WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціально-кримінологічна характеристика "п'ятої влади" - Реферат

Соціально-кримінологічна характеристика "п'ятої влади" - Реферат

останнім часом найчастіше називалися "вибивання" боргів, кредитів, постачання тазбут наркотиків, вбивства на замовлення.
В останнi роки зафiксованi новi, дуже небезпечнi, рiзновиди умисних вбивств, зокрема терористичні прояви та вбивства на "замовлення". Якщо у 1991 р. було виявлено 70 проявiв терористичного характеру, то у 1995 р. - понад 180. Така ж ситуацiя i з вбивствами "на замовлення". У 1993 р. їх було зареєстровано 87, а у 1995 - 210, що у 2,4 рази бiльше, 1996 - понад 100. Протягом 1997 року кiлькiсть зареєстрованих вбивств на "замовлення" зменшилась до 28 випадкiв. Серед мотивiв вбивств найчастiше вiдмiчається вiдкрита боротьба за розподiл сфер впливу мiж комерцiйними структурами та злочинними угрупованнями, помста рекетирiв, переслiдування кредиторiв, лiквiдацiя свiдкiв.
Особливу занепокоєнiсть викликає рiзке зростання фактiв бандитизму. Якщо у 1992 роцi їх було зареєстровано лише 2, то вже у 1995 р. - 57, у 1996 р. - 93, а за 1997 р. - 110.
В Українi кожнi пiвтори доби лунає кримiнальний вибух. За 1997 рiк iз застосуванням зброї, бойових припасiв та вибухiвки вчинено 317 вбивств i 62 особам нанесено тяжкi тiлеснi ушкодження.
Окрім "еліти криміналітету", жертвами вбивств "на замовлення" все частіше стають державнi службовцi, керiвники державних владних структур, представники рiзних полiтичних партiй та рухiв, одинокі, престарілі, психічно хворі та інші прошарки соціально незахищених людей на грунті приватизації квартир, спадкоємництва. В результатi злочинних дiй протягом 1996 р. вбито 286 осiб, iз них - 40 керiвникiв державного сектору, 122 керiвники та пiдприємцi приватних структур, 116 лiдерiв та активних членiв злочинних угруповань, 65 особам завданi поранення рiзного ступеня тяжкостi.
Однiєю з найбiльш важливих проблем розвитку кримiногенної ситуацiї в Українi є постiйне i стрiмке зростання кiлькостi злочинiв, пов'язаних з виготовленням, придбанням, збереженням, перевезенням, пересилкою або збутом наркотичних засобiв. За перiод з 1988 по 1996 рр. їх кiлькiсть збiльшилась майже в 16 разiв i склала 38 002 злочини. Вiдбувається процес створення ринку наркотикiв з усiма характерними ознаками - споживачами, iнфраструктурою виробництва, перевезенням та збутом. За 1997 рiк органами внутрiшнiх справ України виявлено 38,1 тис. злочинiв, які пов'язані з наркотиками. Лише у червнi 1997 р. у злочинцiв вилучено 3 млн 700 тис. доз синтетичного засобу "Екстезi", вартiсть якого на "чорному" ринку перевищує 74 млн дол. США.
Злочини, що пов`язані з протиправним обігом наркотиків, сьогодні скоюються переважно організованими групами, діяльність яких охоплює більшість регіонів України. Учасники цих угруповань спроможні проникати навіть у такі відносно ізольовані структури, як армія, заклади освіти тощо. Збiльшується обсяг наркотичних речовин, що постачаються в Україну з-за кордону. Цьому сприяють також зв'язки, що встановилися мiж вiтчизняними та зарубiжними злочинними угрупованнями, які займаються збутом наркотичних засобiв, наближеність України як до азiатських країн-виробникiв, так i до європейського ринку збуту. Зазнала негативних змiн й iнфраструктура кримiногенної обстановки у сферi боротьби з незаконним обiгом наркотикiв. Вiдмiнною її ознакою стала експансiя мiжнародного наркобiзнесу на територiю України. Вона виявляється в перетвореннi українського транзитного шляху на додатковий простiр для торгiвлi контрабандними наркотиками. Героїн та кокаїн стали звичними у середовищi наркоманiв. За останнi роки з незаконного обiгу вилучено понад 10 кг героїну та кокаїну, понад 40 кг амфiтамiнiв iноземного виробництва, лiквiдовано вісім каналiв їх контрабандного проникнення на територiю України. Негативним є фактор втрати внаслiдок цього належного державного контролю за пiдприємствами, якi виготовляють психотропнi та лiкарськi препарати.
Перш, ніж зробити спробу охарактеризувати правову сутність організованої злочинності, доцільно сформувати деякі робочі визначення та категорії, пов'язані з предметом цього дослідження. Передусім, варто звернути увагу на слушне посилання, яке маємо у "Логіці" Гегеля, про те, що кожній суспільній системі властиві свої, лише їй притаманні якості злочинності, і, відповідно, міра її оцінки.
Експерти ООН відзначають, що уніфіковане визначення організованої злочинності ще не розроблене, але пропонують під організованою злочинністю розуміти відносно велику групу стійких злочинних утворень, які займаються злочинною діяльністю в корисливих цілях і створюють систему захисту від соціального контролю з використанням таких протизаконних засобів, як насильство, залякування, корупція та розкрадання у великих розмірах.
Організована злочинність, на нашу думку, є соціальним явищем, що характеризується створенням згуртованого кримінального середовища в державі, регіонах, сферах суспільного життя. Його структури мають розгалужену, але чітку систему внутрішньої організації, управління, зовнішніх зв'язків, захисту, кримінальна діяльність яких спрямована на досягнення корисливих цілей.
Організована злочинність як більш досконала форма прояву сучасної злочинної діяльності не може існувати без відповідних організаційних структур, утворень, що формуються в процесі кримінальної діяльності і пристосовуються до економічних, соціальних, політичних умов держави. Тому суб'єктом організованої злочинності є стійке злочинне угруповання з ієрархічною структурою, яке для досягнення корисливих цілей проникає у структури влади, правоохоронні органи, галузеві органи управління та інші державні інститути.
Тіньова економіка - протиправна економічна діяльність, прихована від обліку і контролю суспільства. За сучасних ринкових умов вона трансформувалася на деформовані економічні відносини, які часто не знаходять відображення у законодавстві, і тому не визнаються правопорушеннями.
Сьогоднi в Українi, по сутi, iснує двi економiки - офiцiйна (легальна) i неофiцiйна (тiньова). Тiньова складова економiчної системи держави перейшла допустиму межу. Вона як за розмiром, так i за своїми можливостями здiйснює значний вплив на всi сфери життя в державi, в тому числi й на полiтичну.
Тiньова економiка стала небезпечним фактором для прогресивного економiчного й полiтичного розвитку України.
Ця небезпека посилюється тим, що у сферi тiньової економiки превалює так звана кримiнальна складова.
За оцiнками Нацiонального банку України поза контролем банкiв знаходиться в обiгу 4,8 млрд грн, що складає майже половину грошової маси. Це є одним з показникiв "тiнiзацiї" економiки України. Грошi, якi знаходяться в обiгу поза банками, обслуговують товарообiг, що не оподатковується, тобто - тiньову економiку.
За пiдрахунками фахiвцiв, до 50 % фiнансового капiталу в Українi має "тiньове" походження, а неофiцiйний внутрiшнiй валютний обiг (поза банками) становить близько 10 млрд дол. США. Розвиток тiньової економiки є надзвичайно складною та великомасштабною проблемою перехiдного перiоду. Ця проблема

 
 

Цікаве

Загрузка...