трастових компанiй, узагальнення причин i умов, що сприяли шахрайству в їх дiяльностi, та вжиття заходiв до їх усунення;
оперативно-тактичної розробки членiв організованих злочинних угруповань, якi займаються великомасштабним вивезенням товарних цiнностей за кордон, у тому числi у формах приватного експорту сировини, матерiалiв, продукцiї, яких гостро потребує народне господарство України, завдають збитки державi, з метою притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб, якi видають відповідні дозволи, а також iнiцiаторiв, посередникiв, розпорядникiв незалежно вiд статусу i рангу;
виявлення та взяття на оперативний облiк усiх фактiв неповернення валютних коштiв з-за кордону, розробки та здiйснення по кожному такому факту плану цiлеспрямованих оперативно-тактичних дiй, здiйснення систематичного контролю за цiєю роботою, використання додаткових нетрадицiйних форм стимулювання оперативних працiвникiв за одержання позитивних результатiв.
З метою правового забезпечення ефективної боротьби з органiзованою злочиннiстю потрiбно:
створити єдину законодавчу базу щодо боротьби з органiзованою злочиннiстю та корупцiєю, у тому числі чiтко визначити поняття i термiни, види злочинiв, квалiфiкуючi ознаки, обставини, що пiдвищують та пом'якшують вiдповiдальнiсть, удосконалити порядок збору i закрiплення доказiв;
вiдповiдно до вимог ст. 24 Конституцiї України переглянути всi нормативнi акти, якi встановлюють нерiвнiсть громадян України перед Законом, усунувши всілякi обмеження щодо певного кола осiб при проведеннi оперативно-розшукових заходiв та слiдчих дiй;
закрiпити в законодавствi порядок судового обмеження щодо володiння майном, мiсця проживання, членства в органiзацiях i повсякденної дiяльностi для осiб, які ранiше неодноразово були судимими та офiцiйно визнані соцiально небезпечними;
запровадити норму, згідно з якою вчинення злочину або корупційного діяння, за яке настає адміністративна відповідальність, є підставою для розірвання трудового договору (контракту);
встановити, що рiзного роду лiцензiї та державнi пiдряди можуть надаватися юридичним та фiзичним особам, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю, за умов вiдсутностi кримiнальних зв'язкiв i пiдтвердження надiйностi репутацiї;
ввести механiзм і судовий порядок превентивного арешту та конфiскацiї активiв будь-якої особи, якщо звичай її життя не вiдповiдає рiвню очевидних або

 
 

Цікаве

Загрузка...