WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціально-кримінологічна характеристика "п'ятої влади" - Реферат

Соціально-кримінологічна характеристика "п'ятої влади" - Реферат

пов'язана з економiчною i соцiальною безпекою України i потребує як економiчного, так i соцiальногодержавного врегулювання.
Серед основних чинникiв i умов, якi визначають надзвичайне зростання обсягiв тiньової економiки на сучасному етапi розвитку держави, можна назвати:
- соцiально-економiчну кризу в країнi, непослiдовнiсть економiчних i соцiальних реформ;
- неврегульованiсть суспiльно-економiчних вiдносин;
- недосконалiсть фiскальної полiтику держави;
- вiдсутнiсть стабiльного законодавства, яке регламентувало б економiчну дiяльнiсть; серйознi прогалини в чинному законодавствi;
- небезпечний рiвень корумпованостi державних службовцiв;
- "бартеризацiя" взаєморозрахункiв мiж суб'єктами господарювання.
Цi чинники пов'язанi мiж собою, тiсно взаємодiють i зумовлюють один одного. Тiньова економiка призводить до появи "тiньової" психологiї, iдеологiї i навпаки. Тому головнi зусилля мають бути спрямованi не на спроби найбiльш точного обрахування обсягiв тiньової економiки, а на усунення причин i умов надзвичайного її поширення, оскiльки держава пiдiйшла до межi, за якою при подальшiй загальнiй "тiнiзацiї" економiки та посиленнi ролi корумпованих елементiв i кримiнальних структур може втратити важелi реального впливу на ситуацiю. Тобто, iснує реальна загроза економiчнiй, а отже i нацiональнiй безпецi України.
Тiньова економiка становить основу неправового механiзму перерозподiлу суспiльства, хабарництва i корупцiї у державних структурах, сплетення пiдприємницьких структур з прошарком суто наркозлочинного походження. Слiд вiдмiтити i такий соцiальний аспект, як все зростаючий приплив молодi до неформальної економiки.
Вiдсутнiсть впевненостi в гарантії захисту з боку правоохоронних органів пiдштовхує навiть законослухняних пiдприємцiв до рук злочинних угруповань з наступним укладанням "довгострокової угоди", яка стає звичайним iнструментом здiйснення платежiв i усунення конкурентiв. Розповсюджуються шахрайства, нав'язуються силовi методи вирiшення економiчних питань, конкуренцiї аж до фiзичної розправи з небажаними партнерами, посилюється консолiдацiя злочинних угруповань, зокрема тих, що дiють в економiчнiй сферi, iде жорстока, без перебiльшення замiшана на кровi, боротьба за перерозподiл сфер впливу. Для досягнення своєї мети кримiналiтет не нехтує нiчим. Понад 90 % вбивств на замовлення має саме тiньовий економiчний пiдтекст.
Протягом останніх 5-7 років проблеми криміналізації влади, економіки, суспільства широко обговорюються юристами, соціологами, політиками, економістами. Вони є також об'єктом всебічного публічного розголосу, спроби її вирішити переважно носять абстрактно-теоретичний або суто публіцистичний характер, оскільки з цієї теми проведено лише кілька цільових наукових розробок. Бракує достовірних і достатньо показових емпіричних даних, які б дозволили отримати більш повне наукове уявлення такого феномену. Проте, не зважаючи на існуючі істотні прогалини, вже сьогодні можна робити відносно об'єктивні висновки про те, що таке "п'ята влада", який її кримінальний зміст та ознаки.
Для України, яка переживає глибинну соціально-економічну трансформацію і об'єктивно ослаблена реформаторськими перетвореннями, надзвичайно важливою стала проблема "п'ятої влади" та поширення її впливу на всі сфери суспільного життя, особливо на економічну.
Феномен появи "п'ятої влади" значною мірою пов'язаний з невідповідністю чинного законодавства новим економічним відносинам, що склалися в суспільстві, значним зниженням державного контролю за розвитком різних сфер суспільства. Держава та її правоохоронні органи не змогли своєчасно й правильно оцінити загрозу постійно зростаючого тиску організованого криміналітету на всі ланки державного керівництва суспільством, намагання з його боку створити найбільш сприятливі умови для свого збагачення і взяти під контроль саму державну владу, в тому числі й на найвищому рівні.
Маючи можливість через свої структури впливати на діяльність суб'єктів економічних відносин, організовані злочинні угруповання привласнюють право виконувати функції, аналогічні функціям органів державного управління, створюють альтернативну судову систему у вигляді неформальних арбітражів та третейських судів. Тим самим вони отримують змогу здійснювати певну економічну політику, впливати на процес виробництва та розподілу суспільного продукту. Ці угруповання, протидіючі органам державного управління та судочинства, об'єктивно зацікавлені в підкоренні їх своєму впливові через корумпованих посадових осіб.
Таким чином створюється альтернативна система суспільних відносин, у якій організовані злочинні угруповання збагачуються не тільки за рахунок скоєння традиційних злочинів, а й, використовуючи своє становище "владних" структур, забезпечують альтернативне державному регулювання суспільних відносин, тобто використовують на свою користь можливість впливу на діяльність того чи іншого підприємця або групи підприємців, державного службовця і навіть державні структури, спрямовуючи їх діяльність у вигідному для себе напрямку, штучно створюючи сприятливі або несприятливі умови для їх діяльності.
Форми, якими злочинні організації здійснюють вплив на всі сфери життя суспільства, та результати цього впливу дають підстави для дослідження природи цього явища саме через призму прояву фактично владних повноважень суб'єктів такого впливу.
Повноваження, про які йдеться, можуть виникати тільки за умов існування в суспільстві певного регулятивного механізму, альтернативного механiзму державного регулювання, який базується на наявності специфічних норм поведінки соціальних суб'єктів, що сприймаються частиною суспільства такими, виконання яких є обов'язковим.
Вивчення процесів, пов`язаних з існуванням такого явища, як "п'ята влада", дає підстави вважати, що "п'ята влада" - це нова якість організованої злочинності, особливе соціальне явище, що має тільки кримінальні наслідки свого існування. Її треба розглядати як систему соціальних зв'язків та відносин, що склалися з приводу одержання та розподілу незаконного (з точки зору права) прибутку, тобто як явище, насамперед, соціально-економічне. Особливістю цієї системи соціальних відносин є те, що вона існує паралельно з соціально-економічною системою, пануючою у суспільстві, нiби в її тіні. Таким чином, поняття "п'ята влада" можна сформулювати як систему організованих кримінальних структур, спроможних шляхом економічного примусу, терору та вбивств, шантажу, розтління та розладу моралі в суспільстві впливати на економічні, політичні та соціальні інститути держави.
Одержавлення "п'ятої влади" передбачає:
бідування більшості народу, розруху в економіці, гострий дефіцит усього життєво необхідного, соціальну прострацію населення;
викачування у населення усіх фінансових збережень, матеріальних цінностей за рахунок монопольно високих цін на все, що забезпечує виживання;
інтенсивне втягування широких верств населення у тіньову

 
 

Цікаве

Загрузка...