WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Стратегія і тактика боротьби з організованою злочинністю та корупцією - Реферат

Стратегія і тактика боротьби з організованою злочинністю та корупцією - Реферат

би реалiзацiї демократичних принципiв нової Конституцiї, полiтичної та економiчної стабiльностi суспiльства.
З цiєю метою необхiдне:
подальше удосконалення виборчої системи, яка повинна об'єктивно вiдображати розклад полiтичних сил у суспiльствi, унеможливитиiснування полiтичного радикалiзму та передумов виникнення некерованих полiтичних конфлiктiв при створеннi законодавчого поля для боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю;
скасування депутатської недоторканностi народних депутатів України;
розроблення та прийняття у законодавчому порядку Кодексу поведiнки виборних представникiв, включаючи депутатiв, який передбачав би можливiсть перевiрки виборцями правомiрностi отримання прибуткiв та витрат їх обранцiв;
розроблення чiткого механiзму, який унеможливив би кримiналiзацiю полiтичного процесу;
створення дiйового механiзму виконання державних рiшень щодо боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю державними, судовими та правоохоронними органами;
пiдвищення рiвня довiри населення до полiтичної влади та правоохоронних органiв у спiльнiй боротьбi зi злочиннiстю;
запровадження практики щорiчних звiтiв Президента, Уряду України, керiвникiв правоохоронних органiв з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю у парламентi, з трансляцією виступiв по радiо i телебаченню;
запобiгання поширенню недостовiрної, перекрученої, перебiльшеної та провокацiйної iнформацiї засобами масової iнформацiї, яка стосується розмiрiв, розповсюдження органiзованої злочинностi, корупцiї та результатiв дiяльностi у справi боротьби з ними всiх державних та правоохоронних органiв.
Визначена в Конституцiї України схема вертикалi виконавчої влади - Президент України - Кабiнет Мiнiстрiв України - центральнi органи виконавчої влади - мiсцевi державнi адмiнiстрацiї - стає основою нового державного механiзму управлiння разом з органами мiсцевого самоврядування. У зв'язку з цим необхiдно законодавчо чiтко розподiлити повноваження та вiдповiдальнiсть цих структур, створити ефективний механiзм формування фiнансово-економiчної бази всiх рiвнiв управлiння. Потребують реформ центральнi органи державної влади, система територiального управлiння, вирiшення проблеми розвитку i вдосконалення державної служби та надання державних послуг.
Головним напрямком попередження та нейтралiзацiї соцiальних передумов органiзованої злочинностi та корупцiї є послiдовна демократизацiя всiх сфер суспiльного життя на шляху побудови проголошеної в Конституцiї України демократичної держави. Демократизацiя, вiдкритiсть влади, прозорiсть та зрозумiлiсть для населення державних та управлiнських рiшень - найважливiшi засоби протидiї органiзованiй злочинностi та корупцiї.
У напрямку вдосконалення дiяльностi управлiнського апарату рекомендується:
скоротити апарат, а також його повноваження у сферi дозвiльно-розпорядчих та вирiшувальних функцiй, насамперед з надання пiльг, переваг, лiцензiй, замiнивши такi повноваження контрольними щодо додержання норм, якi мають бути передбаченi у законах;
чiтко розмежувати функцiї прийняття рiшень, їх реалiзацiї та контролю за наданням послуг. Сумiщення цих функцiй в рядi випадкiв призводить до корупцiї або iнших неправомiрних дiй;
ввести вiдкритi конкурси для державних замовлень та закупок. Там, де це неможливо зробити, ввести жорсткi специфiкацiї i стандарти на продукцiю i послуги;
розглянути та уточнити компетенцiю, повноваження та вiдповiдальнiсть Мiнiстерства фiнансiв, Головного контрольно-ревiзiйного управлiння, Державної податкової служби, Нацiонального банку України, Державної митної служби, Держкомкордону, МВС України та iнших державних органiв, що здiйснюють контрольно-дозвiльнi функцiї стосовно населення, з роботи по запобiганню та протидiї органiзованiй злочиннiй дiяльностi i корупцiї;
проаналiзувати та визначити по кожнiй галузi господарства та управлiння, кожному етапу виробництва службовi дiї та рiшення, при здiйсненнi яких можливі прояви органiзованої злочинної дiяльностi та корупцiї, розробити певнi умови та процедури, що виключали б такi факти, передусiм детально регламентувати правила та стандарти прийняття розпорядчих, дозвiльних управлiнських рiшень, видачi населенню офiцiйних документiв, вирiшення iнших службових питань його обслуговування; довести цi стандарти, процедури, правила до населення;
розробити та прийняти Кодекс поведiнки державного службовця, Кодекс працiвника правоохоронних органiв, а також вiдповiднi дисциплiнарнi кодекси (устави) з визначенням у них порядку притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi, видiв i меж стягнень за службовi правопорушення, а також умов заохочення за етичну службову поведiнку;
встановити обмеження щодо зайняття посад в органах державної влади та мiсцевого самоврядування особами, якi були притягнутi до кримiнальної вiдповiдальностi або вчинили корупцiйнi правопорушення;
органiзувати суцiльну перевiрку у незалежному порядку законностi та обгрунтованостi створення недержавних органiзацiй (фiрм, фондiв, агенцiй тощо) стосовно здiйснення для населення за пiдвищену плату операцiй i процедур, виконання яких безкоштовно або за нижчу плату одночасно покладене на державнi установи, з'ясувати механiзми та причини бiльш швидкого i спрощеного виконання цих послуг недержавними органiзацiями, можливостi прихованої органiзованої злочинної дiяльностi та корупцiї;
розглянути питання про можливiсть створення банку даних щодо суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, причетних до фактiв органiзованої злочинної дiяльностi та корупцiї, з метою виключення можливостi їх участi у виконаннi державних замовлень i контрактiв;
полiпшити професiйну пiдготовку кадрiв службовцiв, у тому числi психолого-етичну переорiєнтацiю їх на служiння суспiльству, розширити межi конкурсного та контрактного порядку прийняття на державну службу, службового атестування;
розробити систему пiдзвiтностi державних службовцiв суспiльству;
обмежити час перебування на посадах високого рангу, ввести по них ротацiї;
розробити найближчим часом особливий порядок здiйснення банкiвських та майнових операцiй певного розмiру службовими особами високого рангу;
створити в структурах апарату державної влади та управлiння, починаючи з найвищих, та в органах мiсцевого самоврядування спецiальнi пiдроздiли по етицi та контролю за джерелами доходiв службових осiб;
розширити межi застосування та функцiї iнституту офiцерiв дiючого резерву правоохоронних органiв в структурах законодавчої та виконавчої влади, зорiєнтувавши спiвробiтникiв на проведення оперативно-розшукової i розвiдувальної роботи з метою отримання iнформацiї про посадових осiб, якi

 
 

Цікаве

Загрузка...