WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціально-кримінологічна характеристика "п'ятої влади" - Реферат

Соціально-кримінологічна характеристика "п'ятої влади" - Реферат

сферi зловживань продовжує залишатися надзвичайно актуальною для економiки України проблема повернення валютних коштiв, якi незаконно зберiгаються за їїмежами.
Проблема боротьби зi злочиннiстю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi набула особливої актуальностi i гостроти, оскiльки дiї злочинцiв не лише завдають надзвичайно значних втрат економiцi країни, а й ставлять пiд загрозу саме її iснування як суверенної держави. Доходи, що отриманi злочинними угрупованнями у цiй сферi, залишаються одним з основних джерел посилення фiнансової могутностi тiньових структур i органiзованої злочинностi в Українi.
Держава значною мiрою втратила контроль над сферою зовнiшньо-економiчної дiяльностi, i багато процесiв в нiй вiдбувається стихiйно. Одночасно держава, в особi мiнiстерств i вiдомств, внаслiдок послаблення державного контролю втратила цей контроль i над державними пiдприємст-вами, де вiдбуваються неконтрольованi процеси приватизацiї, акцiонування i т.iн.
У 1991-1997 рр. керiвниками багатьох пiдприємств проводилась полiтика обвальної бартеризацiї зовнiшньої торгiвлi. У географiчному планi бiльша частина бартерних операцiй припадає на країни з територiї колишнього СРСР: 76,6 % - обсягiв експорту за бартерними угодами i 83,2 % - обсягу iмпорту. Щодо країн далекого зарубiжжя, так цi показники склали вiдповiдно 23,4 % i 16,8 %. Такий географiчний розподiл бартерних угод обумовлений не лише традицiйними економiчними зв'язками України, а й рiзною забезпеченiстю грошовими ресурсами, включаючи ВКВ, партнерiв у близькому i далекому зарубiжжi. Саме тим, що у зарубiжних партнерiв українських пiдприємств проблем iз грошовими ресурсами значно менше, нiж в їх українських колег, значною мiрою обумовлена менша частка бартеру у зовнiшньоторговельних операцiях порiвняно з внутрiшнiми. Слiд вiдмiтити, що українськi пiдприємства до бартерних i толiнгових (використання давальницької сировини) операцiй спонукає низький рiвень квалiфiкацiї їх керiвництва, топ-менеджерiв у сферi маркетингу i, особливо, зовнiшньоекономiчних зв'язкiв.
Особливої актуальності боротьбi зi злочиннiстю у сферi зовнiшньо-економiчної дiяльностi надає й та обставина, що пiдтримання на достатньому рiвнi зовнiшньоторговельного балансу України вiдбувається в умовах постiйного спаду виробництва, скорочення експортного потенцiалу держави.
Вирiшенню вказаної проблеми Президент України, Уряд придiляють пiдвищену увагу. За останнi три роки зробленi реальнi практичнi кроки щодо перекриття каналiв незаконного вивозу валюти за кордон та її повернення. Сума валютних цiнностей, які повернули за останнi пiвтора роки, складає майже 0,5 млрд дол. США. Однак питання залишається не вирішеним, бо воно занадто складне i вимагає невiдкладної серйозної роботи як структур виконавчої, так i законодавчої влади.
Перехід до ринкової економіки, остаточне утвердження державності України вимагають ефективної і дійової державної служби, посилення висококваліфікованого потенціалу державних структур та інституцій. Але тільки у грудні 1993 р. було прийнято Закон України "Про державну службу", завдяки якому зроблено певні кроки щодо привабливості, авторитетності звання державного службовця у суспільстві. Незважаючи на те, що ст. 33 Закону визначає, що оплата праці державних службовців повинна забезпечувати достатні матерiальнi умови для незалежного виконання службових обов'язків, сприяти укомплектуванню апарату державних органів компетентними і досвідченими кадрами, стимулювати їх сумлінну та ініціативну роботу, рівень заробітної плати державних службовців залишається дуже низьким і не забезпечує найнеобхідніших матеріальних умов існування.
З формуванням недержавних (ринкових) структур, які накопичили значні кошти, наявністю в Україні організованих злочинних утворень економічного спрямування, метою яких є накопичення капіталу будь-якими шляхами і засобами, реальними стали можливості для великомасштабної корупції державних чиновників. Низька оплата праці державного службовця, з одного боку, та можливості швидкого збагачення шляхом корупції, з іншого, створили надзвичайно сприятливі умови для загальної корумпованості державного апарату всіх рівнів.
Для успішного вирішення завдань, пов'язаних з прискоренням ринкових реформ, завдавання нищівного удару "п'ятій владі" потрібен відповідний відданий справі кадровий потенціал, відрегульованість економічних та соціальних умов його діяльності. В разі, якщо державна влада вважає за можливе утримувати дешевий апарат державних службовців, у тому числі й правоохоронні органи, може статися, що їх буде утримувати "п'ята влада", повністю забезпечуючи усі їхні потреби. Щоб цього не сталося, на державного службовця необхідно дивитися не як на джерело додаткових витрат держави, а як на джерело інвестицій для її розбудови і зміцнення.
Зростання рівня криміналізації життєво важливих сфер функціонування суспільства потребує вивчення соціально-економічних та політичних чинників у взаємозв'язку, які цьому процесові сприяють, оскільки політика, як відомо, є концентрованим вiдображенням економіки.
Послаблення державної влади, протиріччя між різними її гілками за останні шiсть рокiв призвели до того, що суспільство залишається все менш здібним до реалізації стратегічної мети. За роки незалежності українським владним колам не вдалося виробити і практично втілити у життя цілiсну концепцію суспільного розвитку. В державi вiдбувається перманентна урядова криза, яка, безумовно, сприяє iснуванню "п'ятої влади". Процеси державотворення, формування нової економічної політики поки що залишили поза своїми межами відповідь на питання щодо побудови чи соціальної держави, чи вільного капіталізму. У той же час будь-які логічні і близькі до реальності мотиви політичної діяльності (у тому числі і внутрішньої) мають доводитися до широких верств населення. У найгіршому разі суспільство і далі буде розсипатися та розшаровуватися до тих пір, поки на порядок денний не постане питання: хто зупинить його деградацію, той і стане суб`єктом української політики?
На жаль, політико-правові реформи в Україні не мають стабільної соціально-політичної основи, оскільки для їх втілення у життя потрібна ефективна підтримка народу, а не тільки бажання державної влади. Зiткнення рiзних полiтичних iнтересiв, часто непримиренних, нерiдко призводить до протистояння та гострих конфлiктiв у державi.
Управління державою послаблюється. Головна ознака - нереалізованість рішень, що приймаються, у тому числі й запланованих заходів щодо посилення боротьби з організованою злочинністю, як законодавчою, так і виконавчою владою. Це спонукає не тільки її прибічників та опозиції, але й у структур "п'ятої влади" до пошуку альтернатив. Однією з таких альтернатив "п'ятої влади" є поява нової тенденції - криміналізації всієї економічної системи держави та суспільних відносин, зрощування злочинних угруповань з політичними структурами.
Таким чином, відсутність системи державного регулювання ринкових

 
 

Цікаве

Загрузка...