WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Розслідування злочинів, що вчинюються організованими злочинними об’єднаннями, вимагає спеціальної моделі слідчого - Реферат

Розслідування злочинів, що вчинюються організованими злочинними об’єднаннями, вимагає спеціальної моделі слідчого - Реферат

у розслідуванні, адже процесуальні строки пізнання мають обмежені часові параметри, а докази слугують підтвердженням істинності пізнання та основою матеріалів справи для її розгляду по суті і т. ін., а тому потрібно правильно організувати роботу у справі, визначити заздалегідь необхідність сил та засобів і зосередитися на головних і перспективних напрямах діяльності та відпрацюванні виважених версій, потребує уже великого практичного стажу та досвіду слідчого, які замінити нема чим.
Необхідно підкреслити, що названі нами деякі якості, що повинні формувати модель слідчого з розслідування кримінальних справ про злочини, що вчинюються організованими злочинними об'єднаннями, не є зайвими для суб'єктів розслідування інших категорій справ. Але, що стосується іншої спеціалізації слідчих, то вони можуть бути менше виражені або й частково відсутні, що маємо в дійсності. Для згаданої ж категорії слідчих вони серед особистих якостей мають бути обов'язковими і займати особливе місце.
Тому слід в основному погодитися з пропозиціями щодо професійного відбору та підготовки слідчих взагалі, які уже висловлені науковцями та практиками на сторінках правової літератури [11].
Разом з тим, виходячи із викладеного, вважаємо, що стосовно слідчих, які повинні розслідувати злочини, вчинювані злочинними об'єднаннями, необхідно встановити наступні вимоги:
- вони повинні відбиратися із загального числа слідчих, які мають досвід практичної роботи не менше 5 років [12]і за спеціально розробленими для них кваліфікаційними вимогами;
- підбір цих спеціалістів - проводити за спеціально розробленою методикою і професіограмою з психофізіологічної перевірки відповідних особистих якостей;
- після відбору вони мають пройти спеціальну перепідготовку за окремо створеною професіоналізованою програмою. Для цього у навчальних закладах з перепідготовки слідчих мають бути створені відповідні cпеціалізовані відділення, секції і т. ін., але й самі заклади післядипломної освіти, як зазначається, потребують суттєвої перебудови [13];
- наряду з іншими дисциплінами, обов'язково слід розробити та впровадити у навчальний процес з підготовки цих спеціалістів надання знань з методології слідчого пізнання, психології організованих злочинних об'єднань, методики розслідування кримінальних справ про злочини, що вчинюються злочинними об'єднаннями, а також проведення теоретичних та практичних тренувальних занять для вироблення відповідних навичок та підвищення - зазначених нами - необхідних професійних якостей.
Список використаних джерел
1. Зеленецький О. Пізнання в кримінальному процесі // Рад. право. - 1977. - № 4. - С.75; Романюк Б.В. Сучасні теоретичні та правові проблеми використання спеціальних знань у досудовому слідстві. - К.: НАВСУ, 2002. - С. 57.
2. Беккариа Чезаре. О преступлениях и наказаниях. - М.: Фирма "Стелс" БИМПА, 1995. - С. 77.
3. Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания. - М.: Высш. школа, 1978. - С.191.
4. Романюк Б.В. Розслідування кримінальних справ про злочини, що вчинюються організованими злочинними об'єднаннями // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2004. - № 10. - С. 3 - 12.
5. Романюк Б. Прокурорський нагляд, "судовий" та відомчий контроль за діяльністю слідчого. // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. № 6 (36). - С. 51-59.
6. Внутрішня безпека України та шляхи її забезпечення: Наук. видання / Б.В Романюк, М.І. Камлик, П.Т. Гега та ін. - К: МНДЦ, 2005. - С.46 - 169.
7. Асанов В.Н. Работа с кадрами и ее влияние на совершенствование деятельности следственных подразделений // Проблемы совершенствования деятельности следственных и экспертных подразделений органов внутренних дел: Сб. науч. тр. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1989. - С.103.
8. Хики Д. Чему учат американских юристов // Сов. юстиция. - 1992. - № 5. - С. 14.
9. Психологічні особливості організованих злочинних об'єднань (використання психологічних знань у протидії організованій злочинності): Наук. - практ. посіб. / В.Г. Андросюк, В.І. Бараненко, В.Д. Гавловський та ін. / За ред. Я.Ю. Кондратьєва, С.Д. Максименка та Б.В. Романюка. - К.: Нац. академія внутріш. справ України. - 2002. - 436 с.
10. Романюк Б.В. Окремі проблеми формування слідчих груп для проведення розслідування у кримінальних справах // Наук. Вісн. Національної акад. внутрішніх справ України. - 2004. - № 3. - С. 239-247; Романюк Б. Проведення розслідування у кримінальній справі групою слідчих. Організаційно-правові питання // Прокуратура. Людина, Держава. - 2004. - № 8 (38). - С. 65-73.
11. Порубов Н.И. Научная организация труда следователя. - Минск: Вышейш. шк., 1970. - 132 с.; Васильев В.Л. Структура профессиограммы следователя // Вопр. совершен. предварительного следствия: Сб. ст. - Ленинград: Ин-т усовершен. след. работников органов прокуратуры и МВД, 1971. - С.18 - 31; Чугунов В., Пирожков В. Использование методов психологии в следствии // Соц. законность. - 1972. - № 6. - С.56 -58; Михайлов А.И., Соя-Серко Л.А., Соловьев А.Б. Научная организация труда следователя. - М.: Юрид. лит., 1974. - С. 51 - 61; Глазырин Ф.В. Формирование профессиональных качеств следователя // Формирование профессиональных качеств следователя. - Волгоград: ВСШ МВД ССС, 1976. - С.102 - 103; Найденов В.В. Советский следователь. - М.: Юрид. лит., 1980. - С. 57 - 79; Ямпольский А.Е. Психологические основы формирования следственного мастерства: Учеб. пособ. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1980. - С.5 - 52; Федоров А. Каким быть следователю? // Сов. милиция. - 1983. - С.26 - 27; Винокуров С. Про "людський фактор" у слідчій та прокурорській роботі // Рад. право. - 1988. - № 8. С. 21 -23; Гончаренко В.Г., Квачахія М.М. Функціональна модель слідчого працівника в умовах перебудови діяльності правоохоронних органів // Вісн. Київського ун-ту: Юридичні науки. - К.: Вища шк., - 1988. - Вип. 29. - С. 76 - 79; Асанов В.Н. Работа с кадрами и ее влияние на совершенствование деятельности следственных подразделений // Проблемы совершенствования деятельности следственных и экспертных подразделений органов внутренних дел: Сб. науч. тр. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1989. - С.102 - 110; Шматов М.А., Резван А.П. Некоторые вопросы профессионального подбора и подготовки следователей в условиях перестройки // Там же. - С. 110 - 114; Васильев В.Л. Психолого-педагогические аспекты подготовки следователей // Правоведение. - СПб., 1993. - № 1. - С. 114-119; Кожевніков Г.К.,Давиденко Л.М., Коновалова В.О., Хотенець В.М., Янович Ю.П. Науково-обґрунтовані норми навантаження та належні умови праці слідчих підрозділів як важливий чинник їх якісної діяльності // Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць. - Х.: Право,1997. - Вип. 1. - С. 7- 45 та ін.
12. Півненко В., Мірошнченко Є. Підвищувати ефективність функціонування навчальних закладів післядипломної освіти юристів // Право України. - 2003. - № 9. С.108 - 110.
13. У більшості країн Заходу юристи навіть після закінчення вузу повинні пройти практику, здати іспити, а тільки потім можуть бути допущені до праці за спеціальністю.

 
 

Цікаве

Загрузка...