WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Стратегія і тактика боротьби з організованою злочинністю та корупцією - Реферат

Стратегія і тактика боротьби з організованою злочинністю та корупцією - Реферат

використовують своє службове становище в iнтересах органiзованих злочинних формувань, вчиняють корупцiйнi дiяння.
Ця система повинна включати в себе заходи щодо запобiгання, профiлактики та руйнування бази органiзованої злочинностi та корупцiї.
З цiєю метою необхiдно, по-перше, розробити методичнi рекомендацiї щодо технологiї розробки законiв та iнших нормативних актiв. Це дасть можливiсть забезпечити якiсть, об'єктивнiсть, обгрунтованiсть, узгодженiсть, виявлення позитивних i негативних наслiдкiв прийняття таких актiв, виключити волюнтаризм тасуб'єктивiзм. Цi рекомендацiї повиннi визначати практичний механiзм створення законодавчої бази в державi;
впровадити в практику залучення представникiв полiтичних та громадських органiзацiй до складу комiсiй з пiдготовки законопроектiв;
вивчити умови та причини латентної злочинностi та розробити заходи боротьби з нею;
здiйснити науково-кримiнологiчну експертизу всiх ранiше виданих нормативно-правових актiв; у разi виявлення їх недосконалостi, що сприяє та породжує скоєння злочинiв, пiдготувати пропозицiї щодо скасування цих актiв чи внесення до них вiдповiдних змiн;
постiйно здiйснювати кримiнологiчну експертизу всiх законопроектiв;
прискорити прийняття Закону України "Про профiлактику злочинностi", що надасть змогу визначити всi суб'єкти, якi беруть участь у цьому процесi, коло їх обов'язкiв та сферу дiяльностi;
розробити та прийняти Закон України "Про державний контроль в Україні";
органiзувати на державному рiвнi роботу щодо вiдстеження та аналiзу дiяльностi засобiв масової iнформацiї, соцiологiчних служб, книжкової та кiнопродукцiї, репертуару театрiв, кiнотеатрiв, програм розважальних закладiв, дiяльностi рiзних провiсникiв на предмет їх вiдповiдностi основам культури та суспiльної моралi, завданням протидiї органiзованiй злочинностi та її негативному впливу на населення.
По-друге, коли на етапi розробки законодавства та iнших заходiв неможливо повнiстю уникнути певної кримiналiзацiї суспiльних вiдносин, пропонується:
визначити органи, науковi заклади чи iншi iнститути, котрi будуть постiйно займатись прогнозуванням розвитку кримiногенної обстановки в масштабах держави, моделюванням нових видiв правопорушень, оцiнкою їх суспiльної небезпеки й виробленням вiдповiдних пропозицiй щодо їх попередження та внесення змiн до чинного законодавства;
постiйно розробляти новi органiзацiйно-тактичнi заходи правоохоронних органiв, склад та змiст необхiдної iнформацiї для розкриття i розслiдування можливих нових видiв злочинiв;
готувати ефективнi методики їх розкриття та профiлактики;
проводити вiдповiдну пiдготовку слiдчих та працiвникiв оперативних та iнформацiйно-аналiтичних служб;
проводити попереджувальну роботу у сферах дiяльностi, найбiльш вражених злочинними проявами, в яких можуть скоюватись новi види злочинiв;
органiзовувати проведення роз'яснювальної роботи серед осiб, якi потенцiйно можуть постраждати вiд скоєння нових видiв правопорушень.
Однiєю з негативних рис сучасного пiдходу до проблем органiзованої злочинностi та корупцiї слiд вiдмiтити їх трактовку як iзольованих, замкнутих суто у сферi дiяльностi правоохоронних органiв. Але органiзована злочиннiсть та корупцiя - складнi антисоцiальнi явища, значною мiрою породженi соцiально-економiчними умовами.
Низький рiвень матерiальної забезпеченостi населення, безробiття суттєво впливають на зростання злочинностi. Одночасно незадовiльнi економiко-правовi умови для цивiлiзованого розвитку легального бiзнесу теж призводять до кримiналiзацiї господарських структур.
Тому гострою виявилася потреба у здiйсненнi суттєвих соцiальних та економiчних перетворень, формуваннi ефективної нацiональної економiки як основи пiдвищення добробуту народу.
Рекомендується:
поставити пiд державний контроль окреслене рiзке майнове розшарування суспiльства, не допустити масової маргiналiзацiї населення. Передбачити як основні заходи боротьби зi злочиннiстю проведення соцiально-економiчних заходiв, спрямованих на змiну умов та способу життя безробiтних, у тому числi молодi, обездолених, жебракiв та iнших потенцiйно кримiногенних прошаркiв населення;
розробити та прийняти систему забезпечення економiчної безпеки вiд проявiв органiзованої злочинностi та корупцiї;
провести загальноекономiчну та фiнансову стабiлiзацiю за рахунок роздержавлення, демонополiзацiї, ринкового реформування, що має призвести до полiпшення загальної ситуацiї та звуження живильного середовища тiньової економiки;
у вiдповiдностi до Указу Президента України "Про усунення обмежень, що стримують розвиток пiдприємницької дiяльностi" вiд 3 лютого 1998 р. спростити процедуру реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, визначити єдиний орган реєстрацiї юридичних осiб та вжити заходiв щодо регулювання пiдприємництва. Разом з тим, розробити механiзм, який виключав би можливiсть створення фiктивних пiдприємницьких структур, у тому числi на пiдставних осiб, та використання сфальсифiкованих документiв, а також передбачав адмiнiстративну та кримiнальну вiдповiдальнiсть осiб, винних у цьому;
зберегти систему державного контролю за дiяльнiстю усiх суб'єктiв господарювання незалежно вiд форм власностi з питань, що зачiпають iнтереси суспiльства (сплата податкiв, пiдвищення дефiциту бюджету, зайнятiсть населення, пiдтримка науково-технiчного прогресу i т. iн.);
створити сприятливi умови для внутрiшнього iнвестування легальної економiки, у першу чергу для правового захисту iнвестицiй;
створити чiткий механiзм контролю за ефективним використанням державного майна;
перейти до реальних i можливих до виконання бюджетiв, що дозволить лiквiдувати ситуацiю дефiциту бюджетних коштiв, при якiй рiзко розширюється поле корупцiйних дiянь чиновникiв;
звести до мiнiмуму готiвковий обiг коштiв шляхом розширення сучасних електронних засобiв розрахункiв, впровадження сучасних форм звiтностi, якi дадуть змогу забезпечити чiткий контроль за грошовим обiгом;
розробити та впровадити дiєву систему економiчних засобiв контролю та запобiгання легалiзацiї - "вiдмиванню" - коштiв, здобутих злочинним шляхом;
прискорити розробку та прийняття законiв України "Про декларування майнового стану", "Про декларування доходiв", "Про рiєлторську дiяльнiсть", "Про кредит", що надасть можливiсть встановити цивiлiзований юридичний контроль за наданням права власностi та рухом капiталiв унiфiкацiї українського законодавства у вiдповiдностi до вимог мiжнародного права;
розробити та прийняти закони України "Про державну підтримку і правовий захист підприємництва", "Про фінансову відповідальність юридичних та фізичних осіб";

 
 

Цікаве

Загрузка...