WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціально-кримінологічна характеристика "п'ятої влади" - Реферат

Соціально-кримінологічна характеристика "п'ятої влади" - Реферат

реформування економіки найбільш загрозливою у криміногенному аспекті є ситуація, що склалася в кредитно-банківській сфері, деостаннім часом зросла кількість протиправних дій, які призводять до вилучення значних коштів та їх привласнення злочинними елементами. Якщо у 1995 р. у данiй сферi було викрито 362 злочини, iз них 92 - вчинені органiзованими злочинними групами, у 1996 р. вiдповiдно - 3721 i 244, то вже протягом 1997 р. їх виявлено 6227 i 361. Банківська система стала центральною ланкою у технологічному ланцюгу по "відмиванню" капіталів, здобутих злочинним шляхом, а також основним виконавцем випуску у безготівковий обіг фіктивно утворених грошових коштів.
На територiї України iснує мережа фiктивних пiдприємств, банкiвських структур, не зареєстрованих у податкових органах, якi, використовуючи сучасну компЈютерну технiку, електронну систему "клiєнт-банк", акумулюють на своїх рахунках багатомiльйоннi грошовi кошти, а потiм конвертують їх.
Окремi комерційні банки використовуються злочинцями для протиправного "перекачування" державних коштів на розрахункові рахунки таких фірм, або на особові рахунки окремих громадян та за кордон.
У державному Експортно-імпортному банку України шляхом пiдробки банкiвських документiв викрадено 1,4 млн дол. США, якi вiдправлено на рахунок однiєї з кiпрських фiрм.
Без дозволу Національного банку директор фiрми "Полiон" перевiв на власний рахунок у Зовнiшньоторговий банк Угорщини понад 800 тис. дол. США.
У Миколаєвi органiзована злочинна група на чолi з директором та начальником вiддiлу валютних операцiй Київської фiлiї Народного банку, яка створила 23 фiктивнi комерцiйнi фiрми з рахунками в банках Києва, Донецька, Днiпропетровська, через якi переведено в готiвку i конвертовано понад 3 млн грн.
У подiбний спосіб з рахунку Iнтербанку було викрадено майже 134 млн дол. США, якi працюють сьогоднi на тiньову економiку.
Органiзованими злочинними угрупованнями через фiктивно створенi комерцiйнi структури з використанням банкiвських рахункiв за межi держави в минулому роцi перераховано чверть млрд грн.
Для налагодження стiйких каналiв незаконного витоку за кордон валютних коштiв органiзованi злочиннi угруповання активно використовують систему Лоро-рахункiв. Створено цiлий механiзм переказу резидентами України валютних коштiв на неконтрольованi державою рахунки у закордонних банках пiд виглядом оплати iмпортних контрактiв.
За даними НБУ, у 1996 р. iз загального обсягу зарахувань на Лоро - рахунки лише 45 % було пов'язано з експортно-iмпортними операцiями, а з обсягу списань - лише 25 %. Решта оборотiв виникла внаслiдок фiнансових операцiй банкiв-нерезидентiв з українською валютою.
Дiяльнiсть злочинних угруповань щодо створення механiзмiв отримання неконтрольованих державою валютних коштiв на закордонних рахунках стала можлива внаслiдок вiдсутностi чiткого виконання органами валютного контролю своїх функцiй, покоординованостi дiй мiж ними, недосконалостi законодавчої бази, що завдає значної економiчної шкоди, дестабiлiзує валютний ринок України, веде до зростання зовнiшньої заборгованостi.
Фактично в державi функцiонує паралельна банкiвськiй система взаєморозрахункiв готiвкою, в тому числi iноземною валютою, яка знаходиться поза контролем податкових та правоохоронних органiв.
Обсяги незаконних фiнансових операцiй досягли масштабiв, якi ставлять пiд загрозу подальше нормальне функцiонування економiки країни.
Найбiльш активно злочиннi угруповання використовували для перерахування грошових коштiв за кордон кореспондентськi рахунки, вiдкритi в українських банках "Україна", "Приватбанк", "Градобанк", "Iнтербанк", "Аваль", "Iнко", "Новий", "Ва-банк", "Донвуглекомбанк", "Укрнафтагазбанк".
У Донецьку організована злочинна група у 1996-1997 рр. створила 11 фiктивних пiдприємств. Використовуючи систему кореспондентських рахункiв у Донецькому регiональному управлiннi комерцiйного банку "Приватбанк" i комерцiйних банках Бiлорусi, Прибалтики, Нiмеччини, вона активно займалася незаконною конвертацiєю безготiвкової нацiональної валюти в долари США. За перiод з серпня 1996 р. по березень 1997 р. проконвертовано i знято з рахункiв 1 млн 700 тис. дол.
Подiбнi злочини мали мiсце у Днiпропетровську, Миколаєвi, Севастополi та Києвi, у Харкiвськiй, Рiвненськiй областях.
Вiдтоку грошових коштiв за кордон значною мiрою сприяє вiдсутнiсть закону по боротьбi з "вiдмиванням" грошових коштiв.
Злочиннi угруповання активно проникають в господарську i фiнансову дiяльнiсть пiдприємств паливно-енергетичного комплексу з метою створення рiзного роду комерцiйних структур. При безпосереднiй участi посадових осiб вони тиснуть на вибiр експортерiв стратегiчно важливої сировини, формування вiдпускних цiн, обсягiв реалiзацiї, розподiл валютних i гривневих коштiв, отриманих вiд експорту. Мафiознi формування ведуть вiдкриту боротьбу за розподiл сфер впливу в цих галузях, здiйснюють "розборки" iз застосуванням зброї аж до фiзичного усунення окремих керiвних працiвникiв.
Через прогалини у законодавстві процес роздержавлення і приватизації державної власності став вагомим інструментом для "відмивання" капіталів тіньової економіки.
Процеси проведення грошової приватизацiї в Українi всiляко блокуються певними економiчними силами, зацiкавленими у привласненнi державного майна за вкрай низькими цiнами. В результатi кошти, якi могли бути направленi на вiдновлення i розвиток виробництва, на виплату пенсiйної заборгованостi i заробiтної плати, на реальну iндексацiю заощаджень - всi цi сотнi мільйонів гривень перерозподiляються на користь iнтересiв конкретних багаточисельних одержувачiв.
Процеси приватизацiї проходять по всьому свiту, приносять серйознi фiнансовi результати в бюджети країн, якi їх проводять. Наприклад, Аргентина вiд приватизацiї отримала понад 9 млрд дол. США, Бразилiя - понад 24 млрд, Мексика - понад 16 млрд. Переважна бiльшiсть пiдприємств цих країн залишилися зорiєнтованими в роботi на вiдповiднi державнi програми. Сталося це тому, що приватизацiя в цих країнах проходила у вiдповiдностi до розроблених урядами i затверджених парламентами державних програм.
У процесi приватизацiї державного майна значного поширення набули факти заниження оцiночної вартостi об'єктiв, безпiдставного списання фондiв, завищення кредиторської заборгованостi, фальсифiкацiї аудиторських документiв тощо. В результатi значна частина коштiв вiд приватизацiї не надходить до бюджету держави, майно привласнюється керiвниками приватизованих пiдприємств.
Нерiдко контрольний пакет акцiй державних пiдприємств, що приватизувалися, тим чи iншим чином опиняється в руках адмiнiстрацiї, корумпованих елементiв та тiньових дiлкiв, тобто - кримiнально-адмiнiстративних кланiв.
Таким чином, бiльшiсть населення залишається вiдстороненою вiд безпосередньої участi в процесах приватизацiї i позбавляється своїх законних прав на одержання максимальної вигоди.
Розбазарюванню державної і

 
 

Цікаве

Загрузка...