WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Про результати дослiдження проблем, що пов'язані з протидiєю корупцiї в Українi (науковий реферат) - Реферат

Про результати дослiдження проблем, що пов'язані з протидiєю корупцiї в Українi (науковий реферат) - Реферат

також обов'язковiсть проведення аудиторських перевiрок згiдно з мiжнародними стандартами. Вже 2 роки, як у Латвiї такi перевiрки пройшли всi банки, в Українi - лише одиницi з 225.
Стратегiчним напрямком Програми боротьби з корупцiєю повинно стати повне вiдокремлення приватного пiдприємництва вiд держави. Ця глобальна полiтична задача має три аспекти - законодавчий, органiзацiйний та кадровий.
Законодавче забезпечення протидiї корупцiї повинно охопити такi ключовi сфери її розповсюдження, як оподаткування, митна справа, торгiвля, видача рiзного роду лiцензiй, платежiв та iнших дозволiв на пiдприємницьку дiяльнiсть, закупка товарiв i послуг для державних потреб. При цьому всi вказанi господарськi процедури необхiдно максимально спростити та автоматизувати (комп'ютеризувати). Цим вимогам не вiдповiдають не тiльки iснуючi процедури, але й новi закони про ПДВ i податок на прибуток. Потрiбно не вдосконалення чинних податкових законiв, а принципово iнша фiскальна система, пристосована до соцiально-економiчної ситуацiї в Українi.
Зростання корупцiї в державi значною мiрою обумовлене також правовою невизначенiстю зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Поряд iз зростанням обсягiв товаропотокiв i капiталу, а це процес об'єктивний, ця проблема буде i надалi загострюватись, якщо не прийняти кардинальних заходів. За останнiй рiк у цiй сферi кiлькiсть викритих злочинiв зросла майже у пiвтора рази проти 1996 р. i складає 1245.
Форми корупцiї є тут рiзноманiтними. Спостерiгається тенденцiя створення спiльних пiдприємств з метою отримання кредитiв та приховування валютних коштiв за кордоном. Все бiльш поширеного характеру набувають факти, коли спiльнi пiдприємства створюються не для здiйснення статутної дiяльностi, а для разових зовнiшньоекономiчних операцiй на користь iноземного партнера, пiсля проведення яких вони лiквiдуються. В бiльшостi випадків пiд прикриттям як iснуючих, так i фiктивних пiдприємницьких структур, укладаються договори з державними пiдприємствами про надання посередницьких послуг по експорту продукцiї iноземним фiрмам. Пiсля поставок продукцiї за кордон iноземнi фiрми, з якими посередниками було укладено угоди, розраховуються частково або зовсiм цього не роблять.
При безпосередньому вивченнi цього питання в Чернiвецькiй областi встановлено, що тiльки в останнiй час в цiй галузi порушено 25 кримiнальних справ. Ще в липнi 1994 р. згiдно з укладеним контрактом мiж цукровим заводом "Хрещатик" i румунською фiрмою "Трест Дойна", в Румунiю, без попередньої оплати, вiдправлено 500 т цукру вартiстю 147 тис. 500 дол. США. Загальнi збитки склали 182 тис. 955 дол. США. Протягом трьох рокiв румунська фiрма поставку цукру не сплатила.
Корупцiйнi прояви у зовнiшньоекономiчнiй сферi зазнають в перехiдний перiод значних змiн. Поряд з традицiйними видами хабарiв державним службовцям - за надання прiоритетного права на укладення контракту iнофiрмi, яка дала хабара при рiвних конкурентних можливостях з iншими фiрмами; укладення невигiдного для країни контракту; надання допомоги в збутi продукцiї; посередництво при укладеннi торгових угод; неприйняття заходiв до iнофiрм, якi порушують умови поставок та iн. - розповсюджуються не вiдомi ранiше форми злочинної дiяльностi.
Не можна обминути проблеми бартеризацiї внутрiшньої та зовнiшньої торгiвлi, оскiльки її надмiрне поширення створює пiдгрунтя для корупцiї. Користуючись недосконалою законодавчою базою, суб'єкти пiдприємництва вступають у змову з дiлками iнших держав i вiдкрито вивозять з України капiтал у товарнiй формi.
Стан бартерної торгiвлi вимагає вжиття найрiшучiших заходiв нормативного характеру. Укази Президента України "Про врегулювання бартерних операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi" вiд 27.01.1995 р. i "Про додатковi заходи щодо регулювання бартерних операцiй в галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi" вiд 26.07.1995 р. на сьогоднi проблему не знiмають.
На жаль, поданий Кабiнетом Мiнiстрiв України до Верховної Ради України проект Закону України "Про запровадження державного збору, який сплачується пiд час здiйснення бартерних (товарообмiнних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi", хоча вiн i передбачав ефективнi норми щодо впорядкування бартерної торгiвлi, був вiдхилений.
Дослiдження висвiтлило також ряд суттєвих проблем у дiяльностi правоохоронних органiв та судiв в боротьбi з корупцiєю. У 1997 роцi iз 4959 адмiнматерiалiв про корупцiйнi дiяння, якi були розглянутi народними судами, 3 050 (61,5%) провадженням закритi. В рядi областей питома вага закритих справ ще бiльша: Рiвненська - 74,5%, Житомирська - 77,6%, Вiнницька - 79,7%, Миколаївська - 80,2%, м. Севастополь - 83,8%.
Вивчення причин такого стану справ показало, що вiн обумовлений низьким професiоналiзмом спiвробiтникiв правоохоронних органiв, якi допускають численнi порушення вимог чинного законодавства. Адмiнiстративнi справи заводяться на осiб, якi скоїли дiї, що не мiстять складу корупцiйного правопорушення. За цiєї ж причини факти правопорушення не пiдкрiплюються доказами, у справах вiдсутнi необхiднi пояснення свiдкiв, а то й самого порушника. В абсолютнiй бiльшостi справ неповно, або нечiтко вказуються мiсце, час, суть та обставини корупцiйного дiяння, а також данi про особу, що притягується до вiдповiдальностi.
Працiвники зазначених органiв слабо знають вимоги чинного законодавства. Протоколи складаються на осiб, що не є суб'єктами корупцiйних дiянь.
З iншого боку, протоколи складаються спiвробiтниками, якi не мають на це повноважень, передбачених стст. 4 та 12 Закону "Про боротьбу з корупцiєю". Є чисельнi випадки, коли цю роботу проводять дiльничнi iнспектори, оперуповноваженi карного розшуку i навiть працiвники вiддiлiв дорожньої мiлiцiї, якi не завжди обiзнанi з чинним законодавством.
Значна кiлькiсть справ закривається у зв'язку з перебiгом строкiв давностi притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi. Причиною цього є невиправдане зволiкання зi збором матерiалiв, несвоєчасне направлення матерiалiв до суду тощо.
На кiнцевi результати цiєї роботи вкрай негативно впливають чисельнi недолiки в роботi судiв.
Багато фактiв необгрунтованого закриття судами таких справ, особливо в Донецькiй, Вiнницькiй, Iвано-Франкiвськiй,Полтавськiй, Рiвненськiй, Сумськiй областях та м. Києвi.
Непоодинокими є випадки накладення судами на винних осiб штрафiв у нижчому розмiрi вiд найнижчої межi, передбаченої санкцiями закону, хоча вiн не надає суду таких прав. Це особливо характерно для судiв Днiпропетровської, Житомирської, Київської, Львiвської та Тернопiльської областей.
Серйознi зауваження викликає також стан виконання постанов судiв у справах про корупцiйнi дiяння. Лише 41% накладених на винних штрафiв реально стягується.
В цiлому, як показало дослiдження, кiнцевi результати роботи правоохоронних органiв та судiв по викорененню корупцiї залишаються незадовiльними i реально мало вплинули на вирiшення цiєї проблеми. Керiвництво центральних правоохоронних вiдомств та Верховного Суду України своєчасно не вiдреагували на цi недолiки, хоча закон дiє вже бiльше двох рокiв, i не усунули серйознi органiзацiйнi, методичнi та професiйнi недолiки в цiй роботi. Невиправдано затягнулося узагальнення практики боротьби з корупцiєю i розгляд цього питання на Пленумi Верховного Суду України, а виконане узагальнення висвiтлює лише одну

 
 

Цікаве

Загрузка...