WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціально-кримінологічна характеристика "п'ятої влади" - Реферат

Соціально-кримінологічна характеристика "п'ятої влади" - Реферат

скуповували за безціньчерез свої корумповані зв'язки товарно-матеріальні цінності, вироблені в державному секторі економіки.
Після чергового витка інфляції скуплені злочинцями товарно-матеріальні цінності були реалізовані населенню та держпідприємствам за цінами, що в сотні разів перевищували ціни скупки. За рахунок цього ними було накопичено величезні кошти.
Великої шкоди нашій державі з початку 90-х рр. почали завдавати розкрадання, пов`язані із привласненням кредитів. Часто-густо після отримання позички боржник перетворював її на готівку чи матеріалізовував через конвертацію у ВКВ або придбання товарів, на деякий час ліквідував своє підприємство і зникав, а згодом реєстрував нове, але вже за іншими реквізитами.
За сучасних умов переходу економіки України до ринку, що характеризуються обвальною капіталізацією суспільства, спостерігається різке зростання злочинності, зміна її структури. На фоні "первинних цінностей" ринкового суспільства (легалізація джерел доходів, свобода підприємництва, обмеженість державного контролю і впливу на діяльність суб'єктів комерційних структур, майнове розшарування суспільства на багатих і бідних, збагачення за будь-яку ціну) зародилися такі негативні явища, як розчарування більшості населення у майбутньому, зневіра щодо спроможності влади захистити людей від натиску злочинності, деградація і розлад моральних норм поведінки, агресивність тощо.
Криміналізація буденної свідомості суспільства, встановлення спотвореної шкали цінностей сформували психологію уседозволеності, наживи й розбійницько-насильницького ставлення до національних багатств України, що набуло особливо загрозливої форми серед державних службовців, які дістали можливість безконтрольно розпоряджатися державною власністю.
За висновками кримінологічних досліджень, поширення злочинності не дає підстав для оптимістичної оцінки перспектив розвитку криміногенної обстановки. Протягом останнiх двох десятиліть загальна кiлькiсть зареєстрованих злочинiв зросла майже у 4,5 рази (з 144,3 тис. у 1974 р. до 641,8 тис. - у 1995 р.). У 1996 р. дещо уповiльнився темп росту злочинностi. Кiлькiсть зареєстрованих злочинiв зменшилася на 3,8 5 % i склала 617,5 тис., а у 1997 роцi - 589,2 тис., що на 4,5 % менше, ніж у минулому році. Але, якщо середньорiчний темп приросту за цей перiод складав 8,1 %, то за останнiх сiм рокiв (1990-1996 роки) вiн був найвищий i досягав 11,2-12,2 %.
Вражає аналiз головних показникiв стану злочинностi за останнi десять рокiв. Протягом 1987-1997 рр. домiнуючою була тенденцiя зростання кiлькостi та питомої ваги тяжких злочинiв. У цей перiод вiдмiчається зростання найбiльш небезпечних насильницьких посягань - умисних вбивств та тяжких тiлесних ушкоджень. Протягом 1997 року на 7,5 % зменшилась кiлькiсть умисних вбивств та на 9,8 % - тяжких тiлесних ушкоджень i складає вiдповiдно 4529 i 7602 злочини.
Так, умиснi вбивства зросли з 1 785 до 4 896, тобто бiльш ніж у 2,7 рази, тяжкi тiлеснi ушкодження - у 2,5 рази (3 345 - 8 429), грабежi - у 4,5 рази (6 550 - 29 327), розбiйнi напади - у 4,3 рази (1 266 - 5 391), крадiжки державного та колективного майна - у 3,1 рази (34 890 - 108 596). Триває тенденцiя зростання професiоналiзму злочинностi й рiвня озброєностi злочинцiв, вчинення злочинних дiй бiльш жорстокими способами. Сучаснi злочиннi формування характеризуються високою адаптацiєю до нових економiчних умов, постiйною диверсифiкацією методів їх дiяльностi. Отже, протидiя з боку правоохоронних органiв потребує матерiальних витрат.
