WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Стратегія і тактика боротьби з організованою злочинністю та корупцією - Реферат

Стратегія і тактика боротьби з організованою злочинністю та корупцією - Реферат


на державному рiвнi законодавчо врегулювати проблему збереження банкiвської таємницi та доступу правоохоронних органiв до iнформацiї та документiв щодо фiнансово-господарської дiяльностi юридичних і фiзичних осiб;
розробити Положення про вiдкриття та функцiонування рахункiв банкiв-кореспондентiв, вiдкритих в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та гривнях (ЛОРО та НОСТРО рахункiв);
нормативно забезпечити можливiсть реалiзацiї та захисту прав власностi у постприватизацiйних процесах;
розробити новий проект Програми комплексного вирiшення питань щодо повернення в Україну валютних цiнностей, якi незаконно перебувають за її межами, яка враховувала б iстотнi змiни соцiально-економiчної ситуацiї i передбачала бiльш дiєвий механiзм для повернення валюти;
ввести iнститут страхуванняекспортно-iмпортних операцiй iз залученням до цiєї роботи як вiтчизняних, так й iноземних компанiй, з метою нормалiзацiї взаєморозрахункiв, пiдвищення вiрогiдностi повернення в Україну валютних коштiв;
розробити та запровадити економiко-правовi механiзми правомiрного реагування на порушення цивiлiзованих ринкових вiдносин (недобросовiсна конкуренцiя, фiнансова експансiя, бiржовi махiнацiї, примусовий розподiл ринку, зловживання монополiзмом, невиконання договiрних зобов'язань тощо), за вiдсутнiстю яких використовуються кримiнальнi засоби розв'язання конфлiктiв, у тому числi у формах органiзованої злочинностi i корупцiї.
Удосконалення повинно здiйснюватися на безумовному виконаннi законiв та дотриманнi державної дисциплiни посадовими особами органiв виконавчої влади як на центральному, так i на мiсцевому рiвнях з метою пiдвищення ефективностi правоохоронної дiяльностi в державi та забезпечення гарантування державою конституцiйних прав громадян шляхом:
прокурорського нагляду - розширення у вiдповiдностi з чинним законодавством представницьких функцiй i сфери його здiйснення, насамперед щодо вищих органiв управлiння економiкою, фiнансової системи, банкiв, зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, процесiв приватизацiї, корпоратизацiї, акцiонування, конверсiї тощо, а також стосовно додержання законностi в оперативно-розшуковiй та iншiй службовiй дiяльностi пiдроздiлiв МВС, НБР та СБ України;
фiнансового (бухгалтерського) та аудиторського контролю, насамперед:
змiцнення бухгалтерсько-ревiзiйної та бухгалтерсько-експертної служб, передусiм позавiдомчих, у тому числi за рахунок вiдрахування коштiв вiд сум виявлених ними збиткiв;
пiдвищення статусу та розширення повноважень Головного контрольно-ревiзiйного управлiння щодо проведення ревiзiй i перевiрок в органiзацiях, незалежно вiд форм власностi;
удосконалення системи бухгалтерського облiку (перш за все, стосовно забалансових рахункiв);
розширення застосування аудиторської оцiнки достовiрностi звiтiв державних i недержавних економiчних структур;
банкiвського контролю:
прискорення законодавчого визначення його суб'єктiв, їх повноважень, функцiй, форм i засобiв здiйснення контролю, вiдповiдальностi за неналежне виконання обов'язкiв;
спрямування контролю, перш за все на перевiрку легальностi джерел надходжень на банкiвськi рахунки, обгрунтованостi конвертацiї у банках грошової одиницi України у ВКВ i навпаки, правомiрностi клопотань щодо одержання лiцензiй на операцiї з iноземною валютою та здiйснення масштабних грошових операцiй фiзичними особами, а також на оцiнку вiдповiдностi загальнодержавним та суспiльним iнтересам практики кредитування;
утворення єдиної комп'ютерної мережi для електронного обiгу грошей, цiнних паперiв, iнших капiталiв та його контролю, визначення розмiрiв таких операцiй з урахуванням iнфляцiї;
упорядкування контролю за діяльністю небанківських фінансових установ;
податкового контролю:
розширення повноважень, форм i засобiв його здiйснення, у тому числi за рахунок оперативного пошуку, налагодження взаємодiї з банками, зарубiжними податковими структурами, комп'ютеризацiї таких перевiрок;
створення системи контролю за розглядом матеріалів документальних перевірок, в процесі яких виявлені порушення податкового законодавства та нормативно-правових актів;
митного контролю:
надання митним органам певних оперативно-розшукових функцiй з усiма необхiдними правами, обов'язками та вiдповiдальнiстю;
розробки i запровадження узгодженого з вiдповiдними органами спецiального оперативно-тактичного забезпечення для виконання їх доручень щодо перевiрки законностi перемiщення предметiв, речовин, валюти через митний кордон, здiйснення контролю за поставками наркотичних i психотропних засобiв, зброї та iнших предметiв;
прикордонного контролю:
з використанням технiчних та iнших засобiв надiйного прикриття прикордонними вiйськами усього державного кордону;
визнання Державного комiтету у справах охорони державного кордону України координатором дiй усiх державних органiв, що здiйснюють контроль за пiдтриманням режиму на державному кордонi та в прикордоннiй смузi (без втручання в їх дiї);
надання права прикордонним вiйськам забороняти в'їзд в Україну iноземним громадянам, а також виїзд громадян України, якi допустили порушення порядку перетинання кордону;
визначення урядом перелiку вiдкритих для заходу iноземних невiйськових суден рейдiв, портiв, iнших акваторiй, порядку взаємовiдносин суден з береговими службами;
визначення на державному рiвнi вимог, яким мають вiдповiдати пункти пропуску через державний кордон, забезпечення функцiонування останнiх та розмiщених у них державних контрольних служб вiдповiдно до вимог закону;
обмеження права Департаменту авiацiйного транспорту України на ввiз iноземних громадян (за винятком країн СНД) через аеропорти України, де не здiйснюється прикордонний контроль;
створення на українському узбережжi Чорного та Азовського морiв мережi спецiальних причальних пунктiв для приймання яхт i здiйснення прикордонно-митних вимог;
удосконалення державної реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi:
законодавче встановлення обов'язкiв таких суб'єктiв подавати iнформацiю про джерела статутних коштiв, якщо вони перевищують 10 тис. грн.;
стосовно усiх установ та органiв, на якi покладено обов'язки контролю за дотриманням органiзацiями i громадянами законодавства України:
вжиття всiх правових заходiв щодо усунення причин i умов, що породжують злочиннiсть;
забезпечення своєчасної передачi вiдповiдним спецiальним органам одержаних при здiйсненнi своїх функцiй вiдомостей, що можуть свiдчити про органiзовану злочинну дiяльнiсть;
неухильне виконання доручень правоохоронних органiв про проведення у межах своєї компетенцiї ревiзiй, перевiрок та iнших дiй у

 
 

Цікаве

Загрузка...