WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціально-кримінологічна характеристика "п'ятої влади" - Реферат

Соціально-кримінологічна характеристика "п'ятої влади" - Реферат

антисуспільство зі своїм господарством, законами, вельми скорим судом, члени якого не тільки виживають, але й досягають життєвого успіху і добробуту, недоступного законослухняним громадянам.
Подальше поширення впливу "п'ятої влади" на сфери суспiльного життя у майбутньому може призвести до такихнайнебезпечнiших наслiдкiв, як:
суттєве ускладнення проведення економiчних i соцiальних реформ в Українi та їх пiдрив;
вiрогiдність полiтичної дестабiлiзацiї в Українi;
перетворення України на кримiнально-кланову або тоталiтарну державу;
кооперування з мафiозно-злочинними угрупованнями сусiднiх країн та транснацiональними наркосиндикатами.
Вирiшення проблеми зупинення подальшої кримiналiзацiї життєво важливих складових реформування суспiльства та державотворення є одним з основних напрямкiв полiтики нацiональної безпеки України. Подолання причин та умов, якi сприяють поширенню проявiв органiзованої злочинностi, потребує реалiзацiї комплексу взаємопов'язаних заходiв полiтичного, економiчного, соцiального та правового характеру. У зв'язку з прийняттям Конституцiї України та з метою забезпечення неухильного запровадження в життя всiх її положень необхідно привести у вiдповiднiсть до неї існуючу нормативно-правову базу, розробити та впровадити систему державного контролю за дiяльнiстю усiх суб'єктiв господарювання незалежно вiд форм власностi, яка дала б змогу своєчасно попереджувати або в стислi строки виявляти порушення законiв в дiяльностi будь-якої пiдприємницької структури, посадової особи; вiдслiдковувати мiжрегiональнi зв'язки кримiнальних структур у виробничiй, кредитно-фiнансовiй i банкiвськiй сферах представниками всiх гiлок влади, полiтичних партiй, депутатським корпусом тощо.
З метою спрощення i пiдвищення ефективностi управлiння конче потрібно здiйснити структурне реформування органiв виконавчої влади з поступовим переходом вiд галузевого до функцiонального принципу побудови мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади.
Для запобiгання та викриття проявiв органiзованої злочинностi, посилення державного контролю вважаємо за доцільне прискорити пiдготовку та розгляд Верховною Радою України проектiв законiв про профiлактику злочинностi; про участь громадськостi в охоронi громадського порядку i державного кордону; про Нацiональне бюро розслiдувань України; про посилення боротьби з терористичними проявами та iншими небезпечними злочинами; про зброю; про мiграцiю; про боротьбу з вiдмиванням грошових коштiв нажитих злочинним шляхом; про реформування вiдносин у сферi торгiвлi; про декларування доходiв фiзичними особами; про виконавче провадження i про державну виконавчу службу; про народний контроль; Кримiнального, Кримiнально-процесуального, Кримiнально-виконавчого, Цивiльного кодексiв України, передбачивши iнститут правової вiдповiдальностi юридичних осiб.
З метою подолання економiчної кризи необхiдна спiльна робота законодавчої та виконавчої гiлок влади - Верховної Ради та Кабiнету Мiнiстрiв - з питань розробки чiткого, поетапного, послiдовного комплексу рiшучих заходiв державного регулювання основних товаро-фiнансових потокiв i соцiально справедливого розподiлу нацiонального доходу.
З метою погашення заборгованостi по виплатi заробiтної платнi рекомендуємо запровадити механiзм майнової вiдповiдальностi пiдприємств, якi заборгували своїм працiвникам iз звiльненням з посад їх керiвникiв, аукцiонного продажу лiквiдних фондiв та валютних ресурсiв таких пiдприємств з виплатою виручених коштiв людям.
Для оживлення внутрiшнього ринку та розширення каналiв нормального грошового та кредитного обiгу необхідно законодавчо вирiшити питання щодо поступового обмеження бартерних операцiй, суспiльного i державного контролю за дiяльнiстю усiх суб'єктiв господарювання незалежно вiд форм власностi; збiльшити обсяги кредитування пiдприємств та фiнансової пiдтримки ефективних економiчних проектiв; посилити бюджетну дисциплiну з боку пiдприємств та держави як за витрачанням державних коштiв, так i за надходженням платежiв до бюджету; переглянути iснуючу систему контролю за дiяльнiстю комерцiйних банкiв з цiльового використання централiзованих кредитiв та своєчасного їх поверненням, зробити її бiльш жорсткою та ефективною; правоохоронним i контролюючим органам здiйснювати спiльнi заходи щодо перевiрки: фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств i установ, якi мають значну заборгованiсть перед бюджетом i оголосили себе банкрутами; своєчасностi проходження податкових та iнших платежiв у комерцiйних банках та їх фiлiях; дiяльностi пiдприємницьких структур, якi займаються переведенням безготiвкових коштiв у готiвку та її конвертацiєю в iноземну валюту.
Необхідно розробити й запровадити програми жорсткого режиму економiї, особливо енергоносiїв: газу, електроенергiї, палива тощо; призупинення та поступового обмеження "тiнiзацiї" економiки; боротьби з нелегальною мiграцiєю, з латентною злочиннiстю; розробити i запровадити Концепцiю боротьби з корупцiєю на 1998-2005 рр.; вiдпрацювати механiзми ефективної взаємодії, узгодженого виконання спільних завдань силових структур, місцевих органів влади, галузевих міністерств і відомств у боротьбі з організованою злочинністю; активізації та підвищення результативності оперативної діяльності з викриття злочинних угруповань, корумпованих зв'язків з кримінальними структурами вищих посадових осіб, створення належних умов роботи оперативним та слідчим апаратам, посилення персональної відповідальності кожної посадової особи в державі за виконання своїх службових обов'язків.
На наш погляд необхідно спрямовувати зусилля держави на виправлення соціальних деформацій у формуванні доходів різних верств населення, подолання бідності, регулювання трудових ресурсів, сприяння продуктивній зайнятості та скорочення прихованого безробіття; концептуально визначити та реалізувати засади культурного та духовного розвитку суспільства, включаючи освітні, молодіжні та інші відповідні державні програми; створити Державну торговельну інспекцію з функціями контролю за торговельною діяльністю суб'єктів всіх форм власності, забезпечивши належну реєстрацію підприємств торгівлі та додержання ними норм сертифікації; Єдиний автоматизований банк даних про викриті кримінальні прояви, пов'язані з організованою злочинністю, порушенням антимонопольного, податкового, фінансового законодавства, прав споживачів, у сфері ліцензування, квотування, експортно-імпортних операцій, митних правил тощо.
Зазначені заходи не є вичерпними, вони мають бути доповненими з урахуванням пропозицій міністерств та відомств, членів Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, рішень урядових комісій, які працюють з цих напрямів.
1 Закон i бiзнес, - 1998. - 28 січ.
2 Бизнес. - 1997. - № 4. - С. 21.
3 Голос України. - 1997. - 20.бер. - С. 2.

 
 

Цікаве

Загрузка...