WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Стратегія і тактика боротьби з організованою злочинністю та корупцією - Реферат

Стратегія і тактика боротьби з організованою злочинністю та корупцією - Реферат

вiдповiдностi до покладених на них прав.
Побудова демократичної i правової держави, корiннi зрушення у боротьбi зi злочиннiстю можливi лише при наявностi сильної та незалежної судової влади та ефективно дiючих правоохоронних органiв.
Одним з головних стовпiв демократичної, правової держави є незалежна судова система, яка гарантує громадянам захист їхнiх прав та свобод.
З цiєю метою необхiдно:
завершити розробку Концепцiї судово-правової реформи;
прискорити прийняття законiв України "Про судоустрiй", "Про статус суддiв", "Про квалiфiкацiйнi комiсiї суддiв", "Про суддiвське самоврядування", "Про виконавче провадження";
рекомендувати Верховному Суду України вивчити роль судiв у правозастосовчiй практицi стосовно законодавства, що регламентує боротьбу з органiзованою злочиннiстю та корупцiєю, дати роз'яснення щодо пiдвищення ефективностi судового процесу;
розробити та прийняти Кодекс етики суддiв;
у вiдповiдностi до законодавства органiзувати дiяльнiсть судової мiлiцiї.
Складна структура злочинних формувань, розподiл функцiй мiж членамиугруповань, активнi дiї по захисту свого середовища, проникнення у державнi, у тому числi правоохороннi органи, та масштаби їх прояву висунули новi пiдходи до тактики органiзацiї та оперативно-розшукової дiяльностi правоохоронних органiв, у першу чергу спецiальних пiдроздiлiв по боротьбі з органiзованою злочиннiстю та корупцiєю МВС i СБУ. Багато звичних форм роботи, контролю, а також тактики дiяльностi оперативних апаратiв стали непридатними для боротьби з органiзованою злочиннiстю та корупцiєю.
Виходячи з цього, необхiдно:
створити правову базу та органiзувати дiяльнiсть НБР;
провести реорганiзацiю МВС та СБУ у вiдповiдностi до Директиви Верховного Головнокомандувача Збройних сил України Л.Д.Кучми "Щодо скорочення чисельностi офiцерiв, прапорщикiв (мiчманiв) Збройних сил, правоохоронних органiв та iнших вiйськових формувань України" вiд 9 грудня 1997 р. № 1;
законодавчо закрiпити i розподiлити функцiї, повноваження та засоби оперативно-розшукового впливу мiж НБР, МВС та СБУ. Одночасно визначити коло питань, вирiшення яких пiдлягає обов'язковiй координацiї, у тому числi шляхом постiйної взаємодiї у створеннi єдиного iнформацiйного простору, паритетного використання iснуючих оперативно-технiчних можливостей кожного з вiдомств;
згідно з нормами Конституцiї реорганiзувати слiдчий апарат, у тому числi стосовно розслiдування злочинiв, скоєних органiзованими групами;
удосконалити управлiння i розвиток органiзацiйних структур оперативних пiдроздiлiв з урахуванням прiоритетних напрямкiв роботи з метою ефективного використання сил, засобiв i оперативно-розшукових заходiв у боротьбi з органiзованою злочиннiстю на базi нових досягнень науки i практики;
вiдпрацювати, враховуючи вiтчизняний та зарубiжний досвiд, чiтку методику глибоко законспірованого пiдбору, пiдготовки та застосування спiвробiтникiв апарату кримiнальної розвiдки в середовищi органiзованих злочинних угруповань;
створити у складi служб внутрiшньої безпеки правоохоронних органiв пiдроздiли контррозвiдки з метою нейтралiзацiї розвiдувальних дiй, якi проводять органiзованi угруповання щодо цих органiв на досить високому професiйному рiвнi;
забезпечити гнучке реагування на змiну стану та особливостей (загальнодержавних, мiжрегiональних та регiональних) дiяльностi органiзованих кримiнальних структур, у тому числi шляхом створення вiдповiдних мiжрегiональних спецпiдроздiлiв НБР, МВС i СБУ.
Необхідно розробити та впровадити нетрадицiйнi тактичнi прийоми до оперативно-розшукової дiяльності та процесу розкриття й розслiдування злочинiв, скоєних органiзованими групами шляхом:
а) суттєвого розширення об'єкту оперативної розробки та розслiдування, яким повинна бути піддана вся кримiнальна структура, економiчнi та iншi умови, що їй сприяють. У процесi оперативно-розшукових заходiв та розслiдування повинна здобуватись повна, всебічна iнформацiя та данi про економiчну, соцiальну i кримiногенну ситуацiю для визначення потенцiальних прибуткових джерел, якi представляють iнтерес для органiзованої злочинностi та моделювання систем злочинних зв'язкiв, якi складаються навколо цих джерел з урахуванням спецiалiзацiї професiйної злочинностi в регiонi i даних про потенцiйнi суб'єкти злочинної дiяльностi; осiб, котрi є органiзаторами злочинної групи, обставини, за яких вона виникла, які спонукали до цього, в якiй послiдовностi реалiзувався задум; структуру органiзованої злочинної групи, вiдносини мiж її учасниками, наявнiсть спецiалiзованих блокiв в органiзацiї, засоби конспiрацiї та прийоми зв'язку; злочинну дiяльнiсть, яка планувалася, напрямки цієї дiяльностi, яка фактично здiйснювалась, про вибрану тактику; конкретнi епiзоди злочинної дiяльностi, їх учасникiв, становище лiдерiв та iнших членiв угруповання у протиправнiй дiяльностi; спосiб (способи) скоєння злочинiв, про те, як вiн був вибраний або розроблений, з якого джерела була отримана iнформацiя про нього, у кого iз членiв угруповання був досвiд застосування цього способу. Це стосується i засобiв маскування злочинної дiяльностi; майно, грошi та цiнностi, якi нажитi злочинним шляхом, їх розподiл мiж членами злочинного угруповання, шляхи та способи їх "вiдмивання", наявнiсть загального майна, грошей, їх призначення, витрачання; переховування злочинного угруповання та його членiв у масштабах певної територiї; сходки авторитетiв злочинного угруповання, якi проводяться; способи залучення нових членiв у злочинну органiзацiю (групу), зв'язки з корумпованими елементами в державних та iнших структурах, склад групи прикриття, її дiяльнiсть, канали отримання розвiдувальної iнформацiї; зв'язки з працiвниками правоохоронних органiв, протиправнi намiри щодо їх спiвробiтникiв та iнших громадян; виконавцiв, їх всесторонню характеристику, факти ексцесу виконавця i реагування на них; осiб, якi вiдiйшли вiд злочинного угруповання, їх характеристику, реакцiю iнших на "вiдступництво"; особистi вiдносини мiж членами злочинного угруповання, конфлiкти, наявнiсть конкуренцiї за лiдерство; матерiально-технiчне оснащення, транспортнi засоби, озброєння, засоби зв'язку, конспiрацiї; iншi вiдомi угруповання, їх членiв i взаємовiдносини мiж ними;
б) перегляду оцiночних критерiїв результатiв роботи оперативних працiвникiв та слiдчих у бік якiсних показникiв і термiнiв ведення справ оперативного облiку та кримiнальних проваджень;
в) удосконалення структури оперативних служб спецпiдроздiлiв з метою чiткого розмежування стратегiчної та тактичної розвiдки. На пiдроздiли стратегічної розвiдки покласти питання накопичення, систематизацiї та аналiзу багаточисельної iнформацiї та

 
 

Цікаве

Загрузка...