WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціально-кримінологічна характеристика "п'ятої влади" - Реферат

Соціально-кримінологічна характеристика "п'ятої влади" - Реферат

питань про власнiсть, недостатнiй контроль зазаконнiстю походження капiталу, який використовується в ходi приватизацiї, розбалансованiсть фiнансово-кредитної системи, недосконалiсть системи оподаткування та iн. Найбiльш кримiногенними залишаються сфери вiдносин у банкiвськiй, кредитно-фiнансовiй системах, зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi, а також процес приватизацiї, паливно-енергетичний та аграрно-промисловий комплекси, транспорт.
Предметами злочинних посягань все бiльше стають кредитнi кошти юридичних i фiзичних осiб, товарно-матерiальнi цiнностi, промисловi товари, сiльськогосподарська продукцiя, енергоносiї, сировина, метали, продукцiя хiмiчної промисловостi. Протягом останнiх шести рокiв загальна кiлькiсть виявлених у сферi економiки злочинiв збiльшилась на 69,5 % (з 36,8 тис. у 1992 р. до 62,4 тис. - у 1997 р.), в т.ч. розкрадань на - 44 % (8996 - 12957), з них у великих та особливо великих розмірах - у 3,2 рази (1898 - 6013), незаконної торговельної дiяльностi - у 8,7 рази (451 - 3925), фальшивомонетництва - у 2,4 рази (1507 - 3646), хабарництва - в 2,4 рази (988 - 2216). Особливо iнтенсивне зростання кiлькостi виявлених злочинiв у сферi економiки спостерiгалося у 1993-1995 р. (плюс 18,4 % щорiчно). У 1996 роцi показник кiлькостi виявлених злочинiв залишився майже на рiвнi попереднього року, а протягом 1997 року вiн зрiс на 2,2 %. Цi фактори вiдображають не тiльки активiзацiю зусиль служби по боротьбi з економiчною злочиннiстю, але й об'єктивний процес зростання злочинних посягань економiчного характеру.
Спостерiгається стрiмка кримiналiзацiя всiх галузей економiки. В системi Мiністерства транспорту, зокрема Укрзалiзницi, морського, авiацiйного та автомобiльного транспорту, масового характеру набули розкрадання вантажiв, колективного майна, непоодинокi службовi зловживання, процвiтає корупцiя.
Лише у 1996 роцi правопорушення скоїли 70 тис. працiвникiв транспорту. У сферi економiчної дiяльностi виявлено бiльше 4 тис. злочинiв. Загальнi збитки на пiдприємствах галузi склали 8 млн грн.
Викрито 58 посадових злочинiв, у тому числi 36 хабарництв. За хабарi розбазарюється державне майно, транспортнi засоби.
У 1997 роцi викрито бiльше 500 корисливих злочинiв, в тому числi пов'язаних з корупцiєю.
Тiльки у трьох портах (Одеському, Iллiчiвському та Iзмаїльському) виявлено понад 50 тис. т прихованих товарiв, 3155 контейнерiв з продуктами, бiля 24 тис. комерцiйних вантажiв, значна частина з яких стала непридатною до використання.
На залiзницях знайшли притулок i прикриття понад дві тисячи комерцiйних структур, кожна друга з них - функцiонально не пов'язана iз залiзничним транспортом. Бiльшiсть таких фiрм не сплачує податкiв та iнших платежiв до бюджету.
Розкрадання матерiальних цiнностей стало буденним явищем на пiдприємствах Мiністерства вугільної промисловості, Мiністерства промислової політики, агропромислового комплексу та iнших галузей.
Останнiм часом збiльшилась кількість вчинення шахрайств з фiнансовими ресурсами. Якщо у 1995 роцi їх було виявлено 517, у 1996 р. - 1167, то за дев'ять мiсяцiв 1997 р. - 1534. У минулому роцi виявлено понад 4,6 тис. злочинiв у паливно-енергетичному комплексi, 3,9 тис. - у фiнансово-кредитнiй системi та банкiвських установах, 859 злочинiв, пов'язаних iз зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю, 880, - з процесом приватизацiї. Протягом 1997 року вiдбувався сплеск злочинних проявiв у фiнансово-кредитнiй сферi - 6227 злочинiв, з них у банкiвськiй - 4687, у зовнiшньоекономiчнiй сферi - 1245 та у сфері приватизацiї - 2023.
Якщо на ці явища своєчасно не вплинути ефективними засобами законодавчого, правоохоронного характеру, то вони можуть набути стійкої тенденції до загострення. За даними оперативної iнформацiї, слідчої та судової практики сьогодні викриваються переважно тільки безпосередні виконавці організованих злочинів. Ядро ж злочинних угруповань лишається поза досяжністю закону.
Лiдери та авторитети злочинних угруповань, змiнюючи тактику протиправних дiй, переходять вiд безпосереднього вимагання i насильницьких дiй до завуальованої, а нерiдко й легальної участi в дiяльностi комерцiйних структур, стають спiвзасновниками фiрм, банкiв, страхових компанiй тощо. Чiтким є прагнення кримiналiтету встановити контроль над базовими галузями господарства країни. Ця дiяльнiсть супроводжується бiльш тiсною консолiдацiєю в розподiлi сфер впливу, контролем тiньових доходiв, входженням до стiйких мiжрегiональних i мiжнародних кримiнальних структур.
Злочиннi формування використовують окремi фiрми для пiдтримки вигiдних для них форм дiяльностi у власних iнтересах заради отримання в Українi дешевої сировини i товарiв, завоювання нових ринкiв збуту.
З цим явищем тiсно пов'язана поява своєрiдних економiчних мутантiв, представлених корумпованими структурами, чиновниками, полiтичними спекулянтами, iнтереси яких є далекими вiд становлення Української держави. Є пiдстави стверджувати, що на поверхню суспiльного життя вийшло i таке явище, як боротьба пiдтриманих солiдним брудним капiталом корпоративних груп i кланiв iз легальною владою. Такi групи намагаються контролювати не тiльки бiзнесовi структури, але й завойовувати полiтичний простiр - формується i змiцнюється своєрiдна кримiналiзована економiчна елiта, яка прагне влади.
Органiзована злочиннiсть активно вишукує вiдповiдальних посадових осiб, якi б захищали її iнтереси щодо функціонування тiньової економiки та вiдмивання незаконно здобутих коштiв, створення iмiджу серед громадськостi.
Соціально-політичні зміни, що відбуваються протягом останніх років у державах Співдружності й в Україні зокрема (наприклад, падіння "залізної завіси", посилена міграція, прозорість кордонів і т. ін.), безпосередньо вплинули і на міжнародний характер організованої злочинності. У зв'язку з цим варто виділити два напрямки цього різновиду організованої злочинності:
- прагнення закордонних злочинних формувань до розширення своїх сфер впливу за рахунок проникнення в Україну;
- використання організованими злочинними угрупованнями в Україні та в інших країнах СНД зарубіжного кримінального досвіду, ввезених з-за кордону технічних засобів та валютних коштів, методів скоєння злочинів та захисту своєї діяльності.
Поширюються з використанням міжнародних зв'язків взаємні нелегальні поставки товарів та послуг, перекази цінностей, валюти і грошових коштів за кордон членами організованих угруповань, які мають наміри поїхати з України.
Незважаючи на вжиті Урядом України заходи щодо повернення валюти вітчизняних підприємств, що є на рахунках в іноземних банках, цей процес відбувається надто повільно, хоча він може бути прискореним, оскільки за підприємствами стоять конкретні посадові особи.
Обов'язковими атрибутами сучасної організованої злочинності стають корупція, рекет, вбивства на замовлення. Корупція, на нашу думку, є не стільки кримінологічною та правовою проблемою, скільки соціально-політичною. Вона містить у собі величезну

 
 

Цікаве

Загрузка...