Послаблення державної влади, протирiччя мiж рiзними її гiлками призвели до терористичних проявів, закликiв вирiшення нацiональних та мiжконфесiйних питань насильницьким шляхом, розповсюдження шкiдливої iдеологiї релiгiйних сект терористичної спрямованостi подiбних "Аум Сенрiкьо" та "Бiлому братству", появи у громадян великої кiлькостi незареєстрованої вогнепальної зброї.
Потенцiйну загрозу можливого використання силових методiв боротьби у досягненнi власних цiлей несе дiяльнiсть нетрадицiйних релiгiйних об'єднань, розповсюдження діяльності яких також має усталену тенденцiю. У Черкасах iснувала школа бойових мистецтв "Бiлий лотос", прибiчники якої сповiдують насильство як прояв нiбито волi Будди, в якій ретельно розроблено систему iдеологiчної та психологiчної обробки учнiв, що маскується за спортивними ритуалами, обрядами тощо. Виховання здiйснювалося у дусi фанатичної вiри та слiпої покори "Вчителю i наставникам", готовностi до свiдомої самопожертви заради iдеї та нещадної боротьби з ворогами школи. Крiм офiцiйно задекларованих цiлей i завдань, лiдери вищезазначеної органiзацiї займалися пошуком каналiв придбання зброї, брали участь у сумнiвних комерцiйних операцiях, що перетворило "Бiлий лотос" на структуру з ознаками злочинного угруповання.
За певних умов релiгiйнi чинники можуть бути використанi окремими особами для здiйснення силового тиску як на прихильникiв iншої вiри, так i на державнi органи з метою досягнення своїх цiлей.
Слід підкреслити, що саме сьогоднi, на крутому поворотi своєї iсторiї, Українi, як нiколи ранiше, потрiбнi новi iдеї, навiть якщо цi iдеї будуть спiрними. Важливо, щоб вони пiдштовхували суспiльну думку у вiрному напрямку, допомагаючи виробити базу для консолiдацiї та подолання сучасної конфронтацiї, врешті-решт для того, щоб уникнути тяжких соцiальних потрясiнь.
Продовжують залишатися серйозними проблеми злочинності неповнолiтнiх та рецидивної злочинності. Їх рiвень протягом 1986-1996 рр. зростав у середньому на 8,5 та 7,8 %. Натомiсть, у 1996 р. кiлькiсть злочинiв, вчинених особами, що ранiше скоювали злочини, збiльшилася на 19,4 %, а рецидивна злочиннiсть зросла на 18 %. Протягом 1997 р. неповнолiтнiми скоєно 40 тис. злочинiв, особами, якi ранiше вчиняли злочини, - 74,7 тис.
Значна частина злочинiв скоюється особами, якi не працюють i не навчаються. Саме безробiття стало суттєвим чинником, який сприяє пiдвищенню рiвня кримiналiзацiї суспiльства.
Зонами найбiльш високої активностi злочинцiв, як i ранiше, залишаються Днiпропетровська, Донецька, Харкiвська, Луганська, Одеська, Запорiзька, Львiвська областi, Автономна Республiка Крим та м. Київ. Тут здiйснюється бiльше 62 % з усього масиву злочинiв.
Незадовільний стан боротьби із злочинністю склався й у сфері економіки. Аналіз статистичних даних, інших матеріалів свідчить про інтенсивне зростання економічних злочинів, що відбувається на фоні розгортання приватизації (зміна власності завжди супроводжується значним погіршенням контролю за збереженням майна підприємств і появою можливостей для поширення розкрадань та інших корисливих злочинів, збільшенням суб'єктів підприємницької діяльності, порушенням порядку зайняття підприємницькою діяльністю, фіктивним підприємництвом та банкрутством, приховуванням прибутків від оподаткування тощо).
До факторiв, що насамперед впливають на поширення злочинностi у сферi економiки, слiд вiднести законодавчу неврегульованiсть

 
 

Цікаве

Загрузка